Marka jako logo

Jedna z najbardziej znanych definicji mar­ki została zaproponowana w 1960 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American Marketing Association, AMA). Ta definicja podkreśla przede wszystkim znaczenie logo i wizu­alnych oznaczeń marki jako podstaw słu­żących do rozróżniania: Marka to nazwa, termin, symbol bądź projekt graficzny lub ich kombinacja, których celem jest identyfikowanie towarów lub usług jednego sprzedawcy lub grupy sprzedawców oraz ich odróżnienie od towarów lub usług oferowanych przez konkurencję.

Unikatowy kształt butelki Coca-Coli, wy­różniające się "złote łuki" McDonald's, biało-niebieski medalion BMW oraz nad­gryzione jabłko w kolorach tęczy Apple Macintosh są godnymi uwagi przykładami marek, które są natychmiast rozpoznawa­ne poprzez ich logo.

Mimo że interpretacja stanowi istotny składnik budowania marki, jednak nie na nią kładzie się główny nacisk. Rozróżnie­nie marki to więcej niż uczynienie marki rozpoznawalną - przede wszystkim polega bowiem na znalezieniu właściwości istot­nych dla klientów, a w mniejszym stopniu na podtrzymaniu tej unikatowej charakte­rystyki w sposób przynoszący zyski. Opracowanie logo dla marki powinno się odbywać w sposób raczej strategiczny niż taktyczny. Innymi słowy, wizja tego, czym marka ma się stać w przyszłości, powinna być siłą napędową koncepcji dotyczących istoty marki, które następnie powinny zo­stać wykorzystane jako podstawa działania projektantów. Kolor czy rodzaj czcionki na­leży dobierać na podstawie oceny tego, w ja­ki sposób będą one pomocne marce w jej drodze do sukcesu.

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności