Kredyty studenckie

rok
Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.
Legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego.
Od stycznia 2019 roku studentów i doktorantów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie upraszcza procedury skraca czas oczekiwania na decyzję i co najważniejsze pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok a nie jak wcześniej do określonego terminu.
Kredyt studencki może być umorzony częściowo w przypadku dobrego wyniku ukończenia studiów albo trudnej sytuacji życiowej. Może też być umorzony w całości w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy lub śmierci kredytobiorcy.
Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2017/2018 do banków wpłynęło 4.259 wniosków kredytowych, z których 4.251, czyli 99,8%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 2.500 zł. Natomiast w latach 1998-2017 w sumie banki udzieliły kredytu studenckiego ponad 398 tysiącom studentów i doktorantów.
Najlepsi absolwenci studiów I stopnia albo studiów II stopnia, jak też jednolitych studiów magisterskich i studiów doktoranckich, mają szansę na częściowe umorzenie kredytu studenckiego.
Od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2018/2019 miesięczna podstawowa rata kredytu studenckiego wynosi 600 zł.
W okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2017/2018 rozszerzony został zakres poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego osobom, dla których do tej pory konieczność przedstawienia poręczenia była istotną barierą w dostępie do kredytu. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2.000 zł – o poręczenie kredytu w 90%.
Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w latach 1998-2016 banki udzieliły kredytu ponad 394 tysiącom studentów i doktorantów. Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2016/2017 do banków wpłynęło 4.456 wniosków kredytowych, z których 4.444, czyli 99,7%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.
Ponieważ życie nie jest czarno-białe, wszyscy, którzy wzięli tzw. kredyt studencki lub planują zawarcie umowy, powinni wiedzieć o szczególnych przypadkach, kiedy to kredyt może zostać umorzony częściowo lub w całości. Można wyróżnić cztery takie przypadki.
Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2500 zł - ustalił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.
15 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
W roku akademickim 2015/2016 banki zebrały 5.320 wniosków kredytowych, z których 5.128, czyli 96,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.
Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie. W grudniu 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2014/2015 dochód ten wynosił 2500 zł.
Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie kredytu i co należy do niego dołączyć? MNiSW podaje sposób postępowania.
Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2014/2015 banki zebrały 7469 wniosków kredytowych, z których 7275, czyli 97,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2500 zł.
Do dnia 31 marca 2015 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 5503 umowy kredytowe (75,6% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).
Alior Bank i PZU uruchomili nowy kredyt przeznaczony dla studentów „Master of Business Administration” (MBA). To dobry znak, że we wspieranie mobilności polskich studentów zaczynają angażować się banki i spółki skarbu państwa.
Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu czternastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu ponad 373 tysiącom studentów.
Do dnia 15 listopada 2013 r. studenci i doktoranci mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności