Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Mongolia

Naj­lep­szą po­rą na zwie­dza­nie Mon­go­li­i jest la­to, a zwłasz­cza je­go dru­ga część, lipiec bo­wiem jest mie­sią­cem dość deszczo­wym. Pod­róż utrud­nia­ją wów­czas licz­ne grzę­za­wis­ka, w ja­kie za­mie­nia­ją się ste­po­we trak­ty. Pod­czas ob­fi­tych desz­czy sze­ro­kie ko­ry­ta rzeczne wy­peł­nia­ją się wo­dą, któ­rej rwą­ce nur­ty od­ci­na­ją wie­le re­gio­nów od cy­wi­li­za­cji i znacz­nie utrudnia­ją ko­mu­ni­ka­cję w kra­ju. Is­t­nie­je spo­ra róż­ni­ca w wa­run­kach po­go­do­wych pa­nu­ją­cych w po­szcze­gól­nych la­tach – zda­rza się, że ten sam re­gion w jed­nym ro­ku przebę­dzie­my z tru­dem, brnąc po nad­ko­la sa­mo­cho­du w bło­cie, by ko­lej­ne­go ro­ku prze­je­chać go bez naj­mniej­szych prob­le­mów. Po­go­da w sier­p­niu by­wa zwyk­le bar­dziej sta­bil­na. War­to jed­nak pamiętać, że są miej­s­ca o szcze­gól­nie wy­so­kiej do­bo­wej ampli­tu­dzie tem­pe­ra­tur – np. re­jon pus­ty­ni Go­bi czy par­tie górskie. Na po­cząt­ku lub pod ko­niec la­ta moż­na się tam spodzie­wać za­ró­wno upa­łów w cią­gu dnia, jak i noc­nych przymroz­ków.   

Je­sień, po­dob­nie jak wios­na, jest na tym ob­sza­rze bar­dzo krótka i zim­na. Już we wrześ­niu tem­pe­ra­tu­ra mo­że spa­dać w no­cy blis­ko ze­ra lub na­wet po­ni­żej ze­ra. Do od­wie­dze­nia Mongo­li­i wios­ną mo­że za­chę­cic nas (po­za bra­kiem tu­rys­tów) wi­dok wspa­niałych ko­bier­cow kwia­tów w śród­gór­s­kich do­li­nach Chen­te­ju, Chan­ga­ju czy Ał­ta­ju. Wte­dy też jest dob­ry czas na spły­wy rzecz­ne. 

Zi­ma jest w Mon­go­li­i bar­dzo mroź­na. Mi­mo że wiatr jest zasadni­czo słab­szy niż w le­cie, to przy spo­rym mro­zie jest on bar­dzo do­kucz­li­wy. Na Go­bi, ja­ko na jed­nej z naj­zim­niej­szych pus­tyń świa­ta, tak­że za­le­ga śnieg. Tem­pe­ra­tu­ra mo­że tu dochodzić do –35°C. Ale jeś­li zna­jdzie­my się zi­mą w Mon­go­li­i, bę­dzie­my mie­li okaz­ję nie tyl­ko po­dzi­wiać wspa­nia­łe zi­mo­we kra­job­ra­zy, ale i przy­gląd­nąć się ob­cho­dom mon­gol­s­kie­go Nowe­go Ro­ku Ca­ga­an Sar przy­pa­da­ją­ce­go na ko­niec stycz­nia lub po­czą­tek lu­te­go

 

 

 

 

.

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności