Serwis Bukowina - podróże, porady - dział turystyka

Dolhetii Mari

Do­lheştii Ma­ri to wieś, w któ­rej ży­je ok. 4200 miesz­kań­ców. Pro­wa­dzo­ne w tej oko­li­cy wy­ko­pa­li­ska ar­che­olo­gicz­ne do­pro­wa­dzi­ły do od­kry­cia osa­dy kul­tu­ry Ho­ro­diştea — Fol­teşti (III — II tys. p.n.e.) Zna­le­zio­no tam na­czy­nia, ka­mien­ne to­po­ry. Rów­nież na te­re­nie wsi po­ło­żo­ny jest cmen­tarz z okre­su mię­dzy neo­li­tem a epo­ką brą­zu.

We­dług nie­któ­rych hi­sto­ry­ków 12 IV 1457 r. ho­spo­dar Ste­fan Wiel­ki od­niósł tu zwy­cię­stwo przy po­mo­cy po­sił­ków wo­ło­skich Vla­da Pa­low­ni­ka w wal­ce o tron ho­spo­dar­ski nad ho­spo­da­rem Pio­trem Aro­nem, za­bój­cą je­go oj­ca Bog­da­na II. In­ni lo­ka­li­zu­ją miej­sce bi­twy w wio­sce o tej sa­mej na­zwie le­żą­cej pod mia­stem Ro­man w po­łu­dnio­wej Moł­da­wii. Zwo­len­ni­cy pierw­szej teo­rii ja­ko je­den z ar­gu­men­tów za ta­ką lo­ka­li­za­cją wska­zu­ją fakt ufun­do­wa­nia w tym miej­scu cer­kwi przez do­stoj­ni­ka z krę­gu Ste­fa­na Wiel­kie­go. Jest to cer­kiew p.w. Świę­tej Pa­ra­ske­wy zbu­do­wa­na w 1481 r., a ufun­do­wa­na przez het­ma­na (por­ta­ra su­czaw­skie­go) z cza­sów Ste­fa­na Wiel­kie­go — Şen­drea.

Świą­ty­nia ar­chi­tek­tu­rą na­wią­zu­je do bu­dow­li wcze­śniej­szych, szcze­gól­nie do cer­kwi św. Mi­ko­ła­ja w Ra­dow­cach. Otwar­ty przed­sio­nek (pri­dvor) do­bu­do­wa­ny zo­stał w 1854 r.

Wnę­trze na­kry­te jest skle­pie­niem ko­leb­ko­wym. Fre­ski za­cho­wa­ne bez póź­niej­szych prze­ró­bek wy­ka­zu­ją trwa­łość tra­dy­cji grec­kiej, in­ter­pre­to­wa­nej tu­taj z więk­szym dy­na­mi­zmem. Na uwa­gę za­słu­gu­je ob­raz fun­da­cyj­ny (patrz słow­nik) przed­sta­wia­ją­cy het­ma­na Şen­drea wraz z żo­ną Ma­rią i dzieć­mi.

 

Wyruszamy w podróż autobusem do Fălti­ce­ni (14 km), stamtąd jest już kilka kilometrów do Baia.

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Bukowina. Kraina łagodności". Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności