Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Sprzęt turystyczny

Pla­nu­jąc wy­pra­wy w gó­ry Przy­baj­ka­la czy Mon­go­li­i, nie­zbęd­ny jest dob­ry, od­por­ny na sil­ny wiatr na­miot. Jeś­li je­dzie­my la­tem, śpi­wór nie mu­si być bar­dzo ciep­ły („komfort” do -10°C). Waż­na jest po­rząd­na odzież chro­nią­ca przed desz­czem i zim­nem, gdyż nie wszędzie na tra­sie bę­dzie moż­li­wość jej na­by­cia (mo­gą być z tym prob­le­my choć­by w Mon­go­li­i). W Mos­ki­we czy Ir­kuc­ku może­my zna­leźć skle­py ofe­ru­ją­ce ta­ką odzież. W Pe­ki­nie natomiast na Silk Mar­ket (zob. rozdz. Pe­kin – In­for­ma­cje praktycz­ne – Za­ku­py i upo­min­ki) moż­na cza­sem ku­pić, zapewne kra­dzio­ne z fab­ryk, mar­ko­we kur­t­ki go­re­tek­so­we tańsze o po­ło­wę niż w Pol­s­ce. Oczy­wiś­cie trze­ba się moc­no targo­wać. Tam też moż­na ku­pić porząd­ne bu­ty i in­ne ubra­nia turys­tycz­ne. Kli­mat kon­ty­nen­tal­ny charakteryzuje  się tym, że latem przy­dat­ny jest za­ró­wno pod­ko­szu­lek z krót­kim rę­ka­wem, jak i  ciep­ły swe­ter. Nad Baj­ka­łem, w Mon­go­li­i (tar­go­wis­ka w Ułan Ba­tor)  i w Chi­nach bez tru­du na­bę­dzie­my jednak bar­dzo ta­nie chiń­s­kie ubrania: pod­ko­szul­ki, spo­den­ki czy dłu­gie spod­nie. Przy­dat­ne są też oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne.

Pla­nu­jąc węd­rów­ki na Sy­be­ri­i czy na pół­noc­nych za­le­sio­nych ob­sza­rach Mon­go­li­i, war­to za­brać ze so­bą za­pas kre­mów lub mlecz­ka na ko­ma­ry i klesz­cze. Do­stęp­ne na Sy­be­ri­i rosyj­s­kie środ­ki ma­ją po­dob­ną sku­tecz­ność jak wy­ro­by fir­my zachodnich,  jed­nak­że mo­gą powodo­wać uczu­le­nia i podrażnienie skó­ry. In­nym za­bez­pie­cze­niem bę­dzie moskitiera z siatką o drob­nych ocz­kach (do­stęp­na w Pol­s­ce w skle­pach tu­rys­tycz­nych, tak­że w Moskwie np. na lot­nis­kach). W wal­ce z mesz­ką i klesz­cza­mi przy­da­dzą się  lek­kie, bawełnia­ne bluzy z dłu­gi­mi rę­ka­wa­mi i kap­tu­rem.

Bar­dzo przy­dat­ny mo­że oka­zać się pal­nik ga­zo­wy – szcze­gólnie jeś­li pla­nu­je­my wy­pra­wę do bez­drzew­nej Mon­go­li­i czy wie­lo­dnio­wą węd­rów­kę w naj­wy­ższych par­tiach gór Nadbajka­la (głów­nie Sa­ja­nów). Pa­mię­taj­my, że but­li nie moż­na prze­wo­zić sa­mo­lo­tem!  Pal­ni­ki i butle moż­na ku­pić w skle­pach turystycznych w Ir­kuc­ku (nie są do­stęp­ne w Mongo­li­i).

Nie­zbęd­ny jest też kom­pas (góry, ale i rów­nin­ne te­re­ny Mongolii), a węd­ru­ją­cy przez mongol­s­kie ste­py pod­róż­ni­cy coraz bar­dziej do­ce­nia­ją GPS-y. Jeś­li pla­nu­je­my po­sze­rzyć trasę wy­pra­wy o naj­wy­ższe par­tie ro­syj­s­kie­go czy mon­gol­s­kiego Ał­ta­ju, war­to zaopatrzyć się w ra­ki i cze­kan, co umoż­li­wi nam we­jście na nie­któ­re lo­do­wce szczy­to­we.

Nie­któ­rzy by­wal­cy sy­be­ryj­s­kich os­tę­pów po­le­ca­ją za­bra­nie ze so­bą ra­cy, któ­ra choć ra­czej nie­zbyt pre­ten­du­je do mia­na „sprzętu spor­to­we­go”, mo­że  oka­zać się przy­dat­na w ce­lu odstra­sze­nia na­po­tka­ne­go nie­dźwie­dzia.

Sy­be­ryj­s­kie i mon­gol­s­kie rze­ki gór­s­kie ofe­ru­ją wspa­nia­łe możliwoś­ci spły­wów pontonami. Pon­to­ny ku­pić moż­na ta­niej niż w Pol­s­ce w ro­syj­s­kich mias­tach. W Mon­go­li­i są one niedostępne.

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności