Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Moskwa

Prze­jazd z prze­siad­ka­mi

Do­jazd:

Opi­sa­ny tu wa­riant z prze­siad­ka­mi jest jed­ną z naj­tań­szych op­cji do­tar­cia do Mos­k­wy (moż­na jesz­cze ob­ni­żyć kosz­ty, prze­jeż­dża­jąc przez Bia­ło­ruś lo­kal­ny­mi po­cią­ga­mi i do Mos­k­wy do­trzeć oso­bo­wym z Miń­s­ka – ale to wa­riant dla tych, któ­rzy ma­ją na­praw­dę du­żo cza­su). Koszt te­go prze­jaz­du to oko­ło 25 – 30 USD. Naj­pierw do­jeż­dża­my do Te­res­po­la. Tam ku­pu­je­my bi­let na tra­sę Te­res­pol – Brześć (naj­le­piej jed­nak ku­pić ten bi­let wcześ­niej). Kosz­tu­je on 3 USD, sa­ma pod­róż trwa oko­ło 1 – 1,5 godz. Na dwa­dzieś­cia mi­nut przed od­jaz­dem po­cią­gu trze­ba wsiąść do wa­go­nu, gdyż po­tem za­czy­na się kon­t­ro­la i służ­by gra­nicz­ne nie chcą już wpusz­czać pa­sa­że­rów. Po­ciąg kur­su­ją­cy na tym krót­kim od­cin­ku gra­nicz­nym jest wy­peł­nio­ny ludź­mi za­ra­bia­ją­cy­mi na prze­wo­że­niu, cze­go tyl­ko się da. Taka pod­róż to cie­ka­we stu­dium so­cjo­lo­gicz­ne. Trze­ba się uod­por­nić na tra­tu­ją­cy i ob­ła­do­wa­ny ba­ga­ża­mi tłum (zwłasz­cza na tra­sie Brześć – Te­respol w ko­lej­ce do pun­k­tu kon­t­ro­li cel­nej ot­wie­ra­ne­go dwie go­dzi­ny przed od­jaz­dem po­cią­gu). W wa­go­nach wszys­t­kie miejsca, w któ­rych tyl­ko da się coś upchnąć, są do­kład­nie wy­ko­rzys­ta­ne i za­peł­nio­ne. Kie­dy już do­trze­my do Brześ­cia (uwa­ga: zmia­na cza­su – go­dzi­na do przo­du), po­win­niś­my udać się do kan­to­ru zna­jdu­ją­ce­go się na dwor­cu i wy­mie­nić do­la­ry na rub­le bia­ło­rus­kie, by móc ku­pić bi­let do Mos­k­wy. Kan­tor jest czyn­ny do 20.00 – 21.00, ale jeś­li oka­że się, że już go za­mknięto, bez prob­le­mu moż­na zna­leźć ko­goś, kto wy­mie­ni nam do­la­ry.

W Brześ­ciu nie ma kas dla ob­co­kra­jow­ców, ale są osob­ne ka­sy lo­kal­ne i osob­ne  mię­dzy­na­ro­do­we. Mo­że się zda­rzyć, szcze­gól­nie w no­cy, że bi­le­ty mię­dzy­na­ro­do­we są sprze­da­wa­ne w ka­sach kra­jo­wych. Przy za­ku­pie bi­le­tu na­le­ży oka­zać pasz­port. War­to przy­go­to­wać sobie kar­t­kę z za­pi­sa­nym cy­ry­li­cą na­zwis­kiem oraz pier­w­szą li­te­rą imie­nia i po­dać ją ra­zem z pasz­por­tem (uwa­ga: dla Ja­na bę­dzie to li­te­ra „”, dla Józefa „” itd.). Jeśli ku­pu­je­my bi­let dla ko­goś, ko­go pasz­por­tu nie ma­my, mo­że­my za­miast nie­go po­słu­żyć się ksero­ko­pią pasz­por­tu da­nej oso­by lub in­nym bi­le­tem na nią wy­sta­wio­nym. 

W pociągu po­spiesz­nym do Mos­k­wy miej­s­ce w płac­kar­t­nym wa­go­nie kosz­tu­je oko­ło 20 USD (czas prze­jaz­du: 15 go­dzin, zmia­na cza­su w sto­sun­ku do pol­s­kie­go +2 go­dzi­ny). Po­ciąg oso­bo­wy jest nie­znacz­nie tań­szy (ale je­dzie się ok. 18 go­dzin). Do­dat­ko­wo trze­ba so­bie zo­sta­wić rów­no­war­tość 1 USD (w rub­lach bia­ło­rus­kich lub ro­syj­s­kich) na po­ściel, za któ­rą pła­ci się w po­cią­gu. 

Po­wrót:

Bi­let po­wrot­ny na tra­sę Mos­k­wa – Brześć ku­pić moż­na w zwyk­łych ka­sach głów­ne­go bu­dyn­ku Dwor­ca Bia­ło­rus­kie­go, jak i w tzw. ka­sach mię­dzy­na­ro­do­wych (żół­ty bu­dy­nek nie­d­al­eko dwor­ca – je­go opis zo­bacz po­ni­żej, w op­cji prze­jaz­du bez­po­śred­nie­go).

W Brześ­ciu mo­że nie być miejsc na naj­bliż­szy po­ciąg do Pol­s­ki. Częs­to moż­na je ku­pić od spe­ku­lan­tów, ale cza­sem się to nie uda­je i wte­dy trze­ba cze­kać na na­stęp­ny po­ciąg. Przy drzwiach do od­pra­wy cel­nej zbie­ra się zwyk­le tłum han­d­la­rzy. Po­cze­kaj­my z bo­ku, aż wszys­cy wej­dą, by unik­nąć zgnie­ce­nia w na­pie­ra­ją­cym na drzwi tłu­mie.

 

Prze­jazd bez­po­śred­ni

Do­jazd:

Do Mos­k­wy moż­na je­chać po­cią­giem bez­po­śred­nim re­la­cji War­sza­wa – Mos­k­wa (Polonez). Kur­su­je on co­dzien­nie we wczes­nych go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych. W okre­sie wa­ka­cji kur­su­ją też do­dat­ko­we bez­po­śred­nie po­cią­gi z War­sza­wy do Mos­k­wy. Roz­kład jaz­dy po­cią­gów znajdziemy na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.pkp.pl

Bi­let wraz z miej­s­ców­ką na Poloneza w jed­ną stro­nę kosz­tu­je oko­ło 65 USD (płat­ne w zło­tów­kach). Moż­na tak­że od ra­zu w Pol­s­ce ku­pić bi­let po­wrot­ny z Mos­k­wy do War­sza­wy (waż­ny przez 3 miesią­ce od mo­men­tu za­ku­pu). Nie jest to zbyt opła­cal­na op­cja: bi­let pow­rotny za­ku­pi­my bez miej­s­ców­ki, znie­sio­ne zo­sta­ły 20% zniż­ki przy za­ku­pie bi­le­tu mię­dzy­na­ro­do­we­go w obie stro­ny, a i bi­le­ty ku­pio­ne w Ros­ji są odro­bi­nę tań­sze.

Po­wrót:

W Mos­k­wie bi­let po­wrot­ny albo sa­mą miej­s­ców­kę moż­na na­być na Dwor­cu Bia­ło­rus­kim (Bie­ło­rus­skij wok­zał). Ka­sy mię­dzy­na­ro­do­we znaj­du­ją się nie w głów­nej ha­li dwor­co­wej, a w in­nym, nie­co mniej­szym, jas­no­żół­tym bu­dyn­ku. By się do nie­go do­stać, mu­si­my wyjść z tere­nu dwor­ca na du­ży plac (płosz­czad` Twier­s­ka­ja Za­sta­wa) z wi­docz­ną po dru­giej stro­nie ko­pu­łą cer­k­wi. Prze­cho­dzi­my przez nie­go, kie­ru­jąc się na le­wo do bieg­ną­ce­go gó­rą nad to­ra­mi ko­le­jo­wy­mi Le­nin­grad­s­kie­go pro­spek­tu. Za­raz za to­ra­mi, po le­wej stro­nie, zna­jduje się bu­dy­nek, w któ­rym miesz­czą się ka­sy mię­dzy­na­ro­do­we.

Ad­res: ul. Lie­nin­g­rad­s­kij pro­spiekt 1, sta­cja met­ra Bie­ło­rus­ka­ja (li­nia zie­lo­na), czyn­ne: pn.–pt. 8.00 – 19.00, sb. 8.00 – 18.00, prze­rwa 13.00 – 14.00, nd. 8.00 – 17.00.

Jeś­li po­ciąg je­dzie bez­po­śred­nio do War­sza­wy, a ma­my bi­let tyl­ko do Brześ­cia, moż­na przed bia­ło­rus­ko­-
-pol­s­ką gra­ni­cą za­ku­pić miej­s­ców­kę u pol­s­kie­go ku­szet­ko­we­go (na Bia­ło­ru­si jest niż­sza tak­sa niż już po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy), a w Te­res­po­lu bi­let u wsia­dające­go tam kon­duk­to­ra.

 

Pod­róż sa­mo­lo­tem na tra­sie War­sza­wa — Mos­k­wa

Obec­nie rej­sy z War­sza­wy do Mos­k­wy od­by­wa­ją się dwa ra­zy dzien­nie. Roz­kład lo­tów znajdziemy w In­ter­ne­cie na stro­nie http://lo­tolpl.lot.com. Niestety nie jest to ta­ni spo­sób pod­ró­żo­wa­nia – bi­let dla osób, któ­re nie ukoń­czy­ły 24. ro­ku ży­cia kosz­tu­je w obie stro­ny 350 USD. Od cza­su do cza­su zda­rza­ją się okre­so­we pro­mo­cje i wów­czas koszt prze­lo­tu mo­że zmniej­szyć się o 70 USD. Pro­mo­cje ­LOT-u w In­ter­ne­cie moż­na zna­leźć na stro­nie http://www.lot.com.pl/pol­s­ka/ka­lej­doskop/main.html. Do Mos­k­wy kur­su­ją sa­mo­lo­ty Aeroflo­tu i LOT­-u. W kla­sie eko­no­micz­nej li­mit wa­go­wy ba­ga­żu re­jes­t­ro­wa­ne­go wy­no­si 23 kg, pod­ręcz­ne­go – 6 kg. W ba­ga­żu pod­ręcz­nym nie wo­lno prze­wo­zić żad­nych os­t­rych przed­mio­tów – na­wet pil­nicz­ków, no­ży­czek do paz­nok­ci czy kor­ko­cią­gów. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi zabrania się tak­że bra­nia na po­kład sa­mo­lo­tu apa­ra­tów fo­to­gra­ficz­nych i wal­k­ma­nów. W przy­pad­ku rej­sów kra­jo­wych trze­ba zgło­sić się do od­pra­wy na 40 minut przed od­lo­tem, mię­dzy­na­ro­do­wych – na 2 go­dzi­ny wcześ­niej. Prze­lot trwa 2 go­dzi­ny, a w Mos­k­wie lą­du­je­my na lot­nis­ku Sze­re­mie­tie­wo 2.

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności