Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Prawa studenta - stan aktualny

Poniżej przedstawiamy wybrane kwestie dotyczące studentów na podstawie aktualnego stanu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst ujednolicony z 26.10.2016".

Warto o nich pamiętać i w razie potrzeby je wykorzystać!

Stan aktualny, obowiązuje od 1 stycznia 2017.

Można też zobaczyć kartę praw studenta, która została opublikowana na stronie ministerstwa w maju 2013, przejdź »


Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za:
(art. 99)
 • kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce
 • prowadzenie studiów w języku obcym
 • prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku
 • prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń

Opłaty za kontrolę efektów nauki:
(art. 99)

 • we wszystkich uczelniach (publicznych i niepublicznych) wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%
Uczelnia nie pobiera opłat za:
(art. 99a)
 • rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów,
 • egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy,
 • wydanie dziennika praktyk zawodowych
 • złożenie i ocenę pracy dyplomowej
 • wydanie suplementu do dyplomu

Umowa na studia:
(art. 160)

 • umowa musi być zawarta w formie pisemnej
 • jest jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć,
 • jest zawierana na cały przewidywany okres studiów
 • student nie jest obowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w umowie
 • uczelnie może pobierać opłaty nie wcześniej niż po jej zawarciu
 • uczelnia jest obowiązana zamieścić wzór umowy na swojej stronie internetowej

Liczba studentów na niestacjonarnych:
(art. 163)

 • W uczelni publicznej liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych.

Studia online:
(art. 164)

 • Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Dokładne warunki określa rozporządzenie.

Punkty ECTS:
(art. 164a)

 • W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich
 • Rozporządzenie może określić wyższą liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania dyplomu ukończenia studiów uwzględniając obszary kształcenia, kierunki studiów i poziomy kształcenia

Uznawanie zaliczeń w przypadku zmiany uczelni
(art. 165)

 • regulamin studiów uwzględnia przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej
 • studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej
 • warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, w trybie określonym w regulaminie studiów
 • jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25–30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
wseit_boks.gif
wsf_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studia w Collegium Civitas
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności