Przepisy ogólne

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2. Przed   skierowaniem   sprawy   na   drogę   sądową   pracownik   może   żądać   wszczęcia   postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.

Art. 243. Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.

 
Polityka Prywatności