Marka jako zapis stenograficzny

Nasze zdolności poszukiwania, przetwa­rzania i oceny informacji są ograniczone. Jednak surfując po sieci czy zwracając uwagę na inne formy reklamy, szybko uświadamiamy sobie nacisk, jaki wiele or­ganizacji kładzie raczej na ilość niż na ja­kość informacji. Dla ochrony swoich ogra­niczonych możliwości poznawczych ludzie wypracowali metody przetwarzania du­żych ilości informacji. Miller (1956) badał sposób, w jaki umysł koduje informacje, a uzyskane przez niego wyniki wraz z wy­nikami osiągniętymi przez innych badaczy (Jacoby, Szybillo i Busato-Sehach, 1977; Bettman, 1979) pomagają nam zrozumieć to zjawisko. Porównanie umysłu ludzkie­go do sposobu, w jaki pracuje komputer, pozwoli nam na ocenę ilości informacji, wobec których staje konsument, wyrażo­nej w bitach. Wszystkie informacje znaj­dujące się na opakowaniu markowego pro­duktu reprezentują ponad sto bitów informacji. Badacze wykazali, że umysł ludzki jest w stanie jednorazowo przetwo­rzyć tylko siedem bitów informacji.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
miniatura
 
Polityka Prywatności