Opinie studentów o pracy - serwis archiwalny!

Oceny sytuacji gospodarczej i rynku pracy

 

v      Studenci coraz częściej dostrzegają pozytywne zmiany w sytuacji gospodarczej naszego kraju, jak i sytuacji na rynku pracy. Studenci z nadzieją też patrzą w przyszłość. Równo połowa badanych ocenia, że ma duże szanse na znalezienie pracy po ukończeniu studiów. Najgorsze perspektywy na znalezienie dla siebie pracy widzą studenci z Lublina, Łodzi, Bydgoszczy i Torunia.

 

Programy edukacyjne

 

v      Tylko nieliczni studenci wyjeżdżali za granicę w ramach programów edukacyjnych. Z programu Erasmus skorzystało 1% studentów, tyle samo z programu Leonardo da Vinci.

 

v      Niewielu studentów (10%) podjęło starania, aby wyjechać za granicę w ramach programów edukacyjnych. Stosunkowo częściej starania takie podejmują studenci z największych ośrodkach akademickich: Krakowa, Wrocławia i Warszawy.

 

v      Niemniej jednak zdecydowana większość studentów jest przekonana, że wyjazd na stypendium za granicę ułatwia znalezienie pracy w przyszłości.

 

Strategie życiowe

 

v      Po ukończeniu studiów zdecydowana większość studentów myśli o podjęciu pracy. Co trzeci student chciałby też w tym czasie założyć rodzinę. Podjęcie studiów doktoranckich planuje 18% studentów.

 

v      O studiach doktoranckich najczęściej myślą studenci uniwersytetu i akademii medycznych. Większość studentów spośród tych, którzy planują podjęcie studiów doktoranckich chciałaby kontynuować naukę w Polsce. Za granicą chciałoby studiować 18% osób zainteresowanych studiami doktoranckimi.

 

v      Co ciekawe, niewielu studentów, którzy planują podjęcie studiów doktoranckich chciałoby w przyszłości pracować na uczelni. Spośród ogółu badanych studentów najwięcej osób chciałoby po studiach pracować w prywatnej firmie (40%).

 

v      Blisko dwie trzecie studentów pozytywnie ocenia sposób, w jaki uczelnia przygotowuje ich do przyszłej pracy zawodowej. Najbardziej krytyczni wobec swoich uczelni są pod tym względem studenci uczelni medycznych i ekonomicznych.

 

v      Studenci ostatnich lat studiów, podobnie zresztą, jak ich młodsi koledzy (co wynika z innych badań realizowanych na zlecenie UKIE), to osoby niezwykle przedsiębiorcze. Połowa spośród nich na pytanie, co woleliby robić po ukończeniu studiów: prowadzić własną firmę czy być zatrudnionym jako pracownik wybrała tę pierwszą możliwość.

 

Skłonność do migracji

 

v      Połowa badanych studentów chciałaby podjąć pracę na terenie innego kraju Unii Europejskiej. Są to jednak bardzo ogólne deklaracje. Dopytując studentów bardziej szczegółowo o plany związane z takim wyjazdem okazuje się, że poważnie myśli o takiej możliwości kilkanaście procent badanych.

 

Opinie na temat integracji europejskiej

 

v      Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wzbudza częściej wśród studentów pozytywne uczucia. Niepewność w związku z tym odczuwa jedna trzecia badanych.

 

v      Zdaniem studentów przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza przede wszystkim lepsze perspektywy dla młodzieży. Po stronie zagrożeń w związku z akcesją studenci najczęściej wymieniali natomiast możliwość wzrostu inflacji.

 

v      Tylko nieliczni studenci są zdania, że w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ich sytuacja ulegnie pogorszeniu. Większość badanych jest przekonana, że w wyniku integracji Polski osobiście na tym skorzysta.

 

v      Studenci deklarują w większości udział w referendum w sprawie przyjęcia Konstytucji Unii Europejskiej. Połowa spośród nich deklaruje też, że w referendum takim głosowałaby za przyjęciem Konstytucji.

 

 

 

 

 

 
Polityka Prywatności