Obowiązki pracownika

Rozdział II

Obowiązki pracownika

Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1)  przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2)  przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3)  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4)  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5)  przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6)  przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Art. 101.
(uchylony)

 
Polityka Prywatności