Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Przedstawicielstwa dyplomatyczne

Am­ba­sa­da Re­pub­li­ki Bia­ło­ruś

ul. Ateń­s­ka 67

03­-978 War­sza­wa

tel.: (0­-22) 617 32 12, 617 23 91

faks: (0­-22) 617 84 41

Wy­dział Kon­su­lar­ny

ul. Za­ko­piań­s­ka 26

03­-934 War­sza­wa

tel.: (0­-22) 617 39 54

 

Am­ba­sa­da Fe­de­ra­cji Ro­syj­s­kiej

ul. Bel­we­der­s­ka 49

00­-761 War­sza­wa

tel.: (0­-22) 621 34 53, 621 55 75, 621 59 54

faks: (0­-22) 625 30 16

Wy­dział Kon­su­lar­ny

ul. Bel­we­der­s­ka 25C

00­-761 War­sza­wa

tel.: (0­-22) 849 51 11

faks: (0­-22) 849 40 85

 

Am­ba­sa­da RP w Rosji 

ul. Kli­masz­ki­na 4

123557 Mos­k­wa

tel. cen­t­ra­la: (0­-07-095) 231 15 00

tel. sek­re­ta­riat: 231 15 36, 231 15 11

faks: 231 15 15, 231 15 55

tel. sa­te­li­tar­ny: 234 40 23

e-mail: pol.amb@g23.rel­com.ru

Wy­dział Kon­su­lar­ny

tel.:  (0­-07-095) 231 15 50

faks: 231 15 55

e-mail: kon­su­lat­mos­k­wa@comail.ru

Kon­su­lat RP w Ir­kuc­ku

ul. Swier­d­ło­wa 19

664­-000 Ir­kuck

tel.: (007­-3952) 202 608 w. 304, 515 866

faks: (007­-3952) 240 733

 

Pol­s­kie kon­su­la­ty dzia­ła­ją tak­że w  St. Pe­ter­sbur­gu, tel.: (0­-07-812) 274 41 70, e-mail: kon­sgenrp@pe­ter­link.ru, i  Ka­li­nin­gra­dzie, tel.: (0­-07-0112 ) 273 577, e-mail: polkon@baltnet.ru. 

 

Am­ba­sa­da Mon­go­li­i

ul. Rej­ta­na 15 m.16

02­-516 War­sza­wa

tel.: (0­-22) 849 93 91, 848 20 63

faks: (0­-22) 849 93 91

e-mail: mongamb@ikp.atm.com.pl

(zob. rozdz. Mon­go­lia – In­for­ma­cje prak­tycz­ne – Obo­wią­zek re­jes­t­ra­cji).

 

Am­ba­sa­da Chiń­s­kiej Re­pub­li­ki Lu­do­wej

ul. Bo­nif­ra­ter­s­ka 1

00­-203 War­sza­wa

tel.: (0­-22) 831 38 36

e-mail: am­b­china@pol.pl

 

Kon­su­lat Ge­ne­ral­ny

Chiń­s­kiej Re­pub­li­ki Lu­do­wej

ul. Grun­wal­dz­ka 1

80­-236 Gdańsk Wrzeszcz

tel.: (0­-58) 341 79 11

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności