Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Francja

Flaga francuska jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, biały i czerwony
Państwo: Francja
Ludność 2012 (mln): 65,4
Język urzędowy: francuski
Domena internetowa: .fr
Kod telefoniczny: +33
Kod kraju: FR
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,4
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 78,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 21,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 24,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 23,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 82,8

a) Rodzaje uczelni

Szkolnictwo wyższe we Francji obejmuje szereg instytucji funkcjonujących równolegle, lecz posiadających różną strukturę, różne warunki wstępu, a przede wszystkim różne cele. Usługi w zakresie kształcenia na tym poziomie oferują trzy typy instytucji: uniwersytety, instytucje publiczne o charakterze administracyjnym (etablissements publics a caractere administratif, EPA) podlegające właściwym ministrom oraz prywatne instytuty lub szkoły wyższe (instituts ou ecoles superieures prives). Instytucje te oferują następujące typy kształcenia:

 • programy akademickie;

 • kursy przygotowujące (classes preparatoires) do 'grandes ecoles' (CPGE), prowadzone w lycees;

 • 'grandes ecoles ” (szkoły elitarne)

 • sekcje dla dyplomowanych techników (sections de techniciens superieurs - STS);

 • ecoles specialisees.

b) Warunki wstępu

Studia wyższe pod względem warunków wstępu podzielone są na:

 • programy akademickie na uniwersytetach (z wyjątkiem akademickich instytutów technologicznych

 • instituts universitaires de technologie, IUT), warunkiem wstępu na które jest posiadanie świadectwa maturalnego baccalaureat;

 • programy studiów w ramach CPGE, STS, IUT oraz ecoles specialisees, gdzie o rozpoczęciu nauki decydują procedury naboru studentów oparte na systemie aplikacji. Decydujące w procesie selekcji są: rodzaj świadectwa maturalnego, które posiada kandydat oraz oceny z ostatnich dwóch lat nauki w lycee;

 • grand ecoles, najbardziej prestiżowe szkoły wyższe, na które rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu konkursowego, do którego uczniowie przygotowują się podczas dwuletnich zajęć w klasach CPGE;

 • programy studiów w instituts universitaires de formation des maftres (IUFM), t.j. instytucjach szkolnictwa wyższego, administracyjnie związanych z jednym lub dwoma uniwersytetami i oferujących krótkie studia nauczycielskie w pełnym wymiarze, o przyjęciu na które decydują procedury naboru studentów posiadających już zazwyczaj dyplom licencjata (licence).

c) Kwalifikacje

Wdrożenie "Reformy LMD (Licence-Master-Doctorat)" w ramach realizacji celów Procesu Bolońskiego i dostosowywania struktury francuskiego systemu szkolnictwa wyższego do systemu europejskiego prowadzi do powstania nowej trójstopniowej struktury studiów (licence-master-doctorat) na poziomie szkolnictwa wyższego:

 • dyplomy uzyskiwane po dwóch latach studiów pomaturalnych (post-baccalaureat), odpowiadających 120 punktom ECTS: dyplom w dziedzinie technologii (DUT, diplóme universitaire de technologie), tytuł dyplomowanego technika (BTS, brevet de technicien superieur), dyplom ukończenia studiów wyższych (DEUG, diplome d’etudes universitaires generales), oraz dyplom w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych (DEUST, diplóme d’etudes universitaires scientifiques et techniques). Dyplomy są wydawane jedynie na życzenie studenta jako kwalifikacje pośrednie.

 • dyplomy uzyskiwane po trzech latach studiów pomaturalnych (post-baccalaureat), odpowiadającym 180 punktom ECTS: państwowy dyplom w zakresie technologii specjalistycznych (DNTS, diplóme national de technologie specialisee), licence professionnelle oraz licence;

 • dyplomy uzyskiwane po pięciu latach studiów pomaturalnych (post-baccalaureat), odpowiadających 300 punktom ECTS: zawodowy dyplom magistra; dyplom magistra w dziedzinie badań naukowych;

 • dyplomy uzyskiwane po ukończeniu studiów pomagisterskich (3-letnich): dyplom doktora.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności