Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Bajkał

Nad Baj­kał moż­na się do­stać na kil­ka spo­so­bów. Do Mos­k­wy naj­le­piej do­je­chać ko­le­ją, a stąd kur­su­ją po­cią­gi do Ir­kuc­ka i Ułan Ude  In­nym, droż­szym, ale o wie­le szyb­szym wa­rian­tem, jest prze­lot sa­mo­lo­tem z Mos­k­wy do Ir­kuc­ka lub Ułan Ude.

 

Pod­róż po­cią­giem

Do­jazd:

W Brześ­ciu za rub­le lub na­wet za do­la­ry mo­że­my ku­pić bi­let na po­ciąg do Ir­kuc­ka lub do Ułan Ude z prze­siad­ką w Mos­k­wie. Raz w ty­go­dniu kur­su­je też bez­po­śred­ni po­ciąg relacji Brześć – Ir­kuck (50 USD). Jest to nie­wąt­p­li­wie naj­ko­rzys­t­niej­sze po­łą­cze­nie, jeś­li nie pla­nu­je­my wi­zy­ty w Mos­k­wie. In­ną moż­li­woś­cią jest do­jazd do Miń­s­ka, skąd tak­że od­jeż­dża­ją bez­po­śred­nie po­cią­gi do Ir­kuc­ka. Po­cią­gi na Sy­be­rię od­jeż­dża­ją­ce z Bia­ło­ru­si są zwyk­le tań­sze.

W se­zo­nie let­nim częs­to się zda­rza, że w po­cią­gach ja­dą­cych na Sy­be­rię nie ma wol­nych miejsc, dla­te­go bi­le­ty war­to ku­pić przy­naj­mniej ty­dzień przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem pod­ró­ży. W tym ce­lu na­le­ży udać się Brześ­cia.

Gdy ku­pu­je­my w Brześ­ciu bi­let z Mos­k­wy na Sy­be­rię, kas­jer­ka mo­że spy­tać o nu­mer po­cią­gu, dla­te­go wcześ­niej na­le­ży do­wie­dzieć się o ko­rzys­t­ne po­łą­cze­nie w in­for­ma­cji (usłu­ga ta jest od­płat­na).

Po­cią­gi do Ir­kuc­ka i Ułan Ude od­cho­dzą z Dwor­ca  Ja­ro­sław­s­kie­go. Naj­wy­god­niej do­stać się tam met­rem (sta­cja Komsomolskaja). Roz­kład skom­pli­ko­wa­nej sie­ci mos­kiew­s­kie­go met­ra znaj­du­je się w każ­dym wa­go­nie.

Z Mos­k­wy do Ir­kuc­ka i Ułan Ude kur­su­je wie­le po­cią­gów. Moż­na wy­bie­rać mię­dzy oso­bo­wy­mi (pa­sa­żyr­s­kij), po­spiesz­ny­mi (sko­ryj) oraz tzw. fir­mien­ny­mi. Te ostat­nie (np. Baj­kał) ja­dą naj­kró­cej i są nie­wie­le droż­sze. Przez Ir­kuck i Ułan Ude prze­jeż­dża­ją po­cią­gi jadą­ce do Pe­ki­nu, Ułan Ba­tor, Wła­dy­wos­to­ku, Bła­go­wiesz­czien­s­ka,  Cha­ba­row­s­ka i Czy­ty. Od­leg­łość z Mos­k­wy do Ir­kuc­ka wy­no­si 5192 km. Mię­dzy Ir­kuc­kiem a Ułan Ude po­cią­gi da­le­ko­bież­ne za­trzy­mu­ją się tyl­ko w Slu­dian­ce i My­so­wej. W Ir­kuc­ku róż­ni­ca cza­su w sto­sunku do Mos­k­wy wy­no­si + 5 go­dzin (na te­mat sa­me­go prze­jaz­du ko­le­ją zob. rozdz. Prze­jazd ko­le­ją na tra­sie Mos­k­wa – Pe­kin).

 

Po­wrót:

W Ir­kuc­ku lub w Ułan Ude moż­na ku­pić bi­let od ra­zu do Brześ­cia, z prze­siad­ką w Mos­k­wie. Na dwor­cu w Ir­kuc­ku za­gra­nicz­nych turys­tów od­sy­ła się do ka­sy dla „inastranców”. (Ale bez pa­ni­ki! – znie­sio­no już droż­szą ta­ry­fę dla ob­co­kra­jow­ców.)

Ka­sa ta róż­ni się je­dy­nie tym, że nie jest czyn­na przez ca­łą do­bę, a kas­jer­ka mó­wi po an­giel­s­ku. Gdy po­wrót wy­pa­da na ko­niec sier­p­nia, bi­le­ty po­win­no się na­być przynajmniej trzy ty­go­dnie wcześ­niej, gdyż ro­syj­s­cy  stu­den­ci i ucznio­wie tłum­nie wra­ca­ją wte­dy do szkół. Jeś­li jes­teś­my więk­szą gru­pą, to na­wet w in­nych okre­sach nie na­le­ży zo­sta­wiać kup­na bi­le­tu na ostat­nią chwi­lę, gdyż mo­że­my nie do­stać wspól­nych miejsc. Na te­mat po­wro­tu do Pol­s­ki z Brześ­cia  – zob. opis po­wro­tu w pod­rozdz. Op­cje prze­jaz­du do Moskwy – Prze­jazd z prze­siad­ka­mi.

 

Pod­róż sa­mo­lo­tem na tra­sie Mos­k­wa — Ir­kuck / Ułan Ude

Droż­szy wa­riant do­tar­cia nad Baj­kał to prze­lot sa­mo­lo­tem z Mos­k­wy do Ir­kuc­ka lub Ułan Ude. Ce­ny bi­le­tów są róż­ne w za­leż­noś­ci od kompanii lot­ni­czej oraz kla­sy (biz­nes i znacz­nie tań­sza ekonomiczna). Prze­cięt­nie bi­let w jed­ną stro­nę kosz­tu­je ok. 150 – 200 USD. Oso­bom, któ­re nie ukoń­czy­ły 24 lat  przy­słu­gu­je 25% zniż­ki. Bi­le­ty naj­le­piej ku­pić na Aerowakzale (sta­cja met­ra Aero­port, da­lej dwa przy­stan­ki tram­wa­jem).

Z Mos­k­wy jest kil­ka lo­tów dzien­nie do Ir­kuc­ka i 1 – 2 do Ułan Ude. Sa­mo­lo­ty od­la­tu­ją z lot­nisk:

- Do­mo­die­do­wo (do­jazd au­to­bu­sem ze sta­cji Do­mo­die­dow­s­ka­ja)

- Wnu­ko­wo (do­jazd au­to­bu­sem ze sta­cji met­ra Ju­go­za­pad­na­ja)

- Sze­re­mie­tie­wo (do­jazd au­to­bu­sem ze sta­cji met­ra Riecz­noj Wak­zał)

Wię­cej o lot­nis­kach – zob. rozdz. Mos­k­wa – In­for­ma­cje prak­tycz­ne –Dwor­ce ko­le­jo­we i lot­nis­ka.

Na róż­ne rej­sy prze­wi­dzia­ny jest in­ny do­pusz­czal­ny cię­żar ba­ga­żu (20 – 40 kg). Na sy­be­ryj­s­kich li­niach la­ta­ją głów­nie sa­mo­lo­ty ty­pu Tu­po­lew Tu­-154 i Iłu­szyn Ił­-62.

Po­łą­cze­nia ob­słu­gu­ją róż­ne li­nie lot­ni­cze. Do naj­tań­szych na­le­żą Li­nie Cze­la­biń­s­kie. Po­pu­lar­ne i nie­zbyt dro­gie są Li­nie Lot­ni­cze Sybir. Aero­fłot oferu­je zwyk­le wy­ższe ce­ny niż po­zo­sta­łe li­nie.

Ra­czej rza­dko zda­rza się, by da­ne­go dnia nie by­ło już miejsc na rej­sy do Ir­kuc­ka lub Ułan Ude, ale jest to moż­li­we. Bi­le­ty na rej­sy do tych dwóch miast moż­na za­ku­pić u po­śred­ni­ków w Pol­s­ce (mar­ża oko­ło 20%):

 

5Ms 

ul. Chmiel­na 98

00­-801 War­sza­wa,

tel.: (0­-22) 827 48 27, 827 72 27

http://www.5ms.com.pl

e-mail: biuro@5ms.com.pl

Ka­to­wi­ce

ul. Fran­cus­ka 19

tel.: (0­-32) 255 56 72

 

Przed­sta­wi­ciel­s­two Ro­syj­s­kich Li­ni Lot­ni­czych Areof­łot

al. Je­ro­zo­lim­s­kie 29

00­-508 War­sza­wa

tel./faks: (0­-22) 628 25 57

 

Bar­dzo ko­rzys­t­nym ce­no­wo wa­rian­tem jest kup­no bi­le­tu po­wrot­ne­go. Bi­let po­wrot­ny z Mos­k­wy kosz­tu­je oko­ło 200 USD, na­to­miast ku­po­wa­ny u po­śred­ni­ka w Pol­s­ce ok. 300 USD. 

Naj­bliż­szym Pol­s­ce miej­s­cem w Ros­ji, gdzie moż­na ku­pić bi­le­ty lot­ni­cze na tra­sę Mos­k­wa – Ir­kuck / Ułan Ude jest Ka­li­nin­grad (ka­sy lot­ni­cze zna­jdu­ją się nie­d­al­eko dwor­ca ko­le­jo­we­go). Lot do Ir­kuc­ka trwa ok. 5 go­dzin.  Na­le­ży pa­mię­tać, że sa­mo­lo­tem nie moż­na prze­wo­zić but­li ga­zo­wych! Gdy po­wrót z Sy­be­ri­i pla­nu­je­my na ko­niec sier­p­nia, bi­le­ty po­win­no się na­by­wać z wy­prze­dze­niem.

 

Po­wrót:

W Ir­kuc­ku lub Ułan Ude bi­le­ty na sa­mo­lo­ty moż­na ku­pić w agen­cjach li­ni­i lot­ni­czych w cen­t­rum tych miast (zob. rozdz. Baj­kał – Ir­kuck/Ułan Ude) lub na lotnis­ku. Ka­sy lot­ni­cze zna­jdu­ją się tak­że na dwor­cach ko­le­jo­wych. Więk­szość sa­mo­lo­tów z Ir­kuc­ka do Moskwy od­la­tu­je wcześ­nie ra­no. Jest to dość kło­pot­li­we, gdyż nie dzia­ła wte­dy jesz­cze ko­mu­ni­ka­cja miej­s­ka. God­ny po­le­ce­nia jest nie­co póź­niej­szy rejs nr 777 linii Si­bir.

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności