Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Belgia

Flaga Belgii jest podzielona na 3 równe pionowe pasy: czarny, żółty, czerwony
Państwo: Belgia
Ludność 2012 (mln): 11
Język urzędowy: niderlandzki, francuski, niemiecki
Domena internetowa: .be
Kod telefoniczny: +32
Kod kraju: BE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 19,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): BE fr/de - 52,8; BE nl - 37,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): BE fr/de - 47,2 BE nl - 62,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 81,7

Wspólnota Flamandzka

Oprócz kształcenia w szkołach ogólnodostępnych, Flandria prowadzi także kształcenie specjalne, które jest podzielone ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności uczniów i obejmuje: 6 typów kształcenia specjalnego na poziomie kleuteronderwijs (kształcenie przedszkolne), zapewniające opiekę 0,81% wszystkich dzieci w danym przedziale wiekowym, 8 typów kształcenia specjalnego na poziomie szkoły podstawowej obejmujące 6,73% wszystkich uczniów tego poziomu i 4 formy kształcenia na poziomie szkoły średniej, obejmujące 4,08% wszystkich uczniów na tym poziomie.

2 projekty wspierające zostały utworzone w ramach kształcenia ogólnodostępnego:
  • GON, geintegreerd onderwijs (kształcenie zintegrowane), zaprojektowane tak, by zapewnić wszystkim niepełnosprawnym uczniom uczęszczającym do szkół ogólnodostępnych (wszystkie poziomy z wyjątkiem szkolnictwa wyższego) wsparcie nauczyciela kształcenia specjalnego. Dzięki temu w roku szkolnym 2008/09 w ogólnodostępnym basisonderwijs (szkoła podstawowa) kształciło się 7 134 uczniów ze specjalnymi potrzebami, a w ramach ogólnodostępnego kształcenia na poziomie szkoły średniej - 2 675 uczniów.

  • ION, inclusief onderwijs (kształcenie integracyjne), z którego korzysta ok. 100 dzieci ze średnią lub ciężką niepełnosprawnością intelektualną (typ 2) uczęszczających do ogólnodostępnych szkół podstawowych. Program zapewnia im indywidualną ścieżkę rozwoju;

  • W ramach GOK (gelijkeonderwijskansenbeleid; polityka równych szans w zakresie kształcenia) szkoły podstawowe i średnie, które na pierwszym etapie kształcenia w szkole średniej prowadzą naukę dla co najmniej 10%, a na drugim i trzecim etapie kształcenia w szkole średniej dla co najmniej 25% uczniów spełniających od jednego do pięciu kryteriów programu, otrzymują refundację dodatkowych godzin nauczania lub godzin pracy z nauczycielem. Szkoły podstawowe mogą wyznaczyć koordynatora ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Liczba refundowanych godzin pracy koordynatora zależy od liczby pozostających pod jego opieką uczniów.

Kształcenie w szkołach podstawowych jest też zgodne z polityką zintegrowanego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co znajduje odzwierciedlenie w zarządzaniu na poziomie zespołów szkół.

Flandria poczyniła też kroki w celu wsparcia uczniów imigrantów:

  • W ramach OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers; kształcenie dla nowoprzybyłych uczniów posługujących się innym językiem ojczystym) 1 450 nowoprzybyłych uczniów nie posługujących się językiem holenderskim i dzieci przebywających w otwartych ośrodkach dla uchodźców uczęszczających do ogólnodostępnych szkół podstawowych, a także 1 839 uczniów szkoły średniej może skorzystać z dodatkowych godzin lekcyjnych.

  • W peryferyjnych dzielnicach Brukseli, oraz w gminach sąsiednich posługujących się różnymi językami podjęto dodatkowe kroki w celu wsparcia holenderskojęzycznych szkół podstawowych i wsparcie integracji dzieci niemówiących po holendersku w ramach tych szkół.

Flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (polityka kształcenia uzupełniającego na szczeblu lokalnym) zapewnia wsparcie strukturalne projektom edukacyjnym w 13 miastach posiadających urzędy regionalne i w 14 mniejszych miastach w celu przeciwdziałania wszelkim opóźnieniom w nauce.

Wspólnota Niemieckojęzyczna

Kształcenie specjalne prowadzi się dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat, którym niepełnosprawność uniemożliwia naukę w szkolnictwie ogólnodostępnym. Zostało ono podzielone na osiem rodzajów dostosowanych do określonych upośledzeń. Kształcenie specjalne zostało w pewnym stopniu zintegrowane z kształceniem w placówkach ogólnodostępnych, ale generalnie odbywa się w szkołach specjalnych. W roku 2005/06 do tego rodzaju placówek uczęszczało ok. 2,6% uczniów w wieku objętym kształceniem na poziomie podstawowym i średnim.

Wspólnota Francuska

Kształceniem specjalnym są objęte dzieci i młodzież w wieku od 2,5 roku do 21 lat z upośledzeniami, które uniemożliwiają im udział w normalnych zajęciach dydaktycznych. W ramach kształcenia specjalnego wyodrębnia się osiem kategorii odpowiadających określonym upośledzeniom. Przepisy dotyczące tej formy kształcenia zostały ujednolicone w Zarządzeniu z 3 marca 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia specjalnego. Zarządzenie dostosowuje kształcenie specjalne do zmian wprowadzonych w wyniku reform w szkolnictwie ogólnodostępnym (umiejętności podstawowe, intensywna nauka języków obcych) oraz określa warunki przejścia do szkół ogólnodostępnych i uczęszczania na zajęcia w ramach kształcenia integracyjnego w szkołach ogólnodostępnych.

W roku 2002/03 ok. 4,2% uczniów uczęszczało do podstawowych i średnich szkół specjalnych.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności