Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Pekin

Pod­róż po­cią­giem

Prze­jazd trans­mon­gol­s­ką od­no­gą Trans­si­bu zo­stał do­kład­nie opi­sa­ny w roz­dzia­le Prze­jazd ko­le­ją na tra­sie Mos­k­wa – Pekin. Z Ułan Ba­tor do Chin trzy ra­zy w ty­go­dniu jeż­dżą bez­po­śred­nie po­cią­gi z wa­go­na­mi ku­pej­ny­mi. Są one jed­nak dość dro­gie: bilet do Ho­hot kosztu­je 45 USD, do Pe­ki­nu 50 USD. Jak zwyk­le ko­rzys­t­niej­sza jest op­cja z prze­siad­ka­mi, przy czym naj­tań­szym spo­so­bem do­tar­cia z Ułan Ba­tor do Pe­ki­nu jest prze­jazd wią­za­ny ko­le­jo­wo­-au­to­bu­so­wy (o czym po­ni­żej).

Jeś­li je­dzie­my pros­to z Mos­k­wy do Pe­ki­nu to na ten prze­jazd prze­zna­czyć mu­si­my 6 dni.

Z Ros­ji do Pe­ki­nu moż­na do­je­chać tak­że po­cią­giem, któ­re­go tra­sa wie­dzie przez Har­bin (trans­man­dżur­s­ka od­no­ga Trans­si­bu). Jeś­li zda­rzy­ło­by się, że do Pe­ki­nu chce­my do­trzeć z za­chod­nich Chin (do­kąd tra­fi­liś­my np. z Ka­zach­s­ta­nu lub Pakistanu), to ma­my do dyspozy­cji po­cią­gi bez­po­śred­nie z Urumqi (Urum­czi). Na­le­ży jed­nak li­czyć się z ko­niecz­noś­cią ku­po­wa­nia bi­le­tu w biu­rze tu­rys­tycz­nym (20 – 40 Y dro­żej niż w ka­sie) i cze­ka­nia kil­ka dni na bi­let na ku­szet­kę. Mo­gą, ale wca­le nie mu­szą, być do­stęp­ne bi­le­ty na tzw. twar­de sie­dze­nia, czy­li na naj­tań­szą kla­sę. W dro­dze moż­na do­ku­pić bi­let na ku­szet­kę (ale wol­ne miej­s­ca mo­gą po­ja­wić się na przy­kład do­pie­ro po dwóch dniach jaz­dy). Ca­ła tra­sa za­j­mu­je trzy dni. Moż­na ją po­ko­ny­wać od­cin­ka­mi ro­biąc po­sto­je np. w Lan­z­hou i Xi’an.

W Pe­ki­nie są trzy głów­ne dwor­ce ko­le­jo­we, przy czym po­cią­gi z Mon­go­li­i i Ros­ji przy­jeż­dża­ją na Dwo­rzec Głów­ny (Bei­jing Zhan), a z Chin za­chod­nich na Dwo­rzec Za­chod­ni (wię­cej o dwor­cach zob. Pe­kin – In­for­ma­cje prak­tycz­ne – Dwor­ce ko­le­jo­we). 

 

Pod­róż wią­za­na ko­le­jo­wo­-dro­go­wa

Naj­tań­szą, choć nie naj­krót­szą (3 do­by) op­cją prze­jaz­du z Ułan Ba­tor do Pe­ki­nu jest pod­róż wią­za­na. Do gra­ni­cy mon­gol­s­ko­-chiń­s­kiej z Ułan Ba­tor do­jeż­dża­my po­cią­giem w ok. 20 go­dzin (4 USD), a na­stęp­nie prze­kra­cza­my ją au­to­bu­sem, po­cią­giem lub wy­na­ję­tym je­epem.

Na pod­róż­nych przy­jeż­dża­ją­cych do Dzamyn-üüd od stro­ny mon­gol­s­kiej ocze­ku­ją dwa au­to­bu­sy prze­wo­żą­ce wy­łącz­nie przez gra­ni­cę. Bilet na pociąg do Er­lian/Eren­hot (pier­w­sze­go mias­tecz­ka po stro­nie chiń­s­kiej), któ­ry od­jeż­dża ok. go­dzi­ny 10.00, kosz­tu­je około 1,2 USD. Dla ob­co­kra­jow­ców naj­ko­rzys­t­niej­szą op­cją jest prze­kro­cze­nie gra­ni­cy wy­na­ję­tym sa­mo­cho­dem (co i tak mo­że za­jąć kil­ka go­dzin). Ce­na za prze­wóz mon­gol­s­kim sa­mo­cho­dem wy­no­si od 6 do 10 USD od oso­by. Prze­woź­ni­cy chiń­s­cy pro­po­nu­ją niż­sze ce­ny, jed­nak­że wiąże się to z nie­co dłuż­szym ocze­ki­wa­niem na gra­ni­cy. Gra­ni­ca jest ot­war­ta od go­dzi­ny 10.00 dla sa­mo­cho­dów mon­gol­s­kich, od 11.00 dla chiń­s­kich. Uwa­ga: gra­ni­ca jest za­mknię­ta w nie­dzie­le! W każ­dym przy­pad­ku trze­ba spę­dzić noc w Er­lian, gdyż te­go sa­me­go dnia nie ma po­łą­cze­nia do Pe­ki­nu.

Po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy na­le­ży po­pro­sić kie­row­cę o wy­sa­dze­nie w miej­s­cu, z któ­re­go od­cho­dzą au­to­bu­sy do Pe­ki­nu (spró­buj­my po­wie­dzieć „Beijing” i licz­my na do­myś­l­ność kie­row­cy). Przy­sta­nek ten nie jest ozna­czo­ny, jed­nak każ­dy miesz­ka­niec mias­ta jest w stanie go wska­zać. Da­le­ko­bież­ne au­to­bu­sy z miej­s­ca­mi do le­że­nia pla­no­wo od­cho­dzą oko­ło 8.00 ra­no każ­de­go dnia; ce­na bi­le­tu 12 USD, w au­to­bu­sach z miej­s­ca­mi sie­dzą­cy­mi 9,5 USD.

W Er­lian war­to wy­mie­nić pie­nią­dze (kurs ko­rzys­t­niej­szy niż w Pe­ki­nie) oraz zro­bić za­ku­py (ta­niej niż w sto­li­cy). Moż­na tu zna­leźć noc­leg już w ce­nie kil­ku­nas­tu yu­a­nów od oso­by w ho­te­lu o stan­dar­dzie do za­ak­cep­to­wa­nia (bez bie­żą­cej wo­dy). War­to wy­brać się do re­stau­ra­cji, któ­rej ob­fi­te me­nu kon­tra­stu­je z ubo­gą mon­gol­s­ką die­tą.

Do Pe­ki­nu je­dzie­my pięt­ro­wym au­to­bu­sem z miej­s­ca­mi sy­pial­ny­mi (war­to mieć włas­ny śpi­wór). Bilet kosz­tu­je 12 USD. Au­to­bus przy­jeż­dża do Pe­ki­nu po 20 go­dzi­nach i wy­sa­dza pa­sa­że­rów w miej­s­cu, któ­re na pier­w­szy rzut oka w ni­czym nie przy­po­mi­na przy­stan­ku. Najlep­szym spo­so­bem do­sta­nia się do ho­te­lu jest do­jazd tak­sów­ką (war­to mieć pod rę­ką ad­res ho­te­lu za­pi­sa­ny po chiń­s­ku). Ca­ła pod­róż z Ułan Ba­tor do Pe­ki­nu nie po­win­na nas kosz­to­wać wię­cej niż 25 – 30 USD (włą­cza­jąc w to koszt noc­le­gu w Er­lian).

 

Pod­róż sa­mo­lo­tem

Prze­lot bez­po­śred­ni War­sza­wa — Pe­kin

To naj­pros­t­szy, ale i najkosz­tow­niej­szy spo­sób prze­lo­tu. Wa­dą jest ce­na, za­le­tą zaś  kom­fort i oszczęd­ność cza­su. Więk­szość du­żych li­ni­i: KLM, Bri­tish Air­ways, Air Fran­ce, Luf­t­han­sa, Fin­nair ofe­ru­je bi­le­ty, prze­waż­nie z prze­siad­ką w któ­rymś z miast Euro­py Za­chod­niej. Ce­ny się częs­to zmie­nia­ją, na­le­ży szu­kać oka­zyj­nych ob­ni­żek. Przy­kła­do­we ce­ny: Fin­nair, bi­let 3-mie­sięcz­ny w dwie stro­ny – 650 USD, Bri­tish Air­ways, 1-mie­sięcz­ny w dwie stro­ny – 760 USD. Po wy­lą­do­wa­niu na lot­nis­ku pe­kiń­s­kim do cen­t­rum mias­ta dostać się mo­że­my au­to­bu­sem kur­so­wym, au­to­bu­sem lot­nis­ko­wym lub tak­sów­ką (wię­cej zob. rozdz. Pe­kin – In­for­ma­cje prak­tycz­ne – Lot­nis­ka). Przy wy­lo­cie opła­ta lot­nis­ko­wa wy­no­si 12 USD (płat­ne w yu­a­nach, więc trze­ba so­bie zo­sta­wić wy­star­cza­ją­cą kwo­tę w tej wa­lucie, by nie wy­mie­niać pie­nię­dzy na lot­nis­ku w ostat­niej chwi­li).

 

Prze­lo­ty we­wnątrz Chin

W Chi­nach lo­kal­ne li­nie lot­ni­cze ma­ją du­żo po­łą­czeń np. z mias­ta­mi Man­dżu­ri­i, Xi’anem, Szan­g­ha­jem itp. Dla tu­rys­tów, któ­rzy mają mniej cza­su, jest to dob­ra op­cja. Oszczęd­noś­ci cza­so­we mo­gą być w tym wy­pad­ku spo­re, bo­wiem aby ko­le­ją prze­być tra­sę Urum­qi – Pe­kin trze­ba li­czyć trzy dni jaz­dy po­cią­giem, a częs­to i na­stęp­ne trzy – czte­ry dni ocze­ki­wa­nia na bi­let.

Ze­sta­wie­nie róż­nych op­cji prze­jaz­du

Po­ni­żej przed­sta­wia­my dwa skraj­ne wa­rian­ty prze­jaz­du do Pe­ki­nu. Pier­w­szy za­kła­da jaz­dę od­cin­ka­mi dla ob­ni­że­nia kosz­tów albo ze wzglę­du na ta­ki plan wy­pra­wy (od­wie­dza­nie po dro­dze po­szcze­gól­nych miejsc i re­gio­nów). Dru­gi to wa­riant opar­ty o „plan mi­ni­mum” (przy­na­mniej jeś­li cho­dzi o zwie­dza­nie), zaś po­cią­ga­ją­cy za so­bą nie­co wy­ższy koszt prze­jaz­du.

Jeś­li w wa­rian­cie z prze­siad­ka­mi tra­sę Ułan­ Ude – Ułan Ba­tor po­ko­na­my jed­nym po­cią­giem, koszt te­go prze­jaz­du wy­nie­sie 30 USD (za­miast 15 USD przy pod­ró­ży z prze­siad­ka­mi w Na­usz­kach i Suche Ba­tor).

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności