Systemy informatyczne szkolnictwa wyższego i nauki

Art. 342. 1. Minister prowadzi Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwany dalej „Systemem POL-on”.

2. System POL-on jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

0 informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544).

3. System POL-on obejmuje następujące bazy danych:

1) wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu;

2) wykaz studentów;

3) wykaz osób ubiegających się o stopień doktora;

4) wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

5) repozytorium pisemnych prac dyplomowych;

6) bazę dokumentów w postępowaniach awansowych;

7) bazę osób upoważnionych do podpisywania dokumentów;

8) bazę dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

4. Dane w Systemie POL-on są przetwarzane w celu wykonywania zadań związanych z ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa, przeprowadzaniem ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, ustalaniem wysokości subwencji i dotacji, nadzorem nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, realizacją zadań przez NAWA, NCBiR oraz NCN.

Art. 343. 1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:

1) imiona i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami - w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową;

4) obywatelstwo;

5) nazwę państwa urodzenia - w przypadku cudzoziemców;

6) rok urodzenia;

7) płeć;

8) informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą;

9) informacje o zajęciach prowadzonych w ramach poszczególnych programów studiów;

10) dziedzinę i dyscyplinę, wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7;

11) informacje o zaliczeniu do liczby pracowników, o której mowa w art. 265 ust. 4;

12) informacje o podmiocie i dyscyplinach, o których mowa w art. 265 ust. 13;

13) informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia;

14) informacje o stanowisku pracy;

15) informacje o wymiarze czasu pracy;

16) informacje o czasie pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach;

17) informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów - w przypadku innych osób prowadzących zajęcia;

18) informacje o szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie;

19) informacj e o pełnionych funkcj ach kierowniczych w uczelni;

20) informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4-8, oraz o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387);

21) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on:

1) rektorzy;

2) dyrektorzy instytutów PAN - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;

3) dyrektorzy instytutów badawczych - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;

4) dyrektorzy instytutów międzynarodowych - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;

5) rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa;

6) osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13 i 17-20.

3. Przewodniczący RDN wprowadza do Systemu POL-on informację o utracie tytułu profesora.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 20, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, a w przypadku gdy w dniu uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej nauczyciel akademicki nie jest zatrudniony w uczelni, w której zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne - minister.

5. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:

1) ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, RDN, PKA, KEN, NAWA, NCBiR oraz NCN;

2) rektorom, Prezesowi PAN, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorom instytutów międzynarodowych, rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa oraz osobom kierującym podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie danych dotyczących nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową, zatrudnionych w kierowanych przez nich jednostkach;

3) rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;

4) innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią.

6. W celu upowszechniania wyników działalności naukowej dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej i pkt 21, są powszechnie dostępne.

7. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi instytutu międzynarodowego lub osobie kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.

8. Osoba, o której mowa w ust. 7, może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona.

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się, biorąc pod uwagę:

1) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub

2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.

10. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony.

11. Inna osoba prowadząca zajęcia, posiadająca kompetencje i co najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów, składa rektorowi oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.

Art. 344. 1. Wykaz studentów obejmuje:

1) imiona i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

3) obywatelstwo;

4) w przypadku cudzoziemców:

a) nazwę państwa urodzenia,

b) informacje o przyjęciu na studia i ich odbywaniu,

c) informacje o posiadaniu Karty Polaka;

5) rok urodzenia;

6) płeć;

7) miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto;

8) liczbę punktów ECTS uzyskanych przez studenta na studiach na każdym kierunku, poziomie i profilu;

9) liczbę punktów ECTS, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została zaliczona studentowi do danego programu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;

10) rodzaj przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4;

11) informację o przyznaniu stypendium ministra;

12) numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;

13) datę rozpoczęcia studiów, datę ich ukończenia i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z listy studentów.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy oraz rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa.

3. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:

1) ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, PKA oraz NAWA;

2) rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w zakresie danych dotyczących studentów kształcących się w kierowanych przez nich uczelniach;

3) ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu:

a) umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000 i 1544),

b) monitorowania sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów

- w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 13;

4) wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 13;

5) innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią.

4. Danych osobowych objętych wykazem nie udostępnia się.

5. Wykaz nie obejmuje studentów uczelni wojskowych będących żołnierzami.

Art. 345. 1. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:

1) imiona i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami;

4) obywatelstwo;

5) informację o trybie przygotowywania rozprawy doktorskiej, o którym mowa w art. 197;

6) informację o szkole doktorskiej - w przypadku doktorantów;

7) w przypadku cudzoziemców:

a) nazwę państwa urodzenia,

b) informacje o przyjęciu do szkoły doktorskiej i odbywaniu w niej kształcenia,

c) informacje o posiadaniu Karty Polaka;

8) rok urodzenia;

9) płeć;

10) informację o wysokości stypendium doktoranckiego;

11) informację o zwiększeniu stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7;

12) dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w których jest przygotowywana rozprawa doktorska;

13) informacje o nadaniu stopnia doktora;

14) datę rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej, datę i okres zawieszenia, datę ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo datę skreślenia z listy doktorantów;

15) informacje o ocenie śródokresowej;

16) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych;

17) imiona i nazwisko promotora oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, oraz miejsce zatrudnienia;

18) informację o zatrudnieniu, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 i 2.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy instytutów międzynarodowych.

3. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:

1) ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, RDN, KEN, NAWA, NCN, NCBiR oraz Prezesowi PAN;

2) rektorom, rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów badawczych oraz dyrektorom instytutów międzynarodowych - w zakresie danych dotyczących osób ubiegających się o stopień doktora w kierowanych przez nich jednostkach;

3) ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu:

a) umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

b) monitorowania sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów

- w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14;

4) wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14;

5) innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią.

4. Danych osobowych objętych wykazem nie udostępnia się.

5. Wykaz nie obejmuje osób będących żołnierzami.

Art. 346. 1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8, i obejmuje informacje o:

1) danych identyfikacyjnych podmiotu;

2) imionach i nazwisku osoby kierującej podmiotem;

3) prowadzeniu działalności poza siedzibą;

4) posiadanych kategoriach naukowych;

5) działalności naukowej;

6) pozwoleniach na utworzenie studiów;

7) prowadzonych studiach;

8) opłatach pobieranych od studentów;

9) prowadzonym kształceniu specjalistycznym;

10) współczynnikach kosztochłonności;

11) prowadzonych szkołach doktorskich;

12) organach nadających stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki - w przypadku uczelni;

13) aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł;

14) inwestycjach;

15) nakładach na badania naukowe i prace rozwojowe;

16) źródłach pochodzenia środków i wynikach finansowych;

17) przychodach z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.

2. Wykaz obejmuje również ewidencję uczelni niepublicznych.

3. W wykazie minister przypisuje uczelni indywidualny trzycyfrowy numer na potrzeby potwierdzania ważności legitymacji studenckich.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9 i 11-17 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych oraz osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadza do Systemu POL-on minister.

6. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-14 i ust. 3, są powszechnie dostępne.

7. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 1 pkt 15-17, przysługuje:

1) ministrowi, ministrowi nadzorującemu uczelnię lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 i 8, KEN, NCBiR i Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;

2) osobie kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 - w zakresie danych dotyczących tego podmiotu.

Art. 347. 1. Repozytorium pisemnych prac dyplomowych obejmuje:

1) tytuł i treść pracy dyplomowej;

2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;

3) numer PESEL autora pracy dyplomowej, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

4) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

5) imiona i nazwisko recenzenta pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

6) nazwę uczelni;

7) datę zdania egzaminu dyplomowego;

8) kierunek, poziom i profil studiów.

2. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do repozytorium rektorzy.

4. Rektor wprowadza treść pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego.

5. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz PKA, a także ministrowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania i rozwoju repozytorium oraz systemów informatycznych współpracujących z tym repozytorium.

Art. 348. 1. Baza dokumentów w postępowaniach awansowych obejmuje:

1) w odniesieniu do osób ubiegających się o stopień doktora:

a) imiona i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,

c) treść rozprawy doktorskiej będącej pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej nie- będącej pracą pisemną i datę ich złożenia,

d) imiona i nazwisko recenzenta, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, oraz miejsce zatrudnienia,

e) recenzje rozprawy doktorskiej i daty ich opracowania,

f) informacje o nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora;

2) w odniesieniu do osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego:

a) imiona i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,

c) wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego i datę jego złożenia,

d) imiona i nazwisko członka komisji habilitacyjnej, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, oraz miejsce zatrudnienia,

e) recenzje osiągnięć naukowych albo artystycznych i daty ich opracowania,

f) informacje o nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora habilitowanego;

3) w odniesieniu do osób ubiegających się o tytuł profesora:

a) imiona i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,

c) wniosek o nadanie tytułu profesora i datę jego złożenia,

d) imiona i nazwisko recenzenta, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, oraz miejsce zatrudnienia,

e) opinie recenzentów w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 227 ust. 1 i 2, i daty ich opracowania,

f) informacje o nadaniu lub pozbawieniu tytułu profesora.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353, wprowadzają do Systemu POL-on:

1) rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) przewodniczący RDN - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne, z wyłączeniem numeru PESEL i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Art. 349. 1. Baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3, art. 163 ust. 4 i art. 180 ust. 1, obejmuje:

1) imiona i nazwisko;

2) informacje o funkcji pełnionej w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym;

3) odwzorowanie cyfrowe wzoru podpisu i parafy;

4) informacje o wzorze pieczęci urzędowej uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego;

5) informacje o wzorach:

a) dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych,

b) odpisów dokumentów, o których mowa w lit. a, w tym odpisów w języku obcym,

c) świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

d) zaświadczeń o ukończeniu studiów i studiów podyplomowych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy instytutów międzynarodowych.

3. Dostęp do danych zawartych w bazie przysługuje ministrowi, ministrom nadzorującym instytuty badawcze, Prezesowi PAN oraz dyrektorowi NAWA.

Art. 350. 1. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych obejmuje:

1) plany rzeczowo-finansowe uczelni publicznych;

2) sprawozdania z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych;

3) sprawozdania i raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365;

4) roczne sprawozdania finansowe uczelni publicznych zbadane przez firmę audytorską.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych oraz osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wprowadza się na formularzach w postaci elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.

3. Dostęp do danych zawartych w bazie przysługuje:

1) ministrowi oraz ministrowi nadzorującemu podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 5 i 8;

2) osobie kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8, oraz rektorowi uczelni prowadzonej przez kościół i inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w zakresie danych dotyczących tego podmiotu.

Art. 351. 1. Minister prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy.

2. Jednolity System Antyplagiatowy zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Jednolity System Antyplagiatowy wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.

4. Minister zapewnia nieodpłatne korzystanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego uczelniom, instytutom PAN, instytutom badawczym, instytutom międzynarodowym, PKA oraz RDN.

Art. 352. 1. Minister prowadzi monitoring karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, zwany dalej „monitoringiem”.

2. Monitoring jest prowadzony na podstawie:

1) danych zawartych w Systemie POL-on;

2) danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „ZUS”, na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

3. Minister przekazuje w postaci elektronicznej ZUS, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, dane:

1) absolwentów, którzy ukończyli studia w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających ten rok, oraz osób, które uzyskały stopień doktora w okresie 15 lat kalendarzowych poprzedzających ten rok;

2) osób, które były studentami od października roku poprzedzającego o 5 lat ten rok, oraz osób, które w tym roku rozpoczęły kształcenie w szkole doktorskiej lub ubiegały się o nadanie stopnia doktora w okresie 15 lat kalendarzowych poprzedzających ten rok.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, obejmują:

1) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

2) rok urodzenia i płeć;

3) informacje o ukończonych oraz odbywanych studiach, ukończonym oraz odbywanym kształceniu w szkole doktorskiej, wszczętym postępowaniu o nadanie stopnia doktora oraz nadanym stopniu doktora:

a) nazwę uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego,

b) formę, kierunek, poziom i profil studiów lub dziedzinę i dyscyplinę, w której jest lub była przygotowywana rozprawa doktorska,

c) rok i miesiąc rozpoczęcia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej,

d) rok i miesiąc ukończenia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej,

e) rok i miesiąc wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,

f) rok i miesiąc uzyskania stopnia doktora,

g) w przypadku osób, które uzyskały stopień doktora - rok i miesiąc uzyskania stopnia doktora habilitowanego;

4) w przypadku osób, które rozpoczęły studia albo kształcenie w szkole doktorskiej lub uzyskały stopień doktora - informacje, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 lub art. 345 ust. 1 pkt 16.

5. Minister przekazuje dane, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

6. ZUS przekazuje w postaci elektronicznej ministrowi, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 4, dane określone w ust. 4 pkt 2-4, uzupełnione o:

1) kod osoby ubezpieczonej wygenerowany przez ZUS, niepozwalający na identyfikację osoby, o której mowa w ust. 3;

2) rok urodzenia i płeć osoby, o której mowa w ust. 3;

3) rok i miesiąc zgonu osoby, o której mowa w ust. 3;

4) kod tytułu ubezpieczenia;

5) kod świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku lub końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek;

6) pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie pierwsze cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) na podstawie adresu zameldowania lub zamieszkania, lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej w całym okresie objętym monitoringiem;

7) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek;

8) kod płatnika składek wygenerowany przez ZUS, niepozwalający na identyfikację płatnika;

9) rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek;

10) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby ubezpieczonej;

11) informację o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

7. Dane, o których mowa w ust. 6, są przekazywane za okres od stycznia roku rozpoczęcia studiów, kształcenia w szkole doktorskiej lub wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora do miesiąca przekazania przez ministra danych, o których mowa w ust. 4. Dane są przekazywane w podziale na miesiące.

8. ZUS dokonuje połączenia danych, o których mowa w ust. 4 i ust. 6 pkt 2-11.

9. W procesie tworzenia zbioru danych, o których mowa w ust. 6, ZUS nie zapisuje na trwałym nośniku danych zawierających numer PESEL.

10. ZUS przechowuje dane, o których mowa w ust. 4, do dnia przekazania ministrowi danych, o których mowa w ust. 6.

11. Minister udostępnia wyniki monitoringu w postaci zagregowanej w BIP na swojej stronie podmiotowej. Nie udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu obejmujących mniej niż 10 osób.

12. Minister udostępnia dane, o których mowa w ust. 6, na wniosek, w formie zanonimizowanej. Przepis ust. 11 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

13. Minister przechowuje dane, o których mowa w ust. 6, przez okres 5 lat od dnia przekazania danych przez ZUS.

14. W celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów.

15. W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 14, uczelnia przetwarza dane osobowe absolwentów obejmujące:

1) imiona i nazwisko;

2) adres do korespondencji;

3) adres poczty elektronicznej.

16. Uczelnia przetwarza dane, o których mowa w ust. 15, przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia ukończenia studiów przez absolwenta.

Art. 353. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11-21, art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8-10, art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 13-16 i 18, art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5-9 i 11-17 oraz w art. 349 ust. 1 pkt 2-5 zamieszczanych w bazach danych,

2) tryb i terminy wprowadzania danych do baz danych oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych danych,

3) sposób wprowadzania prac dyplomowych do repozytorium oraz specyfikację formatu tych prac,

4) tryb i sposób udostępniania danych

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia kompletności i aktualności zgromadzonych w bazach danych służących właściwej realizacji polityki naukowej państwa i zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.

Art. 354. 1. Dane w Systemie POL-on są aktualizowane, archiwizowane i usuwane przez podmiot, który je wprowadził.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 343 ust. 2-4, art. 344 ust. 2, art. 345 ust. 2, art. 346 ust. 4 i 5, art. 347 ust. 3, art. 348 ust. 2 oraz art. 349 ust. 2, systematycznie aktualizuje dane w Systemie POL-on. Za prawidłowość i rzetelność danych oraz terminowość ich wprowadzania do Systemu POL-on odpowiada osoba kierująca danym podmiotem.

3. W przypadku wprowadzenia do Systemu POL-on danych nieprawidłowych, nierzetelnych lub ich nieterminowego wprowadzenia, minister może wstrzymać przekazywanie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

4. Osoba kierująca podmiotem składa w Systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że dane wprowadzone przez nią do baz danych, o których mowa w art. 342 ust. 3, są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie dotyczące baz danych, o których mowa w art. 342 ust. 3 pkt 1-7, składa się do dnia 31 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia.

5. Dostęp do danych zawartych w Systemie POL-on, o których mowa w art. 342 ust. 3 pkt 1-3 i 8, przysługuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wynikającym z przepisów o statystyce publicznej.

Art. 355. 1. Rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy instytutów międzynarodowych realizują obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000 i 1629), za pośrednictwem Systemu POL-on.

2. Na potrzeby statystyki publicznej są wykorzystywane dane zawarte w Systemie POL-on.

3. W zakresie danych nieobjętych Systemem POL-on rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy instytutów międzynarodowych uzupełniają dane wymagane na potrzeby statystyki publicznej na formularzach w postaci elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.

4. Formularze opracowuje minister w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Minister ustala terminy przekazywania danych, o których mowa w ust. 3, nie krótsze niż 21 dni, i podaje do wiadomości zainteresowanych podmiotów.

6. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje:

1) ministrowi oraz ministrowi nadzorującemu podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 5 i 6;

2) osobie kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4-6 - w zakresie danych dotyczących tego podmiotu;

3) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 356. 1. Instytut badawczy, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, nadzorowany przez ministra administruje:

1) Systemem POL-on, w tym bazami danych;

2) Jednolitym Systemem Antyplagiatowym.

2. Minister zapewnia środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 357. 1. Minister, w celu ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni, może pozyskiwać od:

1) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w przepisach o systemie oświaty - dane obejmujące wyniki egzaminu maturalnego w danym roku z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, przedstawione w procentach na skali centylowej;

2) okręgowych komisji egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty:

a) numery PESEL albo

b) imiona, nazwiska, płeć i daty urodzenia - w przypadku braku numeru PESEL

- osób, które w danym roku uzyskały najlepsze wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, mieszczące się w przedziałach ustalonych przez ministra, wraz z tymi wynikami.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane ministrowi w postaci elektronicznej w terminie:

1) do dnia 30 września - w przypadku danych przekazywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;

2) do dnia 30 listopada - w przypadku danych przekazywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

3. Minister nie upublicznia ani nie udostępnia danych, o których mowa w ust. 1.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich przekazania.

Art. 358. 1. Uczelnia udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej:

1) statut,

2) strategię uczelni,

3) regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,

4) regulamin korzystania z infrastruktury badawczej,

5) regulamin studiów,

6) regulamin świadczeń dla studentów,

7) zasady i tryb przyjmowania na studia,

8) programy studiów

- w terminie 14 dni od dnia ich przyjęcia.

2. Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy udostępniają w BIP na swoich stronach podmiotowych:

1) zasady i tryb przyjmowania do szkoły doktorskiej,

2) regulamin szkoły doktorskiej,

3) program kształcenia w szkole doktorskiej,

4) uchwałę, o której mowa w art. 192 ust. 2 i 3,

5) uchwałę, o której mowa w art. 221 ust. 14

- w terminie 14 dni od dnia ich przyjęcia.


Spis treści:

DZIAŁ I

DZIAŁ II - Szkolnictwo wyższe

Dział III

Dział IV

DZIAŁ V

DZIAŁ VI - Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej

DZIAŁ VII - Odpowiedzialność dyscyplinarna

DZIAŁ VIII

DZIAŁ IX

DZIAŁ X

DZIAŁ XI

DZIAŁ XII

DZIAŁ XIII

DZIAŁ XIV
 
Polityka Prywatności