Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Mongolia

Moż­li­woś­ci do­jaz­du do Mon­go­li­i jest kil­ka. Naj­ta­niej do­je­chać tam po­cią­giem, naj­szyb­ciej sa­mo­lo­tem z prze­siad­ką w Mos­k­wie. Jeś­li ktoś nie ma cza­su na kil­ku­dnio­wą jaz­dę ko­le­ją, ale nie chce też pła­cić ogrom­nych sum za bez­po­śred­ni prze­lot, po­wi­nien wy­brać wariant łą­czo­ny – do Mos­k­wy do­je­chać ko­le­ją, a stam­tąd do Ułan Ude do­trzeć sa­mo­lo­tem, by na­stęp­nie kon­ty­nu­o­wać pod­róż do sto­li­cy Mon­go­li­i po­cią­giem. Zda­rza się też, że tu­ryś­ci le­cą sa­mo­lo­tem do Pe­ki­nu, a stam­tąd do­jeż­dża­ją ko­le­ją do Mon­go­li­i (opcja god­na polece­nia, jeś­li uda się nam za­ku­pić ta­nio bi­let lot­ni­czy do Pe­ki­nu). „Lądowa tra­sa po­łu­dnio­wa” przez Ukrai­nę, Ka­zach­s­tan i Chi­ny, po­pu­lar­na jesz­cze nie­daw­no wśród pol­s­kich tu­rys­tów, stra­ci­ła na at­rak­cyj­noś­ci, od kie­dy wpro­wa­dzo­no wi­zy do Ka­zach­s­ta­nu. Tu­taj przed­s­ta­wia­my wy­bra­ne wa­rian­ty prze­jaz­du do Ułan Ba­tor.

 

Pod­róż po­cią­giem prze­jazd z prze­siad­ka­mi

Do­jazd:

Wie­lu tu­rys­tów jadą­cych do Mon­go­li­i po­sta­na­wia za­trzy­mać się choć­by na kró­tko nad Baj­ka­łem. Jeś­li wy­bie­rze­my ten właś­nie wa­riant, prze­jazd z Mos­k­wy do Ułan Ba­tor bę­dzie kil­ku­eta­po­wy. Naj­pierw do­trze­my do Ir­kuc­ka czy Ułan Ude. Po­tem ru­szy­my do Na­uszek i do Ułan Ba­tor.

Pa­mię­taj­my, że róż­ni­ca cza­su w Ir­kuc­ku i Ułan Ude w sto­sun­ku do Mos­k­wy wy­no­si +5 go­dzin (a w sto­sun­ku do Pol­s­ki +7 go­dzin) oraz że na tu­tej­szych dwor­cach, jak i na in­nych dwor­cach  Ros­ji, go­dzi­ny od­jaz­dów i przy­jaz­dów po­cią­gów po­da­je się wg cza­su mos­kiewskiego.

Po­ciąg z Ułan Ude do Ułan Ba­tor (ku­piej­ny wa­gon) to koszt 30 USD. Jeś­li nie je­dzie­my z Ir­kuc­ka czy Ułan Ude bez­po­śred­nim po­cią­giem do Ułan Ba­tor, ale wpierw do­cie­ra­my do Na­uszek (sta­cja przy gra­ni­cy ro­syj­s­ko­-mon­gol­s­kiej), war­to wie­dzieć, na ja­kie prob­le­my tu na­po­tka­my. W Nausz­kach moż­na co praw­da ku­pić bi­let ku­pe do Su­che Ba­tor (pier­w­szej sta­cji po stro­nie mon­gol­s­kiej), ale do­pie­ro gdy przy­je­dzie po­ciąg z Ir­kuc­ka, wte­dy bo­wiem wia­do­mo, ile jest wol­nych miejsc w wa­go­nie mię­dzy­na­ro­do­wym i do­kład­nie ty­le bi­letów kas­jer­ka mo­że sprze­dać. Wspo­mnia­ny wa­gon za­sta­je do­cze­pio­ny do po­cią­gu mię­dzy­na­ro­do­we­go, wraz z któ­rym od­jeż­dża z Na­uszek po kil­ku go­dzi­nach po­sto­ju. Mi­mo opi­sa­nych utrud­nień wa­riant ten ob­ni­ża łącz­ne kosz­ty prze­jaz­du, gdyż ce­na bi­le­tu li­czo­na we­dług tary­fy prze­jaz­dów mię­dzy­na­ro­do­wych do­ty­czy tyl­ko od­cin­ka Na­usz­ki – Su­che Ba­tor (od­cin­ki tra­sy po stro­nie ro­syj­s­kiej i mon­gol­s­kiej li­czo­ne są już w ta­ry­fach prze­jaz­dów kra­jo­wych).

W Su­che Ba­tor mon­gol­s­ka kon­t­ro­la gra­nicz­na trwa kil­ka go­dzin i jest dość cza­su, aby wy­mie­nić do­la­ry na tug­ri­ki i ku­pić bi­let na dal­szą pod­róż do Ułan Ba­tor tym sa­mym po­cią­giem (aby do­dat­ko­wo ob­ni­żyć kosz­ty moż­na tu zmie­nić wa­gon na tań­szy – ty­pu ob­ścij, co w wy­da­niu mon­gol­s­kim ozna­cza po pros­tu bar­dziej upcha­ny płac­kar­t­nyj, gdyż i tak wszys­cy pa­sa­że­ro­wie roz­kła­da­ją le­żan­ki, by prze­drze­mać na nich resz­tę tra­sy). Jeś­li jed­nak nie zdą­ży się wy­mie­nić pie­nię­dzy na dwor­cu, trze­ba po pros­tu wsiąść do wa­go­nu bez bile­tu i za­pła­cić konduktorom do­la­ra­mi. Mon­gol­s­cy kon­duk­to­rzy zwyk­le przy­jmu­ją ta­ką za­pła­tę  (zwłasz­cza jeś­li je­dzie kil­ka osób i mo­gą tro­chę za­ro­bić na wy­mia­nie). Po­ciąg ten od­ci­nek od gra­ni­cy do Ułan Ba­tor po­ko­nu­je w 8 go­dzin.

Przy te­go ty­pu „kombinowanej” pod­ró­ży, kie­dy nie ku­pu­je się od ra­zu bi­le­tu do­ce­lo­we­go, ale prze­sia­da się na kil­ku sta­cjach na tra­sie wy­pra­wy, trze­ba li­czyć się z tym, że sam prze­jazd z Pol­s­ki do Mon­go­li­i mo­że trwać 8 – 9 dni.

Po­wrót:

Jeś­li pla­nu­je­my do­trzeć z Mon­go­li­i nad Baj­kał (by po­tem da­lej kon­ty­nu­o­wać jaz­dę ku Euro­pie), naj­tań­szym spo­so­bem jest prze­jazd „na ra­ty”. W Ułan Ba­tor ku­pu­je­my bi­let w zwyk­łej ka­sie do Su­che Ba­tor i do­pie­ro po do­je­cha­niu na miej­s­ce za­opat­ru­je­my się w bi­let do Na­uszek. Po­tem, już za rub­le, za­opat­ru­je­my się w bi­let do Ułan Ude czy Ir­kuc­ka. Naj­wy­god­niej jeś­li bilet Na­usz­ki – Ir­kuck/Ułan Ude bę­dzie­my mie­li za­ku­pio­ny już wcześ­niej (czy­li pod­czas prze­jaz­du do Mon­go­li­i).

 

Prze­jazd bez­po­śred­ni Mos­k­wa — Ułan Ba­tor

Do­jazd:

Oso­by, któ­re nie pla­nu­ją zwie­dza­nia Przy­bajkala, ale in­te­re­su­je ich bar­dziej Mon­go­lia czy też Chi­ny, wy­bie­ra­ją bez­po­śred­ni prze­jazd po­cią­giem z Mos­k­wy do Ułan Ba­tor (na­wet ja­dąc do Chin, war­to za­trzy­mać się w Mon­go­li­i choć­by na ty­dzień – to czas, ja­ki jest po­trzeb­ny na wy­ro­bie­nie tu bez­płat­nej chiń­s­kiej wi­zy).

Z Mos­k­wy do Ułan Ba­tor do­stać się mo­że­my jed­nym z kil­ku po­cią­gów kur­su­ją­cych na tra­sie Mos­k­wa
– Ułan Ba­tor lub Mos­k­wa – Ułan Ba­tor – Pe­kin.

Po­ciąg chiń­s­ki nr 4 (po­spiesz­ny) – od­jeż­dża z Mos­k­wy raz w ty­go­dniu (wto­rek) o go­dzi­nie 23.50; ceny bi­le­tów: ku­pe I kla­sy ok. 270 USD, ku­pe II kla­sy 150 USD.

Po­ciąg ro­syj­s­ki nr 20 (fir­mo­wy) – od­jeż­dża z Mos­k­wy w każ­dy pią­tek o go­dzi­nie 22.40; ce­ny bi­le­tów: ku­pe I kla­sy: pra­wie 400 USD, ku­pe II kla­sy: 270 USD.

Po­ciąg mon­gol­s­ki nr 6 (po­spiesz­ny) – od­jeż­dża z Mos­k­wy w śro­dy o go­dzi­nie 23.50.

Wspo­mnia­ny­mi po­cią­ga­mi do Ułan Ba­tor do­trze­my po czte­rech dniach jaz­dy, do Pe­ki­nu po dniach sześ­ciu. Uwa­ga: Gdy spraw­dza­my w Mos­k­wie czas od­jaz­du po­cią­gu do Chin, aby nim do­trzeć do Ułan Ba­tor, upew­nij­my się, że nie jest to po­ciąg Mos­k­wa – Pe­kin ja­dą­cy przez Har­bin (po­ciąg ten omi­ja Mon­go­lię).

Po­wrót:

Bi­le­ty na Ko­lej Tran­s­sy­be­ryj­s­ką z Ułan Ba­tor do Mos­k­wy (tyl­ko wa­go­ny kupe) moż­na na­być kil­ka dni przed od­jaz­dem w kasie między­na­ro­do­wej, zna­jdu­ją­cej się w żół­tym bu­dyn­ku z na­pi­sem International Tic­ket Of­fi­ce, za­led­wie kil­ka­set met­rów od dwor­ca ko­le­jo­we­go (zob. rozdz. Mon­go­lia – Ułan Ba­tor – Tran­sport). Z Ułan Ba­tor do Mos­k­wy od­jeż­dża­ją 3 po­cią­gi na ty­dzień: w po­nie­dzia­łek – ro­syj­s­ki, w czwar­tek – chiń­s­ki, a w so­bo­tę – mon­gol­s­ki.

 

Pod­róż sa­mo­lo­tem Mos­k­wa — Ułan Ba­tor

Wa­rian­tem, któ­ry skró­ci znacz­nie czas prze­jaz­du jest op­cja lot­ni­cza na tra­sie Mos­k­wa – Ułan Ba­tor po­łą­czo­na z wcześ­niej­szym prze­jaz­dem ko­le­jo­wym (czy ewen­tu­al­nie prze­lo­tem) na tra­sie War­sza­wa – Mos­k­wa.  Oczy­wiś­cie moż­na też sa­mo­lo­tem do­le­cieć tyl­ko nad Bajkał, a da­lej kon­ty­nu­o­wać pod­róż ko­le­ją. Prze­lot z Mos­k­wy do Ułan Ba­tor kosz­tu­je ponad 300 USD. Bi­le­ty na­być moż­na u po­śred­ni­ka (np. biu­ro 5Ms w War­sza­wie). Prze­lot tam i z po­wro­tem z War­sza­wy przez Mos­k­wę do Ułan Ba­tor to koszt rzę­du 600 USD. Na­to­miast prze­lot znad Baj­ka­łu (tra­sa Ir­kuck – Ułan Ba­tor) li­nia­mi mon­gol­s­ki­mi MIAT to koszt rzę­du 80 USD.

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności