Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Pekin

Do Pe­ki­nu (jak i do więk­szoś­ci miejsc w Chi­nach) naj­le­piej wy­brać się wios­ną lub je­sie­nią, ze wska­­za­niem na je­sień. Zima jest z re­gu­ły os­t­ra, mroź­na (–10 do –20°C i wię­cej) i wiet­r­zna. Ży­cie utrud­nia sa­dza z nie­zli­czo­nych ko­mi­nów. La­to z kolei jest sło­neczne, ale bar­dzo go­rą­ce (do + 40°C). Cięż­ko wte­dy wy­trzy­mać w mieś­cie, zwłasz­cza w ku­rzu i spa­li­nach ulicz­nych. Wios­na (kwie­cień – maj) charak­te­ry­zu­je się śred­nimi temperaturami i nie­zbyt du­żą licz­bą opadów, kwit­ną kwiaty w par­kach, a w re­stau­ra­cjach serwuje się du­żo wa­rzyw. Naj­lep­szą po­rą jest chy­ba je­sień (wrze­sień – paź­dzier­nik), ciep­ła, ale nie go­rą­ca, po­dob­na do pol­s­kiej, na ogół su­cha i sło­necz­na. Ru­dzie­ją­ce drze­wa w parkach da­ją ład­ne tło fo­to­gra­fo­wa­nym za­byt­kom. Chi­ny ma­ją też du­żo je­sien­nych kwia­tów, a nie na­le­ży za­po­mi­nać o ob­fi­toś­ci owo­ców.

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności