Marki są ofertą dynamiczną

Marki są ofertą dynamiczną. Ich rozwój stanowi odzwierciedlenie oczekiwań klientów, zmieniających się w miarę zdo­bywania przez nich coraz większego do­świadczenia, i utrzymywania przez markę silnej pozycji w stosunku do stale zmie­niającej się konkurencji.

 

Wartości podstawowe marki rzadko ulegają zmianie, raczej zmieniają się war­tości uboczne. Na przykład podstawowe wartości marki domu mody, takie jak przy­zwoitość i styl, pozostają niezmienne, pod­czas gdy długość sukien zmienia się w cza­sie, nigdy jednak nie przekraczając pewnej granicznej wartości minimalnej. Wartość podstawowa to wartość, której organizacja pozostaje wierna niezależnie od zmian ze­wnętrznych. Wartość uboczna jest warto­ścią drugorzędną, do której organizacja nie jest już tak silnie przywiązana i która słu­ży celom związanym z konkretnym ukła­dem środowiska zewnętrznego. W miarę zmian zachodzących w tym środowisku konieczne się staje odpowiednie dostoso­wanie marki.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności