ZŁOŻONE GESTY

Jedną z najpoważniejszych pomyłek popełnianych przez nowicjusza w badaniu mowy ciała jest interpretowanie pojedyn­czych gestów w oderwaniu od innych ge­stów lub okoliczności. Na przykład drapa­nie się w głowę może oznaczać mnóstwo rzeczy — łupież, pchły, spocenie, niepew­ność, słabą pamięć czy kłamstwo. Interpre­tacja zależy od innych gestów wykonywa­nych w tym samym czasie, dlatego też musimy zwracać uwagę na cały ich zespół gestów, aby właściwie zinterpretować dra­panie się w głowę.

 

Tak jak każdy inny język, mowa ciała składa się z wyrazów, zdań i interpunkcji. Każdy gest jest jakby pojedynczym sło­wem, a każde słowo może mieć kilka róż­nych znaczeń. Tylko gdy umieścisz je w odpowiednim kontekście, możesz w pełni odczytać jego znaczenie. Gesty pojawiają się w „zdaniach" i niezmiennie przekazu­ją prawdę o czyichś uczuciach czy nawy­kach. „Spostrzegawczy" człowiek to taki, który umie czytać niewerbalne „wypowie­dzi" i dokładnie konfrontuje je ze słowny­mi wypowiedziami.

 

Rysunek u góry pokazuje powszechnie spo­tykany zespół gestów wyrażających kry­tyczny stosunek. Jego podstawą jest ręka uniesiona do twarzy, z palcem wskazują­cym opartym na policzku, innymi zasłania­jącymi usta i kciukiem podpierającym pod­bródek. Dalszym dowodem, że ten słu­chacz jest nastawiony krytycznie do mó­wiącego, są jego ściśle skrzyżowane nogi, ręka obejmująca klatkę piersiową (postawa obronna) oraz głowa i podbródek skierowa­ne w dół (wrogość). To niewerbalne zdanie znaczy mniej więcej tyle: „Nie podoba mi się to, co mówisz i nie zgadzam się z tym".

 

 

 

Fragmenty z książki
„Mowa ciała”.

Autor: Allan Pease.

Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

E-KSIĘGARNIA www.jednosc.com.pl

 

 

 

 

 

 

 
Polityka Prywatności