Wprowadzenie

Student News zrealizował dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej badanie opinii studentów na temat integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zmian w postrzeganiu kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii.

 

Badanie, w oparciu o które powstał ten raport było już drugim z cyklu realizowanym dla UKIE badaniem, którego przedmiotem były opinie studentów. Zmiana w postrzeganiu kosztów i korzyści w związku z przystąpieniem Polski do UE, której rejestracja była jednym z podstawowych celów ostatniego badania, była zatem możliwa między innymi dzięki powtórzeniu szeregu pytań z poprzedniej ankiety. Studenci, tak w ostatnim, jak i poprzednim badaniu, oceniali, co ich zdaniem zmieni się w naszym kraju na lepsze, a co na gorsze, byli proszeni o ujawnienie swojego stosunku wobec członkostwa Polski w Unii oraz emocji, jakie im w związku z tym towarzyszą.

 

Jakkolwiek ostatnie badanie realizowane było dokładnie w tych samych ośrodkach akademickich, co poprzednie, ze względu na specyficzne cele badawcze, jakie wytyczone zostały przed ostatnim badaniem, badana populacja ograniczona została do studentów jedynie ostatnich lat studiów (IV i V rok). Poprzednie badanie realizowano wśród studentów wszystkich lat studiów. W związku z tym należy pamiętać, że porównywalność wyników z obydwu pomiarów jest ograniczona. Niemniej jednak, tam gdzie było to możliwe, tzn. w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z identycznymi pytaniami, porównania takie zostały dokonane.

 

Poprzednie badanie zrealizowano w maju 2004 r. Podstawowym celem tego badania było ustalenie, jakie jest rzeczywiste zainteresowanie studentów wyjazdami za granicę w celu podjęcia pracy oraz głównych motywów takich wyjazdów. Oszacowaniu rozmiaru spodziewanej migracji miało służyć wykorzystanie szeregu szczegółowych wskaźników, które umożliwiłyby weryfikację ogólnych deklaracji studentów dotyczących wyjazdów za granicę. Wątek ten pojawił się też w ostatnim badaniu.

 

Bardzo ważnym celem ostatniego badania była rejestracja rzeczywistego i potencjalnego zainteresowania studentów wyjazdami za granicę w ramach edukacyjnych programów Unii Europejskiej. Badanie miało odpowiedzieć między innymi na pytania, jakie są główne motywy studentów wyjeżdżających na stypendia do innych krajów Unii Europejskiej oraz jak studenci oceniają takie wyjazdy przede wszystkim pod kątem korzyści, jakie stypendia dają w przyszłej karierze zawodowej.

 

Innym ważnym celem badania była identyfikacja strategii życiowych obieranych (świadomie lub nieświadomie) przez studentów. Studenci odpowiadali na pytania o plany, jakie mają po ukończeniu studiów, preferencje związane z miejscem przyszłej pracy, czy wreszcie, jak oceniają swoje uczelnie pod kątem przygotowania zawodowego.

 

 

 

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
WSE_220.gif
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności