Serwis Szlak transsyberyjski - podróże, porady - dział turystyka

Przejścia graniczne

Ja­dąc z Pol­s­ki na wschód przez prze­jście Te­res­pol – Brześć, war­to mieć na wzglę­dzie to, iż przebiega tę­dy popularna tra­sa han­d­lo­wa by­wal­ców tar­go­wisk po oby­dwu stro­nach gra­ni­cy. Szcze­gól­nie w dro­dze po­wrotnej pod­czas od­pra­wy na sta­cji w Brześ­ciu bę­dzie­my zmu­sze­ni prze­cis­kać się przez tłum ob­ła­do­wa­ny wsze­la­kim dob­rem.  

Szcze­gól­nie is­tot­na jest in­for­ma­cja o prze­jściach gra­nicz­nych mię­dzy Mon­go­lią a Ros­ją. Na gra­ni­cy tych państw dla tu­rys­tów za­gra­nicz­nych udo­stęp­nio­ne jest tyl­ko przej­ście ko­le­jo­we Na­usz­ki – Su­che Ba­tor. Wszys­t­kie po­zo­sta­łe prze­jścia, jak Kiach­ta czy Mon­dy, ot­war­te są je­dy­nie dla lud­noś­ci miej­s­co­wej. Nie­któ­rym tu­rys­tom uda­ło się je prze­kro­czyć je­dy­nie dzię­ki spe­cjal­nym ze­zwo­le­niom uzys­ka­nym w ja­kiś cu­dow­ny spo­sób od władz ro­syj­s­kich lub mon­gol­s­kich.

Prze­jście Na­usz­ki – Su­che Ba­tor jest prze­jściem ko­le­jo­wym, gdzie gra­ni­cę prze­kra­cza po­ciąg tyl­ko z wa­go­na­mi ku­piej­ny­mi.

Naj­ta­niej prze­je­chać moż­na gra­ni­cę ku­pu­jąc bi­le­ty na prze­jściach gra­nicz­nych, trze­ba się jed­nak li­czyć z prob­le­ma­mi przy ich za­ku­pie.

 

Mię­dzy Mon­go­lią a Chi­na­mi ma­my prze­jście gra­nicz­ne Dzamyn-üüd – Er­lian (Eren­hot). Jest to prze­jście ko­le­jo­we i sa­mo­cho­do­we. Moż­na więc gra­ni­cę chiń­s­ką po­ko­nać po­cią­giem re­la­cji Moskwa – Pe­kin bądź też fur­go­na­mi wio­zą­cymi tran­s­gra­nicz­nych han­d­la­rzy.

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Szlak transsyberyjski. Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin". Wydawnictwo Bezdroża. 

 
Polityka Prywatności