Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Formalności wizowo-paszportowe

Nie­za­leż­nie od ce­lu na­szej wy­pra­wy war­to przed wy­jaz­dem  zro­bić kse­ro­ko­pię pasz­por­tu (stro­na ze zdję­ciem i waż­ny­mi wi­za­mi). Kse­ro­ko­pie po­win­niś­my no­sić w in­nym miej­s­cu niż pasz­port. Bie­żą­ce in­for­ma­cje na te­mat pla­có­wek dyp­lo­ma­tycz­nych i pla­có­wek kon­su­lar­nych zna­jdzie­my na stro­nie in­ter­ne­to­wej MSZ http://www.msz.gov.pl.  

 

Ros­ja (oraz Bia­ło­ruś)

Ja­dąc z Pol­s­ki na wschód – do Mos­k­wy czy też dalej –  prze­jeż­dżać bę­dzie­my tran­zy­tem przez Bia­ło­ruś, po­tem zaś przez Ros­ję. W chwi­li pi­sa­nia prze­wod­ni­ka wciąż moż­li­wy jest wjazd do Ros­ji i na Bia­ło­ruś na pod­sta­wie pie­cząt­ki AB, vou­che­ru czy za­pro­sze­nia. Oczy­wiś­cie wje­dzie­my też do oby­dwu państw, po­sia­da­jąc wi­zę. Pie­cząt­kę AB moż­na otrzy­mać w Urzę­dzie Pasz­por­to­wym zgod­nym z miej­s­cem za­miesz­ka­nia, jeś­li przed­ło­ży­my do­ku­ment stwier­dza­ją­cy, iż wy­jazd nasz ma cha­rak­ter służ­bo­wy (pis­mo ta­kie mo­że być wy­sta­wio­ne przez pry­wat­ną fir­mę, uczel­nię, in­sty­tut nau­ko­wy itp.). Na do­ku­men­cie op­rócz na­zwisk wy­jeż­dża­ją­cych po­win­ny zna­leźć się nu­me­ry pasz­por­tów. Uwa­ga: znie­sie­nie moż­li­woś­ci wjaz­du do Ros­ji (jak i Bia­ło­ru­si) na pod­sta­wie pie­cząt­ki AB, vou­che­ru czy za­pro­sze­nia jest tyl­ko kwes­tią cza­su. W chwi­li pi­sa­nia prze­wod­ni­ka mó­wi się o da­cie 1 lip­ca 2003 r. ja­ko mo­men­cie zmian prze­pi­sów wi­zo­wych. Przed wy­jaz­dem war­to do­wie­dzieć się, ja­ka jest w da­nym mo­men­cie sy­tu­a­cja wi­zo­wa w przy­pad­ku tych kra­jów.

Mon­go­lia                                                                                           Od Po­la­ków wjeż­dża­ją­cych do Mon­go­li­i zwyk­le wy­ma­ga się posiadania  wi­zy lub za­pro­sze­nia. Na wi­zę ocze­ku­je się 7 dni, a eks­pre­so­wo moż­na ją wy­ro­bić w cią­gu jed­nej do­by (wów­czas jest to koszt 25 USD nie­za­leż­nie od ro­dza­ju wi­zy). Stan­dar­do­wo moż­na otrzy­mać 30-dniową wi­zę jednokrotnego prze­kra­cza­nia gra­ni­cy (obe­jmu­je prze­jazd tam i z po­wro­tem – koszt 5 USD), dwu­krot­ne­go prze­kra­cza­nia gra­ni­cy (10 USD) lub wie­lo­krot­ne­go prze­kra­cza­nia gra­ni­cy (np. jeś­li pla­nu­je­my je­chać do Chin i po­tem po­wtór­nie prze­jeż­dżać przez Mon­go­lię). Oso­by, któ­re chcą otrzy­mać wi­zę na okres dłuż­szy niż 30 dni, po­win­ny oka­zać za­pro­sze­nie lub za­świad­cze­nie z przy­jmu­ją­cej or­ga­ni­za­cji mon­gol­s­kiej (nie za­wsze jest to jed­nak ko­niecz­ne). Moż­na też otrzy­mać wi­zę tran­zy­to­wą  (48­-go­dzin­ną – przy przelocie sa­mo­lo­tem, 5-dnio­wą przy prze­jeź­dzie ko­le­ją lub sa­mo­cho­dem). Ta­ry­fy te zmie­nia­ją się (ogól­na ten­den­cja – ob­ni­ża­nie cen wiz). Uwa­ga: ce­ny wiz po­da­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej amba­sa­dy nie uwzględ­nia­ją do­dat­ko­wej opła­ty za usłu­gę wi­zo­wą (przez co moż­na sądzić, że są niż­sze niż w rzeczy­wis­toś­ci).

Wi­zy mon­gol­s­kie moż­na zdo­być tak­że w am­ba­sa­dach te­go kra­ju w Ros­ji: w Mos­k­wie, Ir­kuc­ku i Ułan Ude (zob. rozdz. Mos­k­wa/Baj­kał – In­for­ma­cje praktyczne – Pla­ców­ki dyp­lo­ma­tycz­ne). Nie­mniej jed­nak kosz­ty za­ku­pu wiz w Ros­ji są znacz­nie wy­ższe, niż gdy ku­pu­je­my wizy w Pol­s­ce. Jeś­li posiadamy wi­zę wy­sta­wio­ną tyl­ko na 30 dni, a w Mon­go­li­i oka­zu­je się, że chce­my zo­stać dłu­żej, na­le­ży ją przed­łu­żyć w Mi­nis­ter­s­twie Spraw Za­gra­nicz­nych w Ułan Ba­tor (zob. rozdz. Mon­go­lia – In­for­ma­cje prak­tycz­ne – Pla­ców­ki dyp­lo­ma­tycz­ne).

Jeś­li ma­my w Mon­go­li­i zna­jo­mych, war­to spró­bo­wać zdo­być za­pro­sze­nie. Wy­sta­wić je moż­na mak­sy­mal­nie na 90 dni. Po­win­no być ono na­pi­sa­ne na spe­cjal­nym for­mu­la­rzu i pod­bi­te urzę­do­wą pie­czę­cią. Zda­rza się jed­nak, że za­pro­sze­nia na­pi­sa­ne na zwyk­łej kar­t­ce pa­pieru by­wa­ją ak­cep­to­wa­ne. For­mal­ne za­pro­sze­nia wy­sta­wia­ne są w ośrod­ku in­for­ma­cji i re­jes­t­ra­cji oby­wa­te­li o mon­gol­s­kiej na­zwie Ir­ge­nij Bur­t­geł Me­de­eł­nij Uł­syn Töw po­ło­żo­nym na pół­noc­nych ob­rze­żach Ułan Ba­tor (czas ocze­ki­wa­nia: ty­dzień). Wspo­mnia­ny urząd jest rów­nież miej­s­cem, w któ­rym tu­rys­ta za­gra­nicz­ny pla­nu­ją­cy po­byt w Mon­go­li­i dłuż­szy niż 30 dni po­wi­nien się za­re­jes­t­ro­wać.

 

Chi­ny

Wjeż­dża­jąc do Chin, mu­si­my po­sia­dać pasz­port waż­ny przy­naj­mniej 7 mie­się­cy i chiń­s­ką wi­zę tu­rys­tycz­ną lub wi­zę in­ne­go ro­dza­ju. Jest ich sześć ty­pów: ozna­czo­na sym­bo­lem L – tu­rys­tycz­na, F – biz­nes­owa lub stu­den­c­ka do 6 mie­się­cy, D – sta­łe­go po­by­tu, G – tranzyto­wa, X – stu­den­c­ka dłu­go­ter­mi­no­wa i Z – pra­co­wni­cza. Moż­na je na­być w Pol­s­ce – w dzia­le wi­zo­wym am­ba­sa­dy Chiń­s­kiej Re­pub­li­ki Lu­do­wej w War­sza­wie przy ul. Wa­ło­wej (na ty­łach amba­sa­dy), czyn­nym w po­nie­dział­ki w go­dzi­nach: 13.30 – 15.30 i w śro­dy: 9.00 – 11.00. Z chiń­s­ki­mi urzęd­ni­ka­mi moż­na po­roz­ma­wiać po chiń­s­ku i po an­giel­s­ku. W za­leż­noś­ci od ro­dza­ju wi­zy i cza­su ocze­ki­wa­nia opła­ty wi­zo­we są na­stę­pu­ją­ce:

• wi­za jed­no­krot­ne­go wjaz­du 150 zł przy cza­sie ocze­ki­wa­nia 2 – 3 dni lub 100 zł po­wy­żej 3 dni,

• wi­za dwu­krot­ne­go wjaz­du 200 zł lub 150 zł,

• wi­za wie­lo­krot­ne­go prze­kra­cza­nia gra­ni­cy (6 mies.) 250 zł lub 200 zł,

• wi­za wie­lo­krot­ne­go prze­kra­cza­nia gra­ni­cy (12 mies.) 350 zł lub 300 zł,

Dział wi­zo­wy nie przy­jmu­je ap­li­ka­cji przy­sła­nych pocz­tą. Na­le­ży zgło­sić się oso­biś­cie.

Uwa­gi:

• Wy­pad do Hong­kon­gu lub Ma­kau jest  trak­to­wa­ny jak prze­kro­cze­nie gra­ni­cy, nale­ży więc sta­rać się o wi­zy­tę z prawem wie­lo­krot­ne­go prze­kro­cze­nia gra­ni­cy lub po­sta­rać się o wi­zę wjaz­do­wą w Chi­nach, w Biu­rze Bez­pie­czeń­s­twa Publicznego (Gon­gan­ju).

• W Gon­gan­ju moż­na się też sta­rać o przed­łu­że­nie wi­zy. Po­śred­nic­t­wem w przed­łu­ża­niu wiz za­jmu­ją się rów­nież pry­wat­ne fir­my dzia­ła­ją­ce w Pe­ki­nie, nale­ży być jed­nak os­t­roż­nym, gdyż le­gal­ność ich jest wąt­p­li­wa. Za nie­le­gal­ny po­byt w Chi­nach, bez waż­nej wi­zy, można za­pła­cić ka­rę w wy­so­koś­ci 500 Y za każ­dy dzień.

• Typo­wa wi­za tu­rys­tycz­na (L) jest waż­na przez 3 mie­sią­ce z pra­wem po­by­tu 30 dni, co ozna­cza, że ma­my 3 mie­sią­ce od da­ty wy­sta­wie­nia wi­zy, by wje­chać do Chin (osta­tecz­ny termin to da­ta „valid un­till” na wi­zie). Od da­ty wjaz­du li­czy  się 30 dni po­by­tu.

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża.  

 
Polityka Prywatności