Student NEWS - nr 43 - okładka
W numerze m.in.
 
Humor dnia
Mąż przychodzi do domu i siada na kibelku. Tymczasem żona krząta się po mieszkaniu
i słyszy, że z kibla dochodzą jakieś postękiwania. Myśli sobie: "Zrobię mężowi kawał
i zgaszę światło". Gdy to już zrobiła z kibla słychać krzyk:
- O Boże! Ratunku!!!.
Przerażona otwiera drzwi i zapala światło. A mąż mówi:
- Uff!!! Myślałem już, że mi oczy pękły.
.            

Sukces firmy to ludzie

 

Zanim założysz własną firmę i zaczniesz prowadzić działalność gospodarczą, musisz zdać sobie sprawę z podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem, w którym najważniejsi powinni być ludzie.

Okazuje się, że w ostatecznym rachunku, wszelkie działania w sferze biznesu dają się sprowadzić do trzech spraw: ludzie, produkt i zysk. Ludzie są na pierwszym miejscu. Jeśli nie masz dobrego zespołu, nie możesz wiele zdziałać w zakresie produktu i zysku.

Warto mieć strategię

Ponieważ sukces rynkowy zarówno dużej, jak i małej firmy zależą w wielkim  stopniu od pracujących w niej ludzi, ważne jest wypracowanie tzw. strategii personalnej. Strategia personalna, podobnie jak inne strategie, np. marketingowa, czy finansowa, powinna iść w parze z zarządzaniem strategicznym firmą.

Aby skutecznie kierować ludźmi i wypracować własną strategię personalną, musisz przyjąć następujące założenia:

• ludzie są najważniejszym zasobem

w firmie,

• praca wszystkich pracowników jest ważna,

• celem firmy jest zdobywanie i utrzymanie najcenniejszych pracowników,

• planowanie w dłuższym czasie,

• umiejętność przewidywania zagrożeń

w celu skutecznego zapobiegania im,

• otwarcie na zmiany i ciągły rozwój.

 Zapamiętaj więc, że to właśnie ludzie indywidualnie czy zbiorowo przyczyniają się do sukcesów firmy i realizowanych przez nią celów. W związku z tym, należy kierować personelem w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystać jego możliwości i tkwiący w nim potencjał. To od tego bowiem zależy pozycja firmy na rynku.

Jak zatrudnić właściwych pracowników?

Pozyskiwanie pracowników to zatrudnianie ludzi, którzy powinni być w stanie sprostać takim standardom, jakich się od nich oczekuje. To nie tylko przyjmowanie nowych pracowników, ale także utrzymanie ich w przedsiębiorstwie i stworzenie takich warunków, aby wykonywana przez nich praca była jak najbardziej efektywna.

W mniejszych i średnich firmach proces rekrutacji nie jest najczęściej zbyt skomplikowany.. Rzadko wykorzystuje się psychologiczne testy kwalifikacyjne czy  assessment center. Duże znaczenie ma natomiast własna sieć kontaktów pracodawcy i zatrudnionych osób. Przeprowadza się także rozmowy kwalifikacyjne, przegląda napływające zgłoszenia od kandydatów do pracy, zamieszcza ogłoszenia rekrutacyjne w prasie czy Internecie, korzysta z pośrednictwa urzędów pracy. Wraz z nabywanym doświadczeniem będziesz mógł przekonać się, jakie metody rekrutacyjne będą dla Ciebie i Twojej firmy najodpowiedniejsze.

Rozwój pracowników dla dobra firmy

Każdy pracodawca powinien dbać o rozwój pracowników, czyli uzupełnianie przez nich wiedzy, niezbędnej nie tylko do pracy na aktualnym stanowisku, ale równie ż dającej możliwość rozwoju dodatkowych umiejętności i szansę awansu. Służą do tego różnego rodzaju szkolenia pozwalające w jak najlepszy sposób wykorzystywać potencjał pracowników i doskonalić ich umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Można korzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm szkoleniowych (co najczęściej wiąże się z poniesieniem przez pracodawcę sporych kosztów), jak i szkoleń wewnętrznych (bazując na wiedzy i doświadczeniu pracowników firmy - jest to rozwiązanie mniej kosztowne i w związku z tym częściej stosowane). Szkolenia są pomocne w wykreowaniu wizerunku firmy jako rozwijającego się, ciągle doskonalącego się przedsiębiorstwa. Można je ściśle powiązać  planowaniem awansów oraz – co dotyczy zazwyczaj dużych firm - ścieżek karier.

Ciągłe motywowanie pracowników

Powinieneś dążyć do tego, aby pracownicy byli zawsze dobrze zmotywowani do osiągania sukcesów. Definicji motywacji jest wiele. Określają one motywację jako stan gotowości człowieka do podjęcia określonych zadań lub też jako źródło ukierunkowania działań. Co zatem zrobić, żeby człowiekowi chciało się pracować? Wiesz już pewnie z doświadczenia, że ludzie, którzy są zmotywowani do podjęcia konkretnych działań, mają sprecyzowane cele, a ich praca zmierza do osiągnięcia sukcesu. Proces motywowania pracowników, aby był skuteczny, nie może ograniczać się wyłącznie do sfery płac i bodźców finansowych, takich jak sprawiedliwa polityka płacowa lub względnie wysokie wynagrodzenie. Pamiętaj, że stopień zadowolenia z pracy zależy od indywidualnych cech i preferencji danej osoby względem pracy!

Wynagradzanie pracowników

Zarządzanie wynagrodzeniami to wypracowanie takiej polityki wynagrodzeń, aby pracownicy byli wynagradzani w zależności od wartości, jaką stanowią dla firmy, ich umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz potencjału. Wynagrodzeniem może być nie tylko płaca, czy inne wynagrodzenia materialne. Również możliwość zrobienia kariery, poczucie wartości, użyteczności wykonywanej pracy może być dla pracownika tak samo ważne, jak wynagrodzenie w sensie finansowym.

Ocenianie pracowników

Ocenianie jest ściśle związane z funkcjonowaniem człowieka w zespole. Każdy przecież ocenia zarówno siebie, jak i innych, a także jest oceniany przez otoczenie. By móc oceniać pracowników, wcześniej powinny być ustalone i jasno wytyczone cele do osiągnięcia przez każdego z nich oraz ważne dla firmy postawy i działania. W zależności od strategii oceniania, cele mogą być wyznaczane na różne okresy. Ludzie powinni rozumieć kryteria oceny i wiedzieć, czego się od nich oczekuje. W przeciwnym razie mogą nie spełnić stawianych im wymagań. Warto pamiętać, aby ocena okresowa nie była jedyną okazją do przeprowadzenia szczerej rozmowy przełożonego z podwładnym. Jest wskazane, aby w czasie jej trwania, ten ostatni również miał szansę na samoocenę. Jednym z wyników rozmowy oceniającej powinno być zmotywowanie pracownika do dalszych działań (na poziomie dotychczasowym - jeżeli poziom spełniał oczekiwania lub na wyższym - jeśli tych oczekiwań nie spełniał lub spełniał je tylko częściowo).