Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rozdział II

Zawieranie i rozwiązywanie umów w celu przygotowania zawodowego

Art. 194. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.

Art. 195. § 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, powinna określać w szczególności:

1)       rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

2)       czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

3)       sposób dokształcania teoretycznego,

4)       wysokość wynagrodzenia.

§ 2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których jest dopuszczalne zawieranie na czas określony umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Art. 196. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

1)       niewypełniania  przez  młodocianego   obowiązków   wynikających   z   umowy   o   pracę   lub   obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

2)       ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

3)       reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego

4)       stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

 
Polityka Prywatności