Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Przydatne strony internetowe

Mos­k­wa

In­for­ma­cji o Moskwie mo­że­my szu­kać na na­stę­pu­ją­cych stronach in­ter­ne­to­wych:

http://www.ros­ja.ru – ser­wis in­for­ma­cyj­ny w ję­zy­ku pol­s­kim;

http://www.pol­ska.ru/pl/  – stro­na pol­s­ko­ję­zycz­na po­świę­co­na Ros­ji;

http://re­na­ta.wy­so­kin­s­ka.edu.oeiizk.waw.pl – in­for­ma­cje o Mos­k­wie i Pe­ter­sbur­gu;

http://www.mos­kwa.pl  – ser­wis po­świę­co­ny Mos­k­wie;

http://re­pub­lika.pl/senq46/index.html – krót­ka in­for­ma­cja o Mos­k­wie w ję­zy­ku pol­s­kim;

http://www.all­-ho­tels.ru – stro­na w ję­zy­ku an­giel­s­kim i ro­syj­s­kim do­ty­czą­ca hoteli;

http://mo­sin­fo.com/bis/mos­cow/ – stro­na in­for­ma­cyjna o Mos­k­wie w ję­zy­ku an­giel­s­kim;

http://www.mos­cow­-gui­de.ru/ – ser­wis in­for­ma­cyj­ny o Mos­k­wie w ję­zy­ku an­giel­s­kim;

http://all­-mos­cow.ru/moscow.en.html – in­for­ma­tor o Mos­k­wie po ro­syj­s­ki i an­giel­s­ku;

http://www.mos­k­va.ru – ser­wis in­for­ma­cyj­ny o Mos­k­wie w języ­ku ro­syj­s­kim i an­giel­s­kim;

http://www.the­at­re.ru/ – stro­na po­świę­co­na mos­kiew­s­kim teat­rom – częś­cio­wo w ję­zy­ku an­giel­s­kim;

http://in­ter­ac­ti­ve­rus­sia.com/ – in­for­ma­cje m.in. o tu­rys­ty­ce w Ros­ji, ba­rach i klu­bach w Mos­k­wie;

http://mu­se­um.ru/defengl.htm – mu­ze­a, stro­na w ję­zy­ku ro­syj­s­kim i an­giel­s­kim.

 

Baj­kał

W In­ter­ne­cie zna­jdzie­my wie­le stron po­świę­co­nych Baj­ka­ło­wi, Ir­kuc­ko­wi oraz Bu­ria­cji. God­na po­le­ce­nia jest stro­na http://www.bai­kal.ir­kutsk.ru, gdzie zn­ajdzie­my wie­le róż­no­rod­nych in­for­ma­cji o Baj­ka­le i Ir­kuc­ku oraz ad­re­sy firm za­jmu­ją­cych się tu­rys­ty­ką. Inne przy­dat­ne stro­ny to:

http://www.icc.ru/fed/title_eng.html – stro­na do­mo­wa Ir­kuc­ka po an­giel­s­ku;

http://www.e­ast­-si­be­ria.ru/map/irk/ – in­ter­ak­tyw­na ma­pa Ir­kuc­ka;

http://www.bai­kal.ru/ – stro­ny o Baj­ka­le po ro­syj­s­ku i an­giel­s­ku;

http://www.ex­press.irk.ru/ – m.in. bar­dzo przy­dat­ne stro­ny o trans­por­cie

http://www.icc.ru/fed/yellow.html – książ­ka te­le­fo­nicz­na Ir­kuc­ka;

http://www.bai­kal.e­as­t­sib.ru/ – je­zio­ro Baj­kał – prze­wod­nik po an­giel­s­ku;

http://kbzd.irk.ru/ i http://www.friends­-par­t­ners.org/~ir­kutsk/bai­kal/railway.htm – stro­ny o Ko­lei Kru­go­baj­kal­s­kiej.

 

Mon­go­lia

Spo­śród du­żej licz­by an­g­lo­ję­zycz­nych stron in­ternetowych o Mon­go­li­i god­ne po­le­ce­nia są:

www.vi­sit­mon­go­lia.com    infor­ma­cje tu­rys­tycz­ne, wia­do­moś­ci na te­mat fes­ti­wa­lu Na­a­dam i inne cie­ka­wos­t­ki;

http://mon­go­lia.asia­co.com

http://met­ro.tur­n­pi­ke.net/dan/mon­go­lia – in­for­ma­cja tu­rys­tycz­na, cie­ka­we lin­ki, da­ne o kul­tu­rze;

http://www.wor­l­dskip.com/mon­go­lia  – wia­do­moś­ci ogól­ne, in­for­ma­cje ban­ko­we, da­ne na te­mat pro­duk­cji, usług, ad­re­sy am­ba­sad, tran­sport w Mon­go­li­i;

http://www.undp.org/mis­sions/mon­go­lia  – stro­na Sta­łe­go Przed­sta­wi­ciel­s­twa Mon­go­li­i przy ONZ;

http://www.un­-mon­golia.mn  – ONZ w Mon­go­li­i, pro­jek­ty, prob­le­my roz­wo­ju;

http://www.mol.mn  – Mongolia On­li­ne – stro­na dwu­ję­zycz­na mon­gol­s­ko­-an­giel­s­ka; 

http://www.in­dia­na.edu/~mongsoc/vl.html – Mon­go­lia’s Ho­me­pa­ge. Bib­lio­te­ka wir­tu­al­na o Mon­go­li­i, his­to­ri­i i kul­tu­rze, o umoc­nie­niu de­­mo­k­ra­cji i roz­wo­ju gos­po­dar­ki wol­no­ry­nko­wej;

http://www.c­-al­len.dircon.co.uk/Coun­t­ries/Mon­golia.htm – róż­no­rod­ne in­for­ma­cje o Mon­go­li­i;

http://www.mon­go­lia­tourism.gov.mn/ – in­for­ma­cje o or­ga­ni­za­cjach tu­rys­tycz­nych w Mon­go­li­i, prze­pi­sy wi­zo­we;

http://www.bo­o­jumx.com/mon­golia.html – róż­no­rod­ne in­for­ma­cje o Mon­go­li­i, ma­pa Mon­go­li­i;

http://www.us­-mon­go­lia.com – stro­na in­ter­ne­to­wa am­ba­sa­dy USA w Mon­go­li­i; 

http://cweb2.loc.gov/frd/cs/mntoc.html – en­cyk­lo­pe­dia Mon­go­li­i;

 

Pe­kin (Chi­ny)

Wie­le in­for­ma­cji o Pe­ki­nie (a tak­że ca­łych Chi­nach) zna­jdzie­my w In­ter­ne­cie na stro­nach in­ter­ne­to­wych:

http://re­pub­lika.pl/gim­naz­jum­je­den/geo­gra­fia/chiny.htm – ogól­ne in­for­ma­cje na te­mat Chin;

http://www.rainbowtours.com.pl/prze­wod­nik/chi­ny/ – garść in­for­ma­cji o Chi­nach po pol­s­ku;

http://tramp.travel.pl/Ra­dy/Chi­ny3/chiny1.htm – po­ra­dy dla tu­rys­tów wy­bie­ra­ją­cych się do Chin;

http://zwie­rze­ta.ter­ramail.pl/zwie­rzeta/5_4.htm – stro­na o zwie­rzę­tach Chin;

http://ki­ta­jec.si­le­sianet.pl/ga­leria.html – zdję­cia z róż­nych re­jo­nów Chin;

http://www.fo­to­ira.com.pl/wy­ciecz­ki/wra­zenia.htm – Pe­kin, klasz­tor Shao­lin, jas­ki­nieYou­gang (Long Men – Smo­cza Bra­ma), Ar­mia Ter­ra­ko­to­wa;

Chi­na Tour - www.chi­na­tour.com – in­for­ma­cje turys­tycz­ne na te­mat Chin w ję­zy­ku an­giel­s­kim;

www.Chi­naet­ra­vel.com – an­g­lo­ję­zycz­ny prze­wod­nik po Chi­nach;

http://www.chi­na­ar­t­net­works.com/ – chiń­s­ka sztu­ka (in­for­ma­cje w jęz. an­giel­s­kim);

http://www.kn.pac­bell.com/wi­red/Chi­na/hotlist.html – an­g­lo­ję­zycz­ny por­tal po­świę­co­ny Chi­nom;

http://asia­re­ci­pe.com/china.html – in­for­ma­cje w ję­zy­ku an­giel­s­kim do­ty­czą­ce chiń­s­kie­go je­dze­nia i kul­tu­ry;

http://zin­nia.um­fa­cad.mai­ne.edu/~mshe­a/Chi­na/china.html
– stro­na po an­giel­s­ku po­świę­co­na cie­ka­wym miej­s­com w Chi­nach;

http://chi­na.ty­fo.com/ – opis pro­win­cji Chin wraz z map­ka­mi
(w jęz. an­giel­s­kim).

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności