Stypendia ministra nauki przyznane za osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024

26 marca 2024 roku, zostało ogłoszone przyznanie stypendiów ministra nauki dla studentów za ich znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymało 386 studentek i studentów z całej Polski, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w swoich dziedzinach.

Wyjątkowe talent wyróżnione przez ministerstwo

W ramach tegorocznej edycji programu stypendialnego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wpłynęło aż 1068 wniosków. Wszystkie kandydatury zostały dokładnie ocenione przez specjalnie powołany zespół ekspertów, reprezentujących szeroki wachlarz dziedzin nauki i sztuki. Laureaci otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 17 tysięcy złotych, co łącznie stanowi inwestycję w przyszłość nauki i kultury na poziomie ponad 6,5 miliona złotych.

Proces selekcji - rywalizacja i sprawiedliwość

Zgłoszenia zostały przedstawione przez rektorów uczelni wyższych i poddane ocenie przez zespół doradczy ds. stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W komisji zasiadło 55 członków, co gwarantowało reprezentację wszystkich dyscyplin naukowych i artystycznych. Zastosowana zasada, zgodnie z którą w danej dziedzinie naukowej rekomenduje się przyznanie nie więcej niż 18 stypendiów, wprowadzała zdrową rywalizację oraz zapewniała równomierny rozkład wsparcia finansowego.

Dodatkowo, by zachować sprawiedliwość i otwartość na różnorodność talentów, wprowadzono mechanizm wyrównawczy. Umożliwił on przekazanie niewykorzystanych miejsc w rankingu jednej dyscypliny kandydatom z innych dziedzin naukowych należących do tej samej ogólnej kategorii.

Sport w gronie laureatów

Osobną kategorią w procesie selekcyjnym były osiągnięcia sportowe. W tej grupie zespół rekomendował przyznanie nie więcej niż 36 stypendiów. Kandydaci z osiągnięciami sportowymi rywalizowali wyłącznie w swojej kategorii, co pozwoliło na szczególne docenienie ich wkładu w promocję aktywności fizycznej i sportu wśród społeczności akademickiej.

Dane statystyczne

Spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium Minister Nauki przyznał stypendium 386 studentkom i studentom, w tym:

309 stypendiów za osiągnięcia naukowe

35 stypendiów za osiągnięcia sportowe

26 stypendiów za osiągnięcia artystyczne

16 stypendiów za osiągnięcia mieszane (naukowo-artystyczne).

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez:

Uniwersytet Warszawski (49)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (37)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (24)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (23)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (19)

Uniwersytet Rzeszowski (18)

Politechnikę Śląską w Gliwicach (18).

Wypłaty stypendiów

Wysokość stypendium wynosi 17 tys. zł. Łącznie w roku akademickim 2023/2024 na ten cel Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy ponad 6,5 mln zł. Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną doręczone studentom i uczelniom drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku. Następnie szczegółowa punktacja wniosków zostanie udostępniona w systemie OSF.


data ostatniej modyfikacji: 2024-04-09 09:30:02

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności