W drodze

Samochodem

Prawo jazdy


Prawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym jest uznawane we wszystkich pozostałych krajach UE. Wszystkie wydawane obecnie prawa jazdy maja formę plastikowej karty w standardowym europejskim formacie. W niektórych krajach oprócz ważnego prawa jazdy musisz mieć ze sobą także dowód rejestracyjny pojazdu.

Ubezpieczenie pojazdu

Gdziekolwiek się podróżuje na terytorium Unii, ubezpieczenie samochodu automatycznie zapewnia wymagane przez prawo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ma to także zastosowanie w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Jeżeli w swoim kraju posiadasz pełne ubezpieczenie, sprawdź, czy i przez jaki okres polisa obejmuje podróże zagraniczne.

Ubezpieczyciel może także dostarczyć Ci europejski formularz protokołu z wypadku - standardowy dokument, który ułatwia spisanie oświadczenia na miejscu zdarzenia w razie wypadku za granica.

Zielona karta nie jest wymagana w przypadku podróżujących po UE, jest jednak międzynarodowo uznawanym dowodem posiadania polisy ubezpieczeniowej i może ułatwić otrzymanie odszkodowania w razie wypadku. Jeżeli nie zabierasz zielonej karty, powinieneś mieć ze sobą zaświadczenie o ubezpieczeniu.

Bezpieczna jazda

Od 2001 r. liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE spadła o 43%. Jest to wynik wysiłków podejmowanych na szczeblu unijnym i krajowym w celu poprawy bezpieczeństwa pojazdów, projektów dróg i tuneli oraz kampanii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
We wszystkich krajach UE obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa we wszystkich wyposażonych w nie pojazdach. Dzieciom należy zapewnić odpowiednie foteliki zabezpieczające w samochodach osobowych i ciężarówkach oraz, w miarę możliwości, również w innych pojazdach.

Rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie jazdy znacznie zwiększa ryzyko wypadku i jako takie jest wprost bądź pośrednio zabronione we wszystkich krajach UE.

Najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi waha się pomiędzy 0 mg/ml a 0,8 mg/ml. Dalsze informacje na temat przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych krajach UE, dotyczące między innymi ograniczeń prędkości, obowiązku używania świateł do jazdy dziennej, opon zimowych i wyposażenia bezpieczeństwa dla kierowców i rowerzystów można znaleźć na stronie
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_pl.htm
 
Dzięki lepszej transgranicznej wymianie informacji łatwiejsze stało się odnajdywanie kierowców, którzy popełnili za granica przestępstwo lub wykroczenie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, takie jak przekroczenie prędkości lub prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Należy pamiętać, że ruch lewostronny obowiązuje w Irlandii, na Cyprze, na Malcie i w Wielkiej Brytanii, a w niektórych krajach, takich jak Belgia, Francja, Holandia i Portugalia, należy zazwyczaj udzielić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.

Samolotem

Stworzenie jednolitego europejskiego rynku usług transportu lotniczego doprowadziło do obniżenia cen oraz zapewniło pasażerom znacznie większy wybór przewoźników, tras i usług. Dzięki UE wszyscy przewoźnicy posiadający flotę, która spełnia ogólnounijne normy bezpieczeństwa, mogą latać między dowolnymi miejscami w UE, a nawet obsługiwać loty na trasach krajowych w innych krajach. Pasażerowie mogą bez trudu porównywać ceny, ponieważ ceny podawane przez przewoźników muszą zawierać opłatę za przelot, wszystkie podatki i opłaty dodatkowe.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa na obszarze UE ustanowiono wspólne zasady i normy w zakresie kontroli bezpieczeństwa dotyczącej pasażerów oraz kontroli bagażu podręcznego i rejestrowanego w przypadku wszystkich wylotów z lotnisk w UE. W przepisach unijnych ustalono wykaz przedmiotów niedozwolonych w kabinie samolotu oraz przedmiotów, których nie wolno umieszczać w bagażu rejestrowanym przewożonym w luku bagażowym. Na razie utrzymano ograniczenia dotyczące ilości płynów, które można przewozić w bagażu podręcznym.
Będą one stopniowo znoszone po wprowadzeniu systemu kontroli bezpieczeństwa mających na celu wykrycie płynnych materiałów wybuchowych.

W UE obowiązuje czarna lista linii lotniczych, którym nie wolno działać na jej terenie ani korzystać z europejskich lotnisk.

Pociągiem

Unia Europejska ma rozbudowaną sieć pasażerskich połączeń międzynarodowych o łącznej długości trakcji wynoszącej ponad 213 tys. km. W wielu krajach istnieją linie dużych prędkości o łącznej długości ponad 6800 km, dzięki którym powstały ważne arterie kolejowe, takie jak Paryż-Londyn, Rzym-Mediolan i Madryt-Barcelona. Pociągi osiągają na tych liniach nawet 350 km/h, a sieć ta jest nadal rozbudowywana.

Statkiem

Istnieje wiele ważnych szlaków morskich pomiędzy krajami UE, na których oferowane są regularne usługi przewozowe o wysokiej jakości, które mogą być alternatywą dla transportu drogowego, powietrznego i kolejowego lub stanowić ich uzupełnienie. Dostępne są także żeglowne śródlądowe drogi wodne o łącznej długości ponad 42 tys. km. UE przywiązuje wielką wagę do bezpieczeństwa morskiego i norm wysokiej jakości, dlatego wprowadziła przepisy mające na celu ochronę pasażerów i załóg promów oraz statków morskich zawijających do europejskich portów i z nich wypływających, a także statków pasażerskich pływających wewnątrz UE.
 
Prawa pasażerów

UE to jedyny obszar na świecie, w którym pasażerom przysługuje obszerny zestaw praw w zakresie wszystkich rodzajów transportu: drogowego, lotniczego, kolejowego oraz wodnego. Pasażerom w UE, w tym osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, przysługuje prawo do uzyskania dokładnych, aktualnych i łatwo dostępnych informacji, pomocy i, w pewnych okolicznościach, odszkodowania w przypadku odwołania przewozu lub jego znacznego opóźnienia.

Pasażerowie autobusów i autokarów

Wszyscy pasażerowie autobusów i autokarów maja obecnie prawo do otrzymania dokładnych informacji na temat usług i praw przysługującym im jako pasażerom przed podróżą i w jej trakcie. Pasażerom podróżującym na trasach międzynarodowych o długości wynoszącej co najmniej 250 km przysługują dodatkowe prawa, takie jak prawo do pomocy, zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży w przypadku opóźnienia lub odwołania kursu.

Pasażerowie linii lotniczych


Jako pasażerowi linii lotniczych w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji, zwrotu kosztów, zmiany planu podróży, odszkodowania (pod pewnymi warunkami) i pomocy.

Prawa te mają zastosowanie do pasażerów wszystkich lotów rozpoczynających się na lotnisku w UE oraz lotów kończących się w UE, jeśli lot jest obsługiwany przez przewoźnika lotniczego z UE.
Przewoźnicy lotniczy ponoszą odpowiedzialność w razie wypadku lub zaginięcia, zniszczenia albo uszkodzenia bagażu. Podróżnym przysługują także pewne prawa w odniesieniu do wyjazdów zorganizowanych.

Pasażerowie kolei

Dzięki przepisom unijnym wzmocnione zostały prawa pasażerów podróżujących koleją, obejmujące prawo do lepszej informacji oraz prawa przysługujące w przypadku opóźnienia, utraty lub odwołania połączenia na wszystkich kolejowych trasach międzynarodowych w UE.

Pasażerowie żeglugi morskiej i śródlądowej

Także pasażerowie korzystający z transportu morskiego i ze śródlądowych dróg wodnych zyskali nowe prawa, obejmujące zwrot kosztów, zmianę planu podróży, odszkodowanie oraz pomoc w razie odwołania lub opóźnienia rejsu, a także prawo do dokładnych i łatwo dostępnych informacji. Prawa te mają zastosowanie, z pewnymi wyjątkami, do osób korzystających z usług przewozu pasażerskiego, jeżeli przewóz rozpoczyna lub kończy się w porcie na terytorium UE, oraz rejsów wycieczkowych, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się w UE.

Pasażerowie niepełnosprawni i pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się

Pasażerom niepełnosprawnym i pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się przysługują specjalne prawa. Tacy pasażerowie mają prawo do bezpłatnej pomocy na lotniskach, dworcach i w portach oraz wyznaczonych terminalach autokarowych, jak również na pokładzie samolotu, pociągu, statku i autokaru. Pamiętaj, żeby powiadomić przewoźnika lub podmiot zarządzający terminalem o szczególnych potrzebach. Musisz to zrobić w chwili rezerwacji, przy kupnie biletu z wyprzedzeniem lub co najmniej na 48 godzin przed podróżą (36 godzin w przypadku podróży autokarem).

Jeśli podróżujesz samochodem i masz uprawnienia do korzystania z parkingów dla niepełnosprawnych w swoim kraju, pamiętaj, że standardowy unijny model karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych jest uznawany we wszystkich krajach UE i upoważnia cię do korzystania z parkingów dla niepełnosprawnych w innych krajach UE.

Odszkodowanie

Jeśli uważasz, że podczas podróży naruszono przysługujące Ci prawa i chcesz ubiegać się o odszkodowanie, najpierw skontaktuj się z przewoźnikiem lub podmiotem zarządzającym terminalem. Jeśli wspomniane strony nie wypełnią swoich obowiązków, możesz skontaktować się z krajowym organem wykonawczym odpowiedzialnym za dany środek transportu. Dane kontaktowe właściwego organu i informacje o nim można uzyskać, korzystając z darmowej linii Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11.


© Unia Europejska
Podróże po Europie 2014-2015

Polityka Prywatności