Nauczyciele w Europie

Państwo

Francja

Flaga francuska jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, biały i czerwony
Państwo: Francja
Ludność 2012 (mln): 65,4
Język urzędowy: francuski
Domena internetowa: .fr
Kod telefoniczny: +33
Kod kraju: FR
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,4
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 78,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 21,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 24,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 23,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 82,8

Obecnie nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych i średnich muszą posiadać kwalifikacje na poziomie magistra. Uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela na wszystkich poziomach nauczania następuje drogą egzaminu konkursowego (z wyjątkiem „agregation", który jest przeprowadzany po uzyskaniu stopnia magistra) przeprowadzanego podczas końcowego roku studiów. Procedura przewiduje następujące możliwości:

 • CERPE - zewnętrzny konkurs dla kandydatów na nauczycieli (concours externe de recrutement de professeur des ecoles),

 • CAPES - konkurs prowadzący do uzyskania zaświadczenia o przygotowaniu nauczycielskim na poziomie szkoły średniej (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degre),

 • CAPEPS - konkurs prowadzący do uzyskania zaświadczenia o przygotowaniu nauczycielskim w zakresie wychowania fizycznego i sportu na poziomie szkoły średniej (certificat d’aptitude au professorat de l’education physique et sportive),

 • CAPLP - konkurs prowadzący do uzyskania zaświadczenia o przygotowaniu nauczycielskim w liceach zawodowych (certificat d’aptitude au professorat des lycees professionnels),

 • CAPET - konkurs prowadzący do uzyskania zaświadczenia o przygotowaniu nauczycielskim w zakresie techniki (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technologique).

Osoby, którym udało się uzyskać dobry wynik z egzaminów konkursowych, zdają następnie egzamin magisterski i są zatrudniani jako stażyści począwszy od nowego roku szkolnego. Podczas pierwszego roku zatrudnienia (stażu) korzystają z opieki, dalszego szkolenia i wprowadzenia do zawodu, które pozwalają im na poszerzenie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia.

Plan zajęć nauczyciela jest dostosowany do organizacji roku szkolnego.

Nauczyciel szkoły podstawowej jest zobowiązany przepracować 864 godziny rocznie na rzecz uczniów, średnio 3 godziny w tygodniu, z czego zasady realizacji 108 godzin rocznie są regulowane przez inspektora ministerstwa edukacji odpowiedzialnego za dany okręg, w którym nauczyciel jest zatrudniony.

Wyżej wymienione 108 godzin jest podzielone w następujący sposób:

 • 60 godzin na rzecz indywidualnej pracy z uczniem lub małą grupą uczniów, szczególnie w placówkach przedszkolnych;

 • 24 godziny przeznaczone na pracę w zespołach edukacyjnych (rada pedagogiczna i rada cyklu nauczania), kontakty z rodzicami, pracę w projektach edukacyjnych na rzecz uczniów niepełnosprawnych;

 • 18 godzin przeznaczonych na doskonalenie zawodowe;

 • 6 godzin przeznaczonych na udział w obowiązkowych zebraniach rady szkoły.

Nauczyciele szkół średnich są zobowiązani przepracować 540 godzin w roku szkolnym (dotyczy to nauczycieli posiadających „agregation”) oraz 648 godzin (dotyczy nauczycieli dyplomowanych) podczas gdy ich maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi:

 • Dla posiadaczy agregation - 15 godzin,

 • Dla nauczycieli dyplomowanych (posiadaczy certificat d'aptitude) - 18 godzin.

Na poziomie szkolnictwa wyższego wyróżnia się dwie kategorie nauczycieli:

 1. pracownicy naukowo-dydaktyczni: wykładowcy i profesorowie uniwersytetów, do których należy podwójny obowiązek zapewnienia ciągłości rozwoju badań w zakresie nauk podstawowych i stosowanych oraz przekazania studentom wiedzy na podstawie wniosków z tych badań. Należą oni do zatrudnionych na stałe pracowników państwowych.

 2. pozostali nauczyciele na poziomie szkolnictwa wyższego: profesorowie wizytujący i nadzwyczajni; nauczyciele szkół średnich prowadzący zajęcia dla studentów; profesorowie prowadzący kursy przygotowujące (CPGE), nauczyciele-asystenci (stanowisko w likwidacji), asystenci tymczasowi i prowadzący badania; nauczyciele i wykładowcy języków obcych; nauczyciele na zastępstwo oraz tymczasowi nauczyciele na zastępstwo.

W przypadku nauczycieli w szkolnictwie wyższym, roczny wymiar godzin wynikający z przepisów wynosi 128 godzin lekcyjnych odpowiadający 192 godzinom praktyki i indywidualnej pracy z uczniem. Zgodnie z Kodeksem Edukacji i priorytetami w nauce i edukacji, uczelnia ustala harmonogram zajęć, które poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni. Określa również wymiar godzinowy tych zajęć, a także ich szczegółowy przebieg. Definiuje także sposoby obliczania wymiaru godzinowego zajęć.

Władze uczelni podejmują decyzje w sprawie przydziału poszczególnych nauczycieli do zajęć, w obszarze tematyki nauczania uzgodnionej z dyrektorami poszczególnych jednostek badawczych. Harmonogram pracy każdego pracownika naukowo-dydaktycznego jest wysyłany do niego na początku roku akademickiego i dostosowywany do każdego semestru nauki.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności