Marka jako związek

Interpretacja marki jako związku stanowi logiczne przedłużenie koncepcji osobowo­ści marki: jeżeli możliwa jest personifika­cja marek, to klienci mogą wchodzić z nimi w związki. Badania wykazały (np. Four-nier, 1998), że związki są nawiązywane ce­lowo i mają znaczenie dla obu stron. Klient wybiera markę częściowo dlatego, że stara się zrozumieć swoje Ja (samego siebie) i przekazać aspekty swojego Ja innym lu­dziom. Poprzez wejście w związek (nawet krótkotrwały) klient jest w stanie opraco­wać pojęcie własnego Ja, a ujmując to me­taforycznie - podobnie jak aktywny czło­nek diady, marka pomaga klientowi upra­womocnić swoje przemyślenia na własny temat. W ramach takiego podejścia mene­dżerowie zastanawiają się, w jaki sposób wartości marki mają umożliwiać powsta­wanie konkretnego typu związków.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności