Informacje o badaniu

Ostatnie badanie realizowano w dwóch następujących po sobie modułach – ilościowym i jakościowym.

 

Próba

Badanie ilościowe zrealizowano na próbie 1001 studentów uczelni państwowych w dziesięciu największych ośrodkach akademickich:

 


1. Bydgoszcz-Toruń

2. Gdańsk

3. Kraków

4. Lublin

5. Łódź

6. Poznań

7. Śląsk

8. Szczecin

9. Warszawa

10. Wrocław


 

Tak jak zostało powiedziane we wstępie, próba do ostatniego badania pokrywała się z próbą poprzedniego badania, co oznacza, że realizowano je na tych samych uczelniach i wydziałach. Próbę do poprzedniego badania dobierano warstwowo. W pierwszym etapie doboru próby wylosowano uczelnie z prawdopodobieństwem odpowiadającym liczbie studentów w całym ośrodku akademickim. W drugim etapie dla każdej uczelni losowano wydziały z prawdopodobieństwem odpowiadającym liczbie studentów na danej uczelni. Ostatnie badanie realizowano na 40 wydziałach – ok. 25 wywiadów na każdym wydziale. Wywiady realizowano wśród studentów studiów dziennych lub wieczorowych.

 

Respondentów do badania jakościowego rekrutowano wśród trzech grup studentów: stypendystów (studentów, którzy wyjeżdżali za granicę w ramach edukacyjnych programów Unii Europejskiej), tzw. liderów opinii (głównie działaczy samorządów uczelnianych) oraz wśród pozostałych studentów. W każdej grupie zaproszonych było średnio 8 studentów.

 

Metoda badania

Badanie ilościowe realizowano techniką wywiadów audytoryjnych. Respondenci wypełniali ankiety samodzielnie. Zadaniem ankieterów było dotarcie do wylosowanej uczelni i wydziału, rozdanie ankiet studentom spełniającym kryteria roku studiów oraz rodzaju studiów oraz odebranie wypełnionych ankiet.

 

Badanie jakościowe realizowano techniką zogniskowanych wywiadów grupowych. W sumie zrealizowano trzy takie wywiady – po jednym w każdej wyznaczonej grupie.

 

Termin realizacji

Badanie ilościowe zostało wykonane w pierwszej połowie grudnia 2004 r. Wywiady grupowe zrealizowano na początku lutego 2005 r.

 

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
WSIiZ_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UNS studia niestacjonarne
miniatura UTH 07
 
Polityka Prywatności