Marka jako tożsamość

Opierając się na pracy Międzynarodowej Grupy Tożsamości Korporacyjnej (Inter-national Corporate Identity Group; van Riel, Balmer, 1997), tożsamość można zdefiniować jako etos, wartości i cele, któ­re reprezentują wyróżniające daną markę poczucie indywidualności. Gdy organiza­cja nadaje swoją nazwę korporacyjną ofer­cie lub gdy marka jest silnie wspierana przez korporację, wymaga to szczególnie intensywnego poszukiwania ludzi rozu­miejących, co oznacza ich firma i w jaki sposób należy realizować wartości korpo­racyjne. Komunikacja musi być wówczas ukierunkowana nie tylko na klientów, ale także na personel, tak aby pracownicy by­li w stanie określić, w jaki sposób powin­ni się zachowywać, by postępować zgod­nie z deklarowanymi wartościami marki. Firma komputerowa Apple wierzy na przykład w podnoszenie wydajności pra­cowników poprzez przełamywanie ich wrodzonego opierania się zmianom.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Centrum Astronomii UMK
miniatura
miniatura UMCS
 
Polityka Prywatności