Instytucje przedstawicielskie środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz organy pomocnicze ministra

1. Instytucjami przedstawicielskimi środowiska szkolnictwa wyższego i nauki są:

1) RGNiSW;

2) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

3) Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych;

4) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;

5) PSRP;

6) KRD.

2. Organy władzy publicznej zasięgają opinii instytucji przedstawicielskich w sprawach:

1) zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej;

2) projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki;

3) projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 330. 1. RGNiSW współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa.

2. RGNiSW może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 331. 1. W skład RGNiSW wchodzą:

1) 14 nauczycieli akademickich wybranych przez konferencje, o których mowa w art. 329 ust. 1 pkt 2-4, spośród kandydatów wybranych przez uczelnie, z podziałem tej liczby pomiędzy konferencje proporcjonalnie do łącznej liczby studentów studiujących w uczelniach członkowskich każdej z tych konferencji;

2) 3 przedstawicieli PAN wybranych przez Prezydium PAN;

3) 1 przedstawiciel instytutów badawczych i 1 przedstawiciel państwowych instytutów badawczych wybrani przez Radę Główną Instytutów Badawczych;

4) 4 studentów wybranych przez PSRP;

5) 2 doktorantów wybranych przez KRD;

6) 2 przedstawicieli pracowników wybranych przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych;

7) 2 przedstawicieli pracodawców wybranych przez reprezentatywne organizacje pracodawców.

2. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, reprezentują wszystkie dziedziny.

Art. 332. 1. Członkiem RGNiSW może być osoba, która:

1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;

2) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji RGNiSW;

3) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-5.

2. Członkiem RGNiSW nie może być:

1) członek PKA;

2) członek Rady Głównej Instytutów Badawczych;

3) założyciel;

4) osoba pełniąca funkcję organu uczelni;

5) dyrektor instytutu PAN;

6) dyrektor instytutu badawczego;

7) Prezes lub wiceprezes PAN;

8) prezes lub wiceprezes PAU;

9) dyrektor NAWA;

10) dyrektor NCBiR;

11) dyrektor NCN;

12) przewodniczący KEN;

13) przewodniczący RDN.

Art. 333. 1. Kadencja RGNiSW rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i trwa 4 lata. Przedstawiciele studentów i doktorantów są powoływani na członków RGNiSW na okres określony odpowiednio w statucie PSRP i KRD.

2. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka RGNiSW nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Art. 334. 1. RGNiSW kieruje przewodniczący.

2. Organizację i sposób działania RGNiSW oraz jej organy i ich kompetencje określa statut uchwalony przez RGNiSW na posiedzeniu plenarnym.

3. Rektor, na wniosek członka RGNiSW będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go całkowicie lub częściowo z obowiązków dydaktycznych.

Art. 335. 1. Przewodniczący RGNiSW stwierdza wygaśnięcie mandatu członka RGNiSW w przypadku:

1) śmierci;

2) złożenia rezygnacji;

3) niezłożenia oświadczenia lustracyj nego albo informacj i lustracyj nej;

4) niespełniania choćby jednego z wymagań określonych w art. 332;

5) nieuczestniczenia w pracach RGNiSW przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka RGNiSW w trakcie kadencji dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby w sposób określony w art. 331, na okres do końca kadencji. Okresu tego nie wlicza się do liczby kadencji,

0 której mowa w art. 333 ust. 2.

Art. 336. Obsługę RGNiSW zapewnia urząd obsługujący ministra.

Art. 337. 1. Uczelnie akademickie mogą utworzyć Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

2. Publiczne uczelnie zawodowe mogą utworzyć Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

3. Niepubliczne uczelnie zawodowe mogą utworzyć Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

4. Konferencje współdziałają z organami władzy publicznej w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

5. Konferencje posiadają osobowość prawną.

6. Do konferencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28, art. 29 oraz art. 33-39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723).

7. Organem nadzorującym konferencje jest minister.

Art. 338. 1. Przedstawiciele samorządów studenckich tworzą PSRP, reprezentujący ogół studentów w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. PSRP ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym do opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących studentów.

3. Najwyższym organem PSRP jest zjazd delegatów.

4. W skład zjazdu delegatów wchodzą przedstawiciele samorządu studenckiego każdej uczelni.

5. Zjazd delegatów uchwala statut PSRP określający organizację i sposób działania PSRP.

6. Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu przez ministra jego zgodności z przepisami prawa.

7. PSRP posiada osobowość prawną.

8. Do PSRP stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28, art. 29 oraz art. 33-39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

9. Organem nadzorującym PSRP jest minister.

10. Minister przekazuje PSRP środki finansowe niezbędne do jego funkcjonowania w formie dotacji podmiotowej.

11. Roczne sprawozdanie finansowe PSRP podlega badaniu przez firmę audytorską.

Art. 339. 1. Przedstawiciele samorządów doktorantów tworzą KRD, reprezentującą ogół doktorantów w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

3. Najwyższym organem KRD jest zjazd delegatów.

4. KRD posiada osobowość prawną.

5. Do KRD stosuje się odpowiednio przepisy art. 338 ust. 5, 6 i 9-11, a także odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28, art. 29 oraz art. 33-39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 340. 1. KPN jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa.

2. KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Wyniki ewaluacji przekazuje się Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra.

3. W skład KPN wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra.

4. Kadencja KPN trwa 2 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka KPN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

5. Pracami KPN kieruje przewodniczący, wybierany przez KPN spośród jego członków.

Art. 341. Minister może powoływać zespoły doradcze lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby.Spis treści:

DZIAŁ I

DZIAŁ II - Szkolnictwo wyższe

Dział III

Dział IV

DZIAŁ V

DZIAŁ VI - Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej

DZIAŁ VII - Odpowiedzialność dyscyplinarna

DZIAŁ VIII

DZIAŁ IX

DZIAŁ X

DZIAŁ XI

DZIAŁ XII

DZIAŁ XIII

DZIAŁ XIV
 
Polityka Prywatności