Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Moskwa

Naj­lep­szą po­rą do pe­net­ro­wa­nia miejsc i re­gio­nów na opi­sy­wa­nym tu szla­ku jest oczy­wiś­cie la­to, choć po­ra ro­ku ma mniejsze zna­cze­nie w przypadku zwie­dzania miast (Mos­k­wa, Pe­kin, Ir­kuck, Ułan Ude, Ułan Ba­tor) niż przy wy­pra­wach tereno­wych. Po­ni­żej podajemy kil­ka informa­cji na te­mat wa­run­ków pogodowych na oma­wia­nych ob­sza­rach.

Mos­k­wę naj­le­piej od­wie­dzić na wios­nę – w kwiet­niu i ma­ju – lub na prze­ło­mie sierpnia i wrześ­nia. La­tem, zwłasz­cza w lip­cu, w mieś­cie jest bar­dzo upal­nie, choć częs­to żar z nie­ba ła­go­dzi wie­ją­cy wiatr. Zi­ma roz­po­czy­na się już w lis­to­pa­dzie, prze­waż­nie by­wa śnieżna, z tem­pe­ra­tu­rą spa­da­ją­cą do –15°C. Śnieg utrzymuje się do koń­ca mar­ca, choć oczy­wiś­cie za­le­ży to od kon­kret­ne­go ro­ku (przy­kła­do­wo w pier­w­szej po­ło­wie kwiet­nia 2002 ro­ku tem­pe­ra­tu­ra do­cho­dzi­ła do 18 °C). Po­go­da w Moskwie w cią­gu dnia lu­bi szy­b­ko się zmie­niać, zwłasz­cza latem nie na­le­ży znie­chę­cać się po­chmur­nym przed­po­łu­dniem, któ­re za­zwy­czaj prze­ra­dza się w sło­necz­ną dru­gą po­ło­wę dnia. La­tem dni są bar­dzo dłu­gie – za­czy­na się ściem­niać do­pie­ro oko­ło 22.00, za­tem moż­na spo­koj­nie prze­cze­kać po­łu­dnio­wy skwar i wy­ru­szać na mias­to po po­łu­dniu.

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności