Federacje

Art. 165. 1. Federację mogą utworzyć:

1) publiczna uczelnia akademicka z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym;

2) niepubliczna uczelnia akademicka z niepubliczną uczelnią akademicką.

2. Federację tworzy się w celu wspólnej realizacji zadań podmiotów, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „jednostkami uczestniczącymi”, w zakresie:

1) prowadzenia działalności naukowej;

2) kształcenia doktorantów;

3) nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;

4) komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

3. Jednostki uczestniczące mogą powierzyć federacji realizowanie innych zadań określonych w statucie federacji, z wyłączeniem prowadzenia kształcenia na studiach.

4. Jednostki uczestniczące zapewniają środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania federacji.

5. W skład federacji wchodzą co najmniej 2 jednostki uczestniczące.

6. Uczelnia, instytut badawczy, instytut PAN i instytut międzynarodowy mogą być jednostką uczestniczącą tylko w jednej federacji.

7. Jednostka uczestnicząca i federacja nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej.

Art. 166. 1. Federację tworzy się na wniosek jednostek uczestniczących.

2. Projekt pierwszego statutu federacji podlega uzgodnieniu z ministrem, a w przypadku gdy jednostka uczestnicząca jest nadzorowana przez inny organ - wymaga również uprzedniego zasięgnięcia opinii tego organu.

3. Utworzenie federacji wymaga zatwierdzenia jej statutu przez organy jednostek uczestniczących właściwe do uchwalenia ich statutów.

4. Statut federacji określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę federacji;

2) jednostki uczestniczące;

3) zadania federacji;

4) sposób powoływania i odwoływania, zakres zadań i sposób działania organów federacji;

5) liczbę członków zgromadzenia federacji;

6) zasady korzystania z obiektów i urządzeń federacji lub jednostek uczestniczących;

7) jednostkę uczestniczącą uprawnioną do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej;

8) zasady udziału w pokrywaniu kosztów działalności federacji;

9) obowiązki jednostek uczestniczących w przypadku likwidacji federacji, w tym udział w kosztach likwidacji oraz zasady wstąpienia jednostek uczestniczących w prawa i obowiązki federacji, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.

5. Federację tworzy, likwiduje, zmienia jej skład lub nazwę minister, w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 167. 1. Federacja posiada osobowość prawną.

2. W nazwie federacji mogą być użyte wyrazy, o których mowa w art. 16 ust. 1-3.

3. Pracownicy jednostek uczestniczących pozostają ich pracownikami.

Art. 168. 1. Federacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru federacji, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Rejestr prowadzi minister w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1.

3. Rejestr obejmuje:

1) numer wpisu do rejestru;

2) datę wpisu;

3) skład, nazwę i siedzibę federacji;

4) datę wykreślenia z rejestru.

4. Federacja, w terminie 14 dni, zawiadamia ministra o zmianie siedziby.

5. Minister dokonuje wpisu danych do rejestru z urzędu.

6. Wpis polega na wprowadzeniu do systemu danych zawartych w ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5.

7. Rejestr jest jawny.

Art. 169. 1. Organami federacji są prezydent oraz zgromadzenie federacji. Statut może przewidywać również inne organy federacji.

2. Do zadań prezydenta należą sprawy dotyczące federacji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji zgromadzenia federacji.

3. Do zadań prezydenta należy w szczególności:

1) reprezentowanie federacji;

2) zarządzanie federacją;

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników federacji;

4) prowadzenie gospodarki finansowej federacji;

5) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w federacji.

Art. 170. 1. Do zadań zgromadzenia federacji należy:

1) uchwalanie zmian statutu;

2) monitorowanie gospodarki finansowej federacji;

3) przeprowadzanie oceny funkcj onowania federacj i;

4) formułowanie rekomendacji dla prezydenta w zakresie wykonywanych przez niego zadań;

5) nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;

6) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej federacji zgromadzenie federacji:

1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;

2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być wykonywane przez określony w statucie inny organ federacji albo organ jednostki uczestniczącej. Statut może określić tylko jeden organ dla danej dyscypliny.

4. W ramach wykonywania zadań zgromadzenie federacji może żądać wglądu do dokumentów federacji.

Art. 171. 1. Prezydentem i członkiem zgromadzenia federacji może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1.

2. Osoba powołana na funkcję prezydenta jest zatrudniana w federacji.

3. Pierwszego prezydenta powołuje minister, na wniosek jednostek uczestniczących, na okres 6 miesięcy i nawiązuje z nim stosunek pracy.

4. Do prezydenta i członka zgromadzenia federacji stosuje się odpowiednio przepis art. 20 ust. 4.

Art. 172. 1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 165 ust. 2, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności przez tworzenie spółek kapitałowych.

2. Federacja jest zwolniona z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Art. 173. 1. W przypadku utworzenia federacji ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadza się wyłącznie dla federacji.

2. Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w federacji, której jednostki uczestniczące zatrudniały łącznie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie.

3. Pracownik jednostki uczestniczącej prowadzący działalność naukową składa oświadczenie upoważniające federację do zaliczenia go do liczby pracowników, o których mowa w ust. 2. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8.

4. Kategorie naukowe, o których mowa w art. 269, przyznaje się federacji.

5. Federacja jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem kategorii naukowej w zakresie:

1) nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;

2) kształcenia doktorantów;

3) przystępowania do konkursów, o których mowa w art. 387 ust. 1 i art. 396 ust. 1.

6. Od dnia utworzenia federacji do dnia uzyskania przez nią kategorii naukowej, federacja jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem przez jednostki uczestniczące kategorii naukowych w zakresie, o którym mowa w ust. 5. W przypadku gdy jednostki uczestniczące posiadają kategorie naukowe w tych samych dyscyplinach, federacja jest podmiotem uprawnień wynikających z najwyższej z tych kategorii.

7. Jednostka uczestnicząca będąca uczelnią jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem przez federację kategorii naukowej w zakresie:

1) nazwy uczelni;

2) uprawnień związanych z tworzeniem studiów oraz potwierdzaniem efektów uczenia się.

8. Na potrzeby algorytmów, o których mowa w art. 368, przyjmuje się, że jednostka uczestnicząca posiada kategorię naukową w danej dyscyplinie przyznaną federacji, o ile zatrudniała łącznie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym dokonywany jest podział środków finansowych, co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie.

9. W przypadku likwidacji federacji przed upływem 4 lat od dnia jej powstania, jednostka uczestnicząca traci kategorię naukową w dyscyplinie, chyba że na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok likwidacji zatrudniała co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie.

Art. 174. Minister likwiduje federację w przypadku nieuzyskania przez nią kategorii naukowej A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie.

Art. 175. 1. Minister sprawuje nadzór nad federacjami.

2. Minister może nałożyć na federację administracyjną karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł w przypadku:

1) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 119 ust. 3 i 4, art. 188, art. 222 oraz art. 358;

2) niewprowadzenia do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, danych, o których mowa w art. 343 ust. 1, art. 345 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 353, a także w przypadku ich niezaktualizowania, niezarchiwizo- wania lub nieusunięcia z tego systemu.

3. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 176. Do federacji stosuje się odpowiednio przepisy:

1) art. 24 ust. 9, art. 177-180, art. 182-226, art. 259-262, art. 264, art. 266, art. 267 ust. 1, art. 268-270, art. 322, art. 343, art. 345, art. 346, art. 348-350, art. 351 ust. 4, art. 354, art. 355, art. 360-362, art. 408, art. 409 ust. 2-5, art. 410, art. 411, art. 420, art. 423, art. 425-428 i art. 432;

2) art. 36, z tym że:

a) koszty likwidacji pokrywa się z majątku jednostek uczestniczących,

b) dokumentację osobową i płacową przejmuje jednostka uczestnicząca wskazana w statucie,

c) prawa i obowiązki federacji przejmuje jednostka uczestnicząca wskazana w statucie;

3) art. 148-152, z tym że federacja może utworzyć tylko jedną spółkę celową, oraz art. 159;

4) art. 387-399, z tym że środki finansowe otrzymane w ramach programów uczelnia przekazuje federacji;

5) wydane na podstawie art. 181, art. 263, art. 267 ust. 2, art. 353 i art. 363.


Spis treści:

DZIAŁ I

DZIAŁ II - Szkolnictwo wyższe

Dział III

Dział IV

DZIAŁ V

DZIAŁ VI - Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej

DZIAŁ VII - Odpowiedzialność dyscyplinarna

DZIAŁ VIII

DZIAŁ IX

DZIAŁ X

DZIAŁ XI

DZIAŁ XII

DZIAŁ XIII

DZIAŁ XIV
 
Polityka Prywatności