Interpretacja marki - Marka jest ofertą złożoną

Marka jest ofertą złożoną, którą można in­terpretować na wiele różnych sposobów. Marki mogą być interpretowane z per­spektywy wkładu, czyli jako sposób, w jaki menedżerowie podkreślają wykorzysta­nie zasobów dla osiągnięcia reakcji ze strony klienta. Mogą też być interpreto­wane z perspektywy wyników - jako spo­sób, w jaki klienci interpretują i wykorzy­stują marki dla wzmocnienia własnej egzystencji. Trzecim sposobem interpre­towania marki jest uznanie marki za pod­miot dynamiczny, podlegający ewolucji w celu dostosowania się do zmiennego środowiska. Interpretowanie marki wy­łącznie w kategoriach jednego z jedenastu podejść opartych na wkładzie czy jednego z dwóch podejść opartych na wynikach by­łoby błędem. Raczej należy spostrzegać te zróżnicowane interpretacje jako klocki, z których buduje się markę, by osiągnąć taki sposób spostrzegania marki przez klientów (przez pryzmat wkładu), który pomagałby im osiągnąć większe zadowole­nie w konkretnych odgrywanych przez nich rolach. Marka stanowi więc zlepek interpretacji.

 

Wypracowanie strategii rozwoju dla marki wymaga więc przyjęcia spójnego po­glądu co do marki wypracowanego na pod­stawie opinii wszystkich osób zaangażowa­nych w proces dodawania wartości. Marki są rezultatem sposobu, w jaki zastosowano wiedzę zwerbalizowaną i niezwerbalizowaną. Poprzez zrozumienie procesu prze­kształcenia wiedzy, którego skutkiem są unikatowe wiązki wartości, menedżerowie mogą uświadomić sobie własne założenia dotyczące marki i wypracować na tej pod­stawie wspólne zdanie na temat bardziej ujednoliconego podejścia do możliwości spełniania obietnicy marki.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności