Finansowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz gospodarka finansowa uczelni

Art. 365. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na:

1) utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym:

a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych,

b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich,

c) rozwój zawodowy pracowników uczelni,

d) przedsięwzięcie „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”;

2) utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym:

a) prowadzenie działalności naukowej,

b) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł,

c) kształcenie w szkole doktorskiej,

d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

e) program „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”,

f) program „Regionalna inicjatywa doskonałości”,

g) rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych;

3) świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4;

4) inwestycje związane z:

a) kształceniem,

b) działalnością naukową,

c) obsługą realizacji zadań NAWA, NCBiR i NCN;

5) utrzymanie:

a) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,

b) specjalnej infrastruktury informatycznej

- mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;

6) zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej;

7) programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra;

8) stypendia i nagrody ministra;

9) zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

10) zadania realizowane lub finansowane przez NAWA;

11) zadania finansowane przez NCBiR, w tym badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

12) zadania finansowane przez NCN;

13) bieżące koszty działalności:

a) NAWA,

b) NCBiR,

c) NCN;

14) finansowanie działalności RDN, PKA, KEN, RGNiSW, PSRP, KRD, KPN, Biura RDN, Biura PKA, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra, komisji dyscyplinarnych przy RGNiSW i przy ministrze, zespołów doradczych i ekspertów, o których mowa w art. 341, zespołów ekspertów, o których mowa w art. 388 ust. 5 oraz art. 397 ust. 4, oraz ekspertów, o których mowa w art. 428 ust. 2;

15) opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych lub statutów konsorcjów działających na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej.

Art. 366. 1. Minister przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 365:

1) pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-f, pkt 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5-7 i 9 - publicznej uczelni akademickiej;

2) pkt 1, pkt 3, pkt 4 lit. a, pkt 6, 7 i 9 - publicznej uczelni zawodowej;

3) pkt 2 lit. a-f, pkt 3, pkt 4 lit. b, pkt 6-9 - niepublicznej uczelni akademickiej;

4) pkt 3, 6, 7 i 9 - niepublicznej uczelni zawodowej;

5) pkt 2 lit. a-d i g, pkt 4 lit. b, pkt 5, 7 i 9 - instytutowi PAN, instytutowi badawczemu oraz instytutowi międzynarodowemu;

6) pkt 2 lit. a i b oraz pkt 7 - PAU;

7) pkt 5, 7 i 9 - podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, będącemu organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.4));

8) pkt 7 i 9 - innej jednostce organizacyjnej działającej na rzecz upowszechniania nauki.

2. Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2, dla publicznych uczelni akademickich są przyznawane w ramach jednej subwencji.

Art. 367. 1. Dyscyplinie przypisuje się współczynniki kosztochłonności uwzględniające koszty prowadzenia kształcenia i działalności naukowej.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki kosz- tochłonności:

1) prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach oraz sposób ich ustalania dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili - mając na uwadze specyfikę, warunki, a także koszty prowadzenia kształcenia w poszczególnych dyscyplinach;

2) prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach - mając na uwadze specyfikę, warunki, a także koszty prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach.

Art. 368. 1. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, oraz dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, jest ustalana na podstawie algorytmów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 402.

2. Algorytmy podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, uwzględniają w szczególności dane dotyczące:

1) grupy uczelni;

2) nauczycieli akademickich i studentów studiów stacjonarnych;

3) współczynników kosztochłonności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

3. Algorytmy podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g, uwzględniają w szczególności dane dotyczące:

1) rodzaju podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

2) doktorantów;

3) kategorii naukowych;

4) współczynników kosztochłonności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 2;

5) zatrudnionych osób prowadzących działalność naukową.

4. Algorytm podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględnia w szczególności dane dotyczące studentów:

1) otrzymujących świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1;

2) będących osobami niepełnosprawnymi.

5. Algorytm podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6, uwzględnia w szczególności dane dotyczące studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi.

6. Dane wymienione w ust. 2-5 ustala się na podstawie Systemu POL-on.

7. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b, dla PAU ustala minister na wniosek.

8. W uzasadnionych przypadkach minister może dokonać zwiększenia wysokości subwencji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, oraz dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględniając potrzeby związane z kształceniem lub działalnością naukową, w szczególności z:

1) realizacją zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa;

2) wystąpieniem zdarzenia losowego zakłócającego lub uniemożliwiającego prawidłowe prowadzenie kształcenia lub działalności naukowej;

3) wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4.

9. Minister może dokonać zwiększenia wysokości subwencji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, oraz dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględniając wysokość środków finansowych pozostających w jego dyspozycji oraz:

1) rodzaj podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub

2) jakość prowadzonego kształcenia lub działalności naukowej.

10. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikaty o wysokości:

1) subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, lub dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6;

2) dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416;

3) zwiększeń, o których mowa w ust. 9.

11. Do ustalania wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, oraz dokonywania zwiększeń, o których mowa w ust. 9, nie stosuje się przepisów Kpa.

Art. 369. 1. Minister przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 5, oraz dokonuje zwiększeń, o których mowa w art. 368 ust. 8, na wniosek w drodze decyzji administracyjnej.

2. W przypadku naruszenia procedury przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5, oraz dokonywania zwiększeń, o których mowa w art. 368 ust. 8, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Do postępowań w sprawach przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5, a także dokonywania zwiększeń, o których mowa w art. 368 ust. 8, nie stosuje się przepisów art. 10, art. 35-37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a-96n Kpa.

Art. 370. Minister przekazuje:

1) NAWA - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 10 i pkt 13 lit. a;

2) NCBiR - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 11 i pkt 13 lit. b;

3) NCN - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 12 i pkt 13 lit. c.

Art. 371. 1. W formie subwencji przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2.

2. W formie dotacji podmiotowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3, 5, 6 i 13.

3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 i 10-12.

Art. 372. Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny może przyznać uczelni środki finansowe na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 11.

Art. 373. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a, obejmuje inwestycje:

1) budowlane;

2) w zakresie zakupu nieruchomości i pozostałych środków trwałych;

3) współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

2. Przy przyznawaniu środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a, uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie planowanej inwestycji dla uczelni;

2) wpływ planowanej inwestycji na bezpieczeństwo jej użytkowników oraz na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów uczelni;

3) możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł.

3. Finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b, obejmuje inwestycje:

1) w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł;

2) budowlane;

3) w zakresie zakupu nieruchomości;

4) współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

4. Przy przyznawaniu środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b, uwzględnia się w szczególności:

1) poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki;

2) praktyczną użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki;

3) znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki;

4) możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł;

5) wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zwaną dalej „Mapą”.

5. Minister przekazuje środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b, na podstawie umowy.

Art. 374. 1. W ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b, co najmniej 50% środków przeznacza się na finansowanie infrastruktury wpisanej na Mapę stanowiącą wykaz istniejącej lub planowanej strategicznej infrastruktury badawczej. 2 3 4

2. W przypadku braku możliwości przeznaczenia środków finansowych w wysokości określonej w ust. 1 na finansowanie infrastruktury wpisanej na Mapę, nierozdysponowane środki przeznacza się na pozostałe zadania realizowane ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b.

3. Nabór wniosków o wpisanie infrastruktury na Mapę jest przeprowadzany nie rzadziej niż raz na 4 lata. Do naboru stosuje się odpowiednio przepisy art. 376.

4. Wniosek o wpisanie infrastruktury na Mapę składa publiczna uczelnia akademicka, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.

5. Przy ocenie wniosków uwzględnia się:

1) unikatowość infrastruktury w skali krajowej i międzynarodowej;

2) zgodność celów i założeń infrastruktury z krajowymi i międzynarodowymi politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji;

3) potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy;

4) stopień zainteresowania infrastrukturą ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego i przedsiębiorców;

5) zasadność kosztów związanych z infrastrukturą;

6) możliwość powstania infrastruktury w perspektywie krótko- i średniookresowej;

7) perspektywę powstania infrastruktury we współpracy międzynarodowej.

6. Wpisu na Mapę dokonuje minister.

7. Minister udostępnia Mapę w BIP na swojej stronie podmiotowej.

8. Minister przeprowadza przegląd Mapy nie rzadziej niż raz na 4 lata.

9. W ramach przeglądu dokonuje się oceny funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz stopnia przygotowania planowanej infrastruktury.

10. Minister wykreśla infrastrukturę z Mapy:

1) w przypadku:

a) negatywnej oceny zasadności pozostawania infrastruktury na Mapie,

b) uniemożliwienia lub utrudnienia przeglądu przez podmiot, którego infrastruktura została wpisana na Mapę;

2) na wniosek podmiotu, którego infrastruktura została wpisana na Mapę.

11. Do postępowań w sprawie wpisania infrastruktury na Mapę oraz wykreślenia z niej stosuje się odpowiednio przepisy art. 369 ust. 2. W postępowaniach tych nie stosuje się przepisów art. 10, art. 35-37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a-96n Kpa.

Art. 375. 1. Minister przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 5, na okres nie dłuższy niż 3 lata, określając wysokość tych środków w kolejnych latach.

2. Przy przyznawaniu środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5, uwzględnia się w szczególności:

1) rodzaj aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego;

2) wpis na Mapę;

3) wysokość kosztów utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego w gotowości do prowadzenia działalności naukowej;

4) liczebność środowiska naukowego wykorzystującego aparaturę naukowo-badawczą, stanowisko badawcze lub infrastrukturę informatyczną, a także zakres i stopień ich wykorzystania.

3. Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 5, niewykorzystane w danym roku pozostają na rok następny w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, na realizację zadań, na które zostały przyznane.

Art. 376. 1. Minister ustanawia programy i przedsięwzięcia w celu realizacji polityki naukowej państwa.

2. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikat o:

1) ustanowieniu programu i naborze wniosków;

2) ustanowieniu przedsięwzięcia.

3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w szczególności:

1) przedmiot programu;

2) podmioty uprawnione do udziału w programie;

3) warunki udziału w programie;

4) tryb przeprowadzania naboru do programu;

5) szczegółowe kryteria oceny wniosków.

4. Jeżeli w ramach programu lub przedsięwzięcia będzie udzielana pomoc publiczna lub pomoc de minimis, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustanawia program lub przedsięwzięcie w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu określa się podmioty uprawnione do udziału w programie lub przedsięwzięciu, szczegółowe warunki udziału, tryb przeprowadzania naboru do programu, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w tym:

1) przeznaczenie pomocy,

2) szczegółowe kryteria i sposób oceny wniosków o przyznanie pomocy,

3) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

4) sposób kumulowania pomocy,

5) maksymalne wielkości pomocy,

6) maksymalną intensywność pomocy,

7) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą i raporcie z wykorzystania środków finansowych

- mając na uwadze cele polityki naukowej państwa oraz potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowego przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Art. 377. Przy przyznawaniu środków finansowych w ramach programów uwzględnia się poziom merytoryczny wniosku oraz:

1) potencjał wnioskodawcy lub

2) wpływ na poszerzenie stanu wiedzy, lub

3) użyteczność wyników prac lub zadań, lub

4) społeczną odpowiedzialność nauki.

Art. 378. 1. Minister przekazuje środki finansowe w ramach programów i przedsięwzięć na podstawie umowy.

2. Minister udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej informację dotyczącą środków finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia obejmującą:

1) nazwy podmiotów, które otrzymały środki finansowe;

2) wysokość przyznanych środków finansowych.

Art. 379. Przyznawanie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 9, oraz ich rozliczanie odbywa się zgodnie z przepisami o finansach publicznych, przepisami o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności albo zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Art. 380. 1. Podmiot, który otrzymał środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4, 5 i 7, przekazuje ministrowi raport z wykorzystania środków finansowych.

2. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest ich wydatkowanie zgodnie z przepisami prawa, decyzją lub umową.

Art. 381. 1. Wnioski, opinie, umowy i raporty dotyczące zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b oraz pkt 5, 7, 11 i 12, oraz dotyczące Mapy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Dokumenty wytworzone w toku prac zespołu doradczego, o którym mowa w art. 341, dotyczące zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowią informacji publicznej.

3. Dane osobowe osób oceniających wnioski o przyznanie środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ujawnieniu i nie stanowią informacji publicznej.

Art. 382. Jeżeli wynikiem działalności naukowej finansowanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365, jest wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego lub wyhodowana albo odkryta i wyprowadzona odmiana rośliny, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługują podmiotowi, któremu przyznano te środki, chyba że umowa między ministrem a tym podmiotem albo decyzja o przyznaniu środków stanowią inaczej.

Art. 383. 1. Środki finansowe planowane w budżecie państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki są waloryzowane corocznie co najmniej o sumę:

1) iloczynu prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i wskaźnika waloryzacji w części wydatków w zakresie finansowania nauki oraz

2) wskaźnika planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w części wydatków w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego.

2. Wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w roku 2019 wynosi 1,25. Od roku 2020 do roku 2028 wskaźnik waloryzacji ulega zwiększeniu corocznie o 0,1.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują wydatki budżetowe w:

1) części budżetu państwa, której dysponentem jest minister;

2) dziale „szkolnictwo wyższe i nauka” w innych częściach budżetu państwa.

4. Podstawą do waloryzacji na każdy kolejny rok jest odpowiednio kwota wydatków zwaloryzowanych w zakresie finansowania nauki oraz kwota wydatków zwaloryzowanych w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego w roku poprzednim.

5. Środki finansowe planowane w budżecie państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki na dany rok budżetowy nie mogą być niższe niż środki planowane w roku poprzedzającym dany rok budżetowy.

Art. 384. 1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia przyznanych środków finansowych, o których mowa w art. 365, minister umarza z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli:

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) zostało zastosowane umorzenie w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;

4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

2. Do umorzenia należności finansowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Art. 385. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należność finansową niestanowiącą pomocy publicznej lub pomocy de minimis w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania środków finansowych, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych zadań;

4) jest to uzasadnione ważnym interesem publicznym lub ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

Art. 386. Do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających uczelniom publicznym, stosuje się odpowiednio art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 387. 1. Minister, w BIP na swojej stronie podmiotowej, ogłasza cyklicznie komunikat o konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, którego celem jest podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. Przepisy art. 376 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3-5 stosuje się odpowiednio.

2. W ramach konkursu środki finansowe może otrzymywać nie więcej niż 10 uczelni akademickich.

3. Środki finansowe otrzymywane w danym roku przez uczelnię w ramach konkursu stanowią zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs. Kwota zwiększenia nie może być mniejsza niż 10% tej subwencji. Środki finansowe są wypłacane przez okres 6 lat.

Art. 388. 1. Do konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” może przystąpić uczelnia akademicka, która:

1) prowadzi działalność naukową w co najmniej 6 dyscyplinach, w których przeprowadzona została ewaluacja jakości działalności naukowej, i posiada kategorię naukową A+ albo A w co najmniej połowie tych dyscyplin;

2) nie posiada kategorii naukowej B ani C;

3) prowadzi szkołę doktorską;

4) nie posiada negatywnej oceny programowej;

5) nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 389 ust. 1.

2. Wniosek o udział w konkursie zawiera plan obejmujący cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia oraz opis działań zmierzających do ich osiągnięcia w okresie 5 lat.

3. Wniosek składa się w językach polskim i angielskim.

4. Przy ocenie wniosku uwzględnia się:

1) poziom merytoryczny wniosku;

2) istotność założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni;

3) adekwatność opisanych działań do założonych celów;

4) potencjał uczelni.

5. Wniosek ocenia międzynarodowy zespół ekspertów posiadających znaczący dorobek naukowy lub artystyczny, powołany przez ministra. Kandydatów na członków zespołu mogą zgłosić RDN, RGNiSW, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, KPN, rada NCBiR, rada NCN i ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe.

6. Wynik oceny wniosku może być pozytywny albo negatywny.

7. Zespół ekspertów sporządza:

1) raport zawierający ocenę wraz z uzasadnieniem lub rekomendacje dotyczące zmiany planu;

2) listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie.

Art. 389. 1. Minister, biorąc pod uwagę listę rankingową wniosków, zawiera umowę z uczelnią.

2. Umowa obejmuje w szczególności:

1) plan, o którym mowa w art. 388 ust. 2, i harmonogram jego realizacji;

2) warunki finansowania realizacji planu.

3. Minister przekazuje środki finansowe na podstawie umowy począwszy od roku następującego po roku jej zawarcia.

Art. 390. Uczelnia, która przystąpiła do konkursu, z którą minister nie zawarł umowy, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została sporządzona lista rankingowa wniosków, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs, w wysokości 2% tej subwencji.

Art. 391. 1. Po upływie połowy okresu, o którym mowa w art. 387 ust. 3, dokonuje się śródokresowej ewaluacji realizacji planu.

2. W ostatnim roku okresu, o którym mowa w art. 387 ust. 3, dokonuje się końcowej ewaluacji realizacji planu.

3. Ewaluacji dokonuje zespół, o którym mowa w art. 388 ust. 5, określając stopień realizacji planu.

4. Ewaluacja kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej.

Art. 392. 1. W przypadku negatywnego wyniku śródokresowej ewaluacji realizacji planu zespół ekspertów przedstawia rekomendacje dotyczące zmiany planu.

2. Uczelnia przedstawia ministrowi propozycję zmiany planu zgodną z rekomendacjami zespołu ekspertów.

3. W przypadku nieprzekazania propozycji zmiany planu zgodnej z rekomendacjami w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez uczelnię rekomendacji, umowa, o której mowa w art. 389 ust. 1, ulega rozwiązaniu.

Art. 393. 1. W ostatnim roku okresu, o którym mowa w art. 387 ust. 3, jednak nie później niż do 30 czerwca tego roku, uczelnia może przedstawić plan obejmujący cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia oraz opis działań zmierzających do ich osiągnięcia w okresie kolejnych 5 lat. Plan przedstawia się w językach polskim i angielskim.

2. Plan podlega ocenie. Do oceny planu stosuje się odpowiednio przepisy art. 388 ust. 4-7.

Art. 394. 1. Środków finansowych na okres kolejnych 6 lat nie otrzymują co najmniej 2 uczelnie, z którymi minister zawarł umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1.

2. Warunkiem otrzymania finansowania w okresie kolejnych 6 lat jest pozytywny wynik końcowej ewaluacji oraz pozytywny wynik oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1.

3. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, przez mniej niż 2 uczelnie, zespół, o którym mowa w art. 388 ust. 5, tworzy listę rankingową uczelni, które spełniają warunek, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem oceny stopnia realizacji planu w ramach końcowej ewaluacji.

4. Minister zawiera z uczelnią spełniającą warunek, o którym mowa w ust. 2, umowę. W przypadku utworzenia listy rankingowej, o której mowa w ust. 3, minister zawiera umowę z uczelnią z uwzględnieniem tej listy.

5. Do uczelni, które uzyskały finansowanie na okres kolejnych 6 lat, przepisy art. 389 ust. 2 i 3 oraz art. 391-393 stosuje się odpowiednio.

6. Uczelnia, która uzyskała pozytywny wynik końcowej ewaluacji oraz pozytywny wynik oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1, ale nie uzyskała finansowania na okres kolejnych 6 lat, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, o której mowa w ust. 3, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, w wysokości 2% tej subwencji.

Art. 395. 1. W ostatnim roku okresu, o którym mowa w art. 387 ust. 3, minister ogłasza konkurs, do którego może przystąpić uczelnia akademicka, spełniająca warunki, o których mowa w art. 388 ust. 1, która nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 389 ust. 1, w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Do konkursu przepisy art. 388 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

2. Łączna liczba uczelni, z którymi minister zawiera umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1, na podstawie listy rankingowej wniosków złożonych w tym konkursie, oraz uczelni, o których mowa w art. 394 ust. 5, nie może być większa niż 10.

Art. 396. 1. Minister ogłasza cyklicznie w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikat o konkursie w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”, którego celem jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w określonych przez niego dyscyplinach. Przepisy art. 376 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3-5 stosuje się odpowiednio.

2. W komunikacie określa się także:

1) podział na regiony, w których ogłaszany jest konkurs;

2) nie więcej niż 3 dyscypliny lub grupy dyscyplin, dla których w danym regionie ogłaszany jest konkurs.

3. W konkursie w danym regionie może brać udział uczelnia mająca siedzibę w tym regionie.

4. W każdej z dyscyplin lub grup dyscyplin, o których mowa w ust. 2 pkt 2, środki finansowe może otrzymywać nie więcej niż jedna uczelnia. Ta sama uczelnia może otrzymywać środki finansowe w nie więcej niż 2 dyscyplinach lub grupach dyscyplin.

5. Środki finansowe otrzymywane w danym roku przez uczelnię w ramach konkursu w dyscyplinie lub grupie dyscyplin, o których mowa w ust. 2 pkt 2, stanowią zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs. Kwota zwiększenia nie może przekroczyć 2% tej subwencji. Środki finansowe są wypłacane przez okres 4 lat.

Art. 397. 1. Do konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” może przystąpić uczelnia akademicka, która:

1) posiada kategorię naukową A+, A albo B+:

a) w dyscyplinie, o której mowa w art. 396 ust. 2 pkt 2,

b) w co najmniej 1 dyscyplinie zawierającej się w grupie dyscyplin, o której mowa w art. 396 ust. 2 pkt 2, oraz nie posiada kategorii naukowej C w żadnej z dyscyplin zawierających się w tej grupie;

2) prowadzi szkołę doktorską;

3) nie spełnia warunków udziału w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, o których mowa w art. 388 ust. 1.

2. Wniosek o udział w konkursie zawiera plan obejmujący cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia w dyscyplinie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz opis działań zmierzających do ich osiągnięcia w okresie 3 lat.

3. Przy ocenie wniosku uwzględnia się:

1) poziom merytoryczny wniosku;

2) istotność założonych celów dla umocnienia znaczenia działalności uczelni w danej dyscyplinie;

3) adekwatność opisanych działań do założonych celów;

4) potencjał uczelni w danej dyscyplinie.

4. Wniosek ocenia zespół ekspertów posiadających znaczący dorobek naukowy lub artystyczny, powołany przez ministra odrębnie dla każdej z dyscyplin lub grup dyscyplin, o których mowa w art. 396 ust. 2 pkt 2.

5. Wynik oceny wniosku może być pozytywny albo negatywny.

6. Zespół ekspertów sporządza:

1) raport zawierający ocenę wraz z uzasadnieniem lub rekomendacje dotyczące zmiany planu;

2) listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie z podziałem na dyscypliny lub grupy dyscyplin, o których mowa w art. 396 ust. 2 pkt 2.

Art. 398. 1. Minister, biorąc pod uwagę listę rankingową wniosków, zawiera umowę z uczelnią.

2. Umowa obejmuje w szczególności:

1) plan, o którym mowa w art. 397 ust. 2, i harmonogram jego realizacji;

2) warunki finansowania realizacji planu.

3. Minister przekazuje środki finansowe na podstawie umowy począwszy od roku następującego po roku jej zawarcia.

Art. 399. 1. W ostatnim roku okresu, o którym mowa w art. 396 ust. 5, dokonuje się końcowej ewaluacji realizacji planu.

2. Ewaluacji dokonuje zespół ekspertów, o którym mowa w art. 397 ust. 4, określając stopień realizacji planu.

3. Ewaluacja kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej.

4. W przypadku oceny negatywnej uczelnia nie może przystąpić do konkursu ogłoszonego w danej dyscyplinie lub grupie dyscyplin w okresie 4 lat od dnia wydania tej oceny.

Art. 400. 1. Minister ogłasza corocznie w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikat w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia.

2. W komunikacie określa się:

1) warunki otrzymania przez uczelnie w danym roku środków finansowych uwzględniające:

a) oceny jakości kształcenia wydane przez PKA w okresie 6 lat poprzedzających ogłoszenie komunikatu,

b) wyniki monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1, dotyczące absolwentów studiów;

2) wysokość środków finansowych, które zostaną przekazane w danym roku uczelniom wyłonionym w ramach przedsięwzięcia.

3. Określając warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, minister uwzględnia możliwość przekazania w danym roku środków finansowych nie więcej niż 15 uczelniom.

4. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej listę uczelni wyłonionych w ramach przedsięwzięcia.

5. Minister zawiera z uczelnią, wyłonioną w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, umowę, na podstawie której przekazuje środki finansowe.

6. Środki finansowe otrzymywane w danym roku przez uczelnię w ramach przedsięwzięcia stanowią zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony komunikat.

Art. 401. 1. Minister ustanawia program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, którego celem jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg naukowy.

2. Do programu mogą przystąpić wydawcy polskich czasopism naukowych o wysokim poziomie naukowym, nieujętych w bazach, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 lit. a.

3. Minister ogłasza komunikat w BIP na swojej stronie podmiotowej o konkursie w ramach programu nie częściej niż co 2 lata. W komunikacie określa się:

1) dziedziny, dla których ogłaszany jest konkurs;

2) maksymalną liczbę czasopism naukowych będących przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu, jednakże nie większą niż 500;

3) minimalną liczbę czasopism naukowych będących przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu publikujących artykuły naukowe w poszczególnych dziedzinach;

4) termin składania wniosków.

4. Wnioski składane w ramach programu oraz raporty roczne z realizacji zadań objętych pomocą i raporty z wykorzystania środków finansowych podlegają ocenie dokonywanej przez powołany przez ministra zespół doradczy, o którym mowa w art. 341.

5. Wydawca, który otrzyma środki finansowe w ramach programu, jest obowiązany upowszechniać w Internecie publikacje naukowe opublikowane w czasopiśmie naukowym w okresie realizacji projektu, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis, w tym:

1) przeznaczenie pomocy,

2) szczegółowe kryteria i sposób oceny wniosków o przyznanie pomocy,

3) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

4) sposób kumulowania pomocy,

5) maksymalne wielkości pomocy,

6) maksymalną intensywność pomocy,

7) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą i raporcie z wykorzystania środków finansowych

- mając na uwadze cel programu, o którym mowa w ust. 1, oraz potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowego przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis.

Art. 402. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, dla nadzorowanych przez niego uczelni publicznych, mając na uwadze zróżnicowanie zadań uczelni akademickich i uczelni zawodowych;

2) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g, dla niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych, a także elementy wniosku, o którym mowa w art. 368 ust. 7, oraz sposób ustalania wysokości subwencji dla PAU, mając na uwadze konieczność utrzymania i rozwoju potencjału badawczego tych podmiotów oraz jego znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;

3) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, dla uczelni, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednio wsparcia materialnego dla studentów oraz warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich oraz prowadzeniu działalności naukowej;

4) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 365:

a) pkt 4 lit. a - mając na uwadze znaczenie przewidzianych do finansowania inwestycji dla rozwoju uczelni publicznych,

b) pkt 4 lit. b - mając na uwadze znaczenie przewidzianych do finansowania inwestycji dla realizacji celów polityki naukowej

- oraz zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie tych środków oraz w raporcie z ich wykorzystania, mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitości danych przekazywanych na potrzeby przyznawania i rozliczania środków;

5) szczegółowy sposób wpisywania infrastruktury na Mapę, zakres informacji zawartych we wniosku o wpisanie infrastruktury na Mapę oraz sposób przeprowadzania przeglądu Mapy, mając na uwadze znaczenie strategicznej infrastruktury badawczej dla realizacji celów polityki naukowej państwa, integracji krajowej infrastruktury badawczej z infrastrukturą międzynarodową, rozszerzenie naukowej współpracy międzynarodowej i podnoszenie jakości badań naukowych lub prac rozwojowych oraz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju;

6) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5, szczegółowe kryteria i tryb oceny raportu z ich wykorzystania, zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie oraz w raporcie z ich wykorzystania, mając na uwadze znaczenie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego oraz infrastruktury informatycznej, których utrzymanie przewidziane jest do finansowania, dla realizacji celów polityki naukowej;

7) sposób podziału środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 7, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, mając na uwadze konieczność utrzymania warunków dla efektywnego kształcenia i jego wysokiej jakości.

Art. 403. 1. Ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 14, wypłaca się wynagrodzenia:

1) członkom RGNiSW, członkom KPN, członkom RDN, członkom PKA, członkom KEN, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym, a także ekspertom uczestniczącym w pracach KEN - za udział w pracach tych podmiotów;

2) członkom zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 - za udział w posiedzeniu zespołu lub przygotowanie projektu opinii;

3) ekspertom powołanym na podstawie art. 341 - za przygotowanie opinii lub ekspertyzy;

4) ekspertom wchodzącym w skład zespołów, o których mowa w art. 388 ust. 5 oraz art. 397 ust. 4 - za przygotowanie oceny;

5) ekspertom, o których mowa w art. 428 ust. 2 - za udział w kontroli;

6) członkom komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW - za udział w posiedzeniu składu orzekającego;

7) członkom komisji dyscyplinarnej przy ministrze - za udział w posiedzeniu składu orzekającego;

8) rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez ministra - za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i udział w posiedzeniu składu orzekającego.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Czynności pracodawcy określone w tych przepisach w odniesieniu do tych osób wykonuje minister.

3. Wynagrodzenia i zwrot kosztów podróży członkom RDN, członkom PKA, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym wypłaca odpowiednio Biuro RDN i Biuro PKA.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze adekwatność wynagrodzenia do nakładu pracy.

Art. 404. 1. Minister może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie określonego zadania w zakresie ich działalności statutowej, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.

2. Zlecenie wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1:

1) uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej lub uczelni morskiej - wymaga zasięgnięcia opinii ministra nadzorującego uczelnię;

2) instytutowi badawczemu - wymaga uzgodnienia z ministrem nadzorującym instytut;

3) instytutowi PAN - wymaga zasięgnięcia opinii prezesa PAN.

3. Minister, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie także innych zadań, zapewniając środki na ich realizację.

4. Minister może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach programów Unii Europejskiej dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zapewniając środki na ich realizację.

5. Minister może zlecić instytucji przedstawicielskiej środowiska szkolnictwa wyższego i nauki wykonanie określonego zadania w zakresie jej działalności statutowej. Minister może zapewnić odpowiednie środki na realizację tego zadania.

Art. 405. Minister może prowadzić działania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym realizując projekty, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544).

Art. 406. Przychodami uczelni publicznej są w szczególności środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1, 2 i 5.

Art. 407. 1. Środki finansowe z subwencji i dotacji gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym, przy czym uczelnia publiczna gromadzi środki finansowe z subwencji na rachunku, którego obsługę bankową prowadzi BGK.

2. O przeznaczeniu środków finansowych przyznanych w formie subwencji decyduje podmiot, który ją otrzymał.

Art. 408. 1. Uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo - -finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Uczelnia niepubliczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, a w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa również zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Uczelnia prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.

4. W uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Art. 409. 1. Uczelnia posiada fundusze:

1) stypendialny;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych.

2. Uczelnia publiczna posiada:

1) fundusz zasadniczy;

2) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy lub statut.

3. Zysk netto uczelni publicznej przeznacza się na fundusz zasadniczy.

4. Stratę netto uczelni publicznej pokrywa się z funduszu zasadniczego.

5. Zysk netto uczelni niepublicznej przeznacza się na cele statutowe.

Art. 410. Roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej podlega badaniu przez firmę audytorską. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje rada uczelni.

Art. 411. 1. Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia uczelni publicznej.

2. W uczelni publicznej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, których wartość podlega odpisom umorzeniowym.

Art. 412. 1. Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3, oraz zwiększenia z innych źródeł.

2. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu stypendialnego pozostają w funduszu na rok następny.

3. Środki funduszu stypendialnego wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem art. 91 ust. 3 lub art. 414 ust. 3 podlegają zwrotowi do funduszu ze środków finansowych uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu państwa.

Art. 413. Uczelnia niepubliczna może przeznaczyć w danym roku budżetowym nie więcej niż 0,2% dotacji przyznanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, na pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4.

Art. 414. 1. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3.

2. W nowo utworzonej uczelni podziału dotacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje na okres roku rektor.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, wydatkowana w danym roku na stypendia rektora stanowi nie więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

Art. 415. 1. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w uczelni stanowią środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 6.

2. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pozostają w funduszu na rok następny.

3. Środki funduszu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do funduszu ze środków finansowych uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu państwa.

Art. 416. 1. W przypadku gdy niewykorzystane środki finansowe z dotacji, o których mowa w art. 365 pkt 3 lub 6, na koniec poprzedniego roku są równe albo przewyższają kwotę dotacji ustalonej na podstawie algorytmu, o którym mowa odpowiednio w art. 368 ust. 4 lub 5, na dany rok:

1) nie przyznaje się uczelni środków finansowych, o których mowa odpowiednio w art. 365 pkt 3 lub 6;

2) uczelnia zwraca niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie stanowiącej różnicę między stanem środków

na koniec poprzedniego roku a wysokością dotacji ustalonej na podstawie algorytmu na dany rok.

2. Do zwrotu środków stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, z tym że dotacja podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 368 ust. 10.

3. W przypadku gdy kwota dotacji ustalonej na podstawie algorytmu, o którym mowa w:

1) art. 368 ust. 4, na dany rok jest większa od stanu funduszu stypendialnego,

2) art. 368 ust. 5, na dany rok jest większa od stanu funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych

- w części pochodzącej z dotacji na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji przekraczającego 30% kwoty dotacji z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację ustaloną na podstawie algorytmu zmniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę między stanem tego funduszu na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, w części pochodzącej z dotacji, a kwotą stanowiącą 30% kwoty dotacji z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

4. Minister nie przyznaje środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 lub 6, uczelni, która jest zobowiązana na podstawie tytułu wykonawczego do zwrotu środków finansowych, o których mowa w tych przepisach.

Art. 417. Do czasu ustalenia wysokości:

1) subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 - subwencja może być przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty subwencji przekazanej w poprzednim roku budżetowym;

2) dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 3 - dotacja może być przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym;

3) dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 6 - dotacja może być przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym.

Art. 418. 1. Uczelnia publiczna, w której suma strat netto w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat przekracza 20% kwoty subwencji oraz dotacji otrzymanych w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d, pkt 5 i 6, opracowuje program naprawczy.

2. Program naprawczy obejmuje działania mające na celu:

1) odzyskanie równowagi finansowej przez zrównoważenie kosztów działalności z przychodami,

2) redukcję zadłużenia, tak aby suma zobowiązań krótkoterminowych i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych ujmowanych w pasywach nie przekraczała sumy aktywów obrotowych i środków trwałych w budowie, wynikających z bilansu

- w okresie nie dłuższym niż do końca roku, w którym upływają 3 lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.

3. Rada uczelni uchwala program naprawczy ze szczegółowym harmonogramem wdrażania i przedkłada go ministrowi w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia straty, o której mowa w ust. 1. Za dzień stwierdzenia straty przyjmuje się dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez radę uczelni.

4. Za realizację programu naprawczego odpowiada rektor.

5. Rektor składa radzie uczelni sprawozdanie z realizacji programu naprawczego co najmniej raz na pół roku.

6. Rada uczelni przedkłada ministrowi roczne sprawozdanie z wykonania programu naprawczego, wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

7. Rada uczelni może uchwalić aktualizację programu naprawczego.

8. W przypadku gdy:

1) uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego w trybie określonym w ust. 2 i 3 lub

2) ocena rezultatów programu naprawczego przedstawianych w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 6, wskazuje, że nie zostaną osiągnięte jego cele, lub

3) w ostatnim roku realizacji programu naprawczego wystąpił warunek opracowania kolejnego programu naprawczego, o którym mowa w ust. 1, lub

4) ocena rezultatów programu naprawczego przedstawionych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 6, złożonym po zakończeniu ostatniego roku realizacji programu naprawczego, wskazuje, że nie zostały osiągnięte jego cele

- minister powołuje, na okres nie dłuższy niż 3 lata, osobę pełniącą obowiązki rektora, powierzając jej zadania dotyczące opracowania i wdrożenia kolejnego programu naprawczego.

9. Z dniem powołania osoby pełniącej obowiązki rektora:

1) rektor zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków; w okresie zawieszenia rektorowi nie przysługuje dodatek funkcyjny do wynagrodzenia;

2) działalność organów kolegialnych uczelni zostaje zawieszona w zakresie decydowania o gospodarce finansowej.

10. W przypadku gdy kadencja rektora upłynie w trakcie okresu, na który została powołana osoba pełniąca obowiązki rektora, do końca tego okresu nie przeprowadza się wyboru rektora.

11. W przypadku powołania osoby pełniącej obowiązki rektora przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 419. 1. BGK prowadzi obsługę bankową rachunków funduszy, o których mowa w art. 409 ust. 1.

2. Koszty obsługi bankowej, o której mowa w ust. 1, w zakresie bieżącego utrzymania rachunku oraz dokonywanych płatności, są pokrywane przez ministra ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6.

3. Uczelnia mająca siedzibę poza miejscowością, w której BGK prowadzi obsługę kasową, może korzystać, po uzgodnieniu z BGK, z zastępczej obsługi kasowej w oddziale innego banku.

4. BGK informuje ministra:

1) w terminie do dnia 15 stycznia danego roku o stanie środków finansowych zgromadzonych na koniec roku poprzedniego na rachunkach:

a) funduszy stypendialnych w części pochodzącej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, oraz środków finansowych na stypendia, o których mowa w art. 365 pkt 8, oraz

b) funduszy wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6;

2) na jego wniosek w terminie 14 dni - o stanie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach, o których mowa w pkt 1.

Art. 420. 1. Uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 365 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów.

2. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, dla studentów i doktorantów są ustalane w uzgodnieniu odpowiednio z samorządem studenckim albo samorządem doktorantów.

3. Własny fundusz na stypendia zwiększa się przez:

1) odpisy w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej;

2) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych.

4. Odpis nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok. W przypadku osiągnięcia zysku:

1) mniejszego niż planowany - odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej;

2) większego niż planowany - odpis ustala się w wysokości planowanej.

5. Odpis nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby to stratę w danym roku obrotowym.

6. Odpis dokonany w danym roku obrotowym może być wykorzystywany począwszy od następnego roku obrotowego. Art. 421. 1. Przychodami Funduszu Kredytów Studenckich są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej;

2) wpływy z inwestycji środków Funduszu Kredytów Studenckich w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa;

3) inne zwiększenia.

2. Środki Funduszu Kredytów Studenckich przeznacza się na:

1) pokrywanie odsetek należnych od kredytów pobieranych przez kredytobiorców:

a) w całości - w okresie studiów, o którym mowa w art. 99 ust. 1, oraz w okresie ustalonym zgodnie z art. 101 ust. 1,

b) w części stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą odsetek obliczoną przy zastosowaniu oprocentowania określonego w umowie, o której mowa w art. 98 ust. 2, a kwotą odsetek spłacanych przez kredytobiorców - po okresie, o którym mowa w art. 101 ust. 1;

2) pokrywanie skutków finansowych umorzeń spłaty kredytów;

3) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;

4) pokrywanie kosztów realizacji zadań wymienionych w pkt 1-3 ponoszonych przez BGK.

Art. 422. 1. Fundusz Kredytów Studenckich jest prowadzony przez BGK.

2. Fundusz Kredytów Studenckich działa na podstawie rocznego planu finansowego, wyodrębnionego w planie finansowym BGK.

3. Roczny plan finansowy zawiera w szczególności:

1) podział środków na fundusz obsługi odsetek, z którego dokonywane będą wypłaty zgodnie z art. 421 ust. 2 pkt 1 oraz fundusz rezerwowy, z którego dokonywane będą wypłaty zgodnie z art. 421 ust. 2 pkt 2;

2) wysokość kosztów, o których mowa w art. 421 ust. 2 pkt 4.

4. BGK sporządza dla Funduszu Kredytów Studenckich odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.

5. BGK przedstawia ministrowi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

1) do dnia 30 kwietnia danego roku:

a) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu Kredytów Studenckich za rok poprzedni,

b) sprawozdanie z działalności oraz wyników Funduszu Kredytów Studenckich za rok poprzedni,

c) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni,

d) propozycję wysokości dotacji, o której mowa w art. 421 ust. 1 pkt 1, na rok następny;

2) do dnia 15 czerwca danego roku - projekt rocznego planu finansowego Funduszu Kredytów Studenckich na następny rok.

6. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Kredytów Studenckich na następny rok zatwierdza minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do dnia 31 lipca danego roku.

Art. 423. 1. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać uczelniom nieruchomości na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496).

2. Na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł. Do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się zgodę rady uczelni.

Art. 424. Uczelnia jest zwolniona z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Art. 425. Wykonywanie przez uczelnię zadań, o których mowa w art. 11, oraz prowadzenie działalności sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633).Spis treści:

DZIAŁ I

DZIAŁ II - Szkolnictwo wyższe

Dział III

Dział IV

DZIAŁ V

DZIAŁ VI - Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej

DZIAŁ VII - Odpowiedzialność dyscyplinarna

DZIAŁ VIII

DZIAŁ IX

DZIAŁ X

DZIAŁ XI

DZIAŁ XII

DZIAŁ XIII

DZIAŁ XIV
 
Polityka Prywatności