Szkolnictwo wyższe w Europie

Państwo

Wielka Brytania

Brytyjska flaga jest niebieska z czerwonym Krzyżem św. Jerzego (patrona Anglii) w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka (patrona Irlandii) i biały św. Andrzeja (patrona Szkocji)
Państwo: Wielka Brytania
Ludność 2012 (mln): 63,0
Język urzędowy: angielski, szkocki, walijski, irlandzki
Domena internetowa: .uk i .gb
Kod telefoniczny: +44
Kod kraju: UK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 78,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 15,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 80,4

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO - ANGLIA

a)Rodzaje uczelni

System szkolnictwa wyższego obejmuje universities(uniwersytety), higher education colleges(kolegia prowadzące studia zawodowe) i niewielką liczbę university colleges(kolegiów uniwersyteckich). Uczelnie są zróżnicowane pod względem rodzajów, wielkości, misji i historii.

b)Warunki wstępu

Uczelnie wyższe są instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Mogą one być wyrażone w punktach UCAS (Universities and Colleges Admissions Service).Przelicznik UCAS umożliwia porównywanie różnych rodzajów kwalifikacji na terenie całego Zjednoczonego Królestwa. Mimo to uczelnie wyższe nie są zobowiązane korzystać z tego przelicznika, a wstęp na wiele kierunków wymaga podania wyników z A Levelsz konkretnych przedmiotów i na konkretnym poziomie. Większość uczelni wyższych przyjmuje podania od dorosłych kandydatów, którzy mimo braku formalnych kwalifikacji posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Uczelnie wyższe są uprawnione do pobierania rocznych opłat od dziennych studentów na studiach pierwszego stopnia. Prawo reguluje wysokość opłat. W ostatnich latach coroczny wzrost opłat był powiązany z wysokością inflacji; maksymalna opłata roczna za rok 2011/12 wynosi £3,375.1Istnieje powszechny system kredytów studenckich udzielanych na pokrycie kosztów całych studiów, jak również połączenie stypendiów i kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania.

Rząd określił plany reformy sposobu finansowania szkolnictwa wyższego oraz wsparcia finansowego dla studentów. Zmiany te będą obowiązywać w odniesieniu do studentów rozpoczynających naukę we wrześniu 2012. Uczelnie wyższe będą mogły pobierać czesne w wysokości £6,000, a nawet do maksymalnej wysokości £9,000 pod warunkiem posiadania zaakceptowanego "porozumienia ws. dostępu", które określać będzie środki (np. zasięg lub wsparcie finansowe) w celu poprawienia dostępu i umożliwienia studentom kontynuacji studiów. Rząd również planuje zmienić warunki spłacania kredytów studenckich poprzez podniesienie progu spłaty do £21,000, pobieranie rzeczywistej wysokości odsetek od osób spłacających kredyt oraz wydłużenie maksymalnego okresu spłaty kredytów z 25 do 30 lat. Kredyty na czesne obejmą również studentów zaocznych studiów pierwszego stopnia.

Wymiar czesnego dla studentów na studiach drugiego i trzeciego stopnia nie jest regulowany prawem.

c)Kwalifikacje

W Zjednoczonym Królestwie kwalifikacje akademickie nie stanowią kwalifikacji państwowych, lecz są przyznawane przez poszczególne uczelnie, spośród których wiele posiada uprawnienia do przyznawania własnych tytułów, stopni i innych kwalifikacji. Tytuły i inne kwalifikacje przyznawane przez większość higher education collegeszatwierdzają instytucje zewnętrzne - uniwersytet lub państwowy organ akredytacyjny.

Poszczególne uczelnie przyznają różne kwalifikacje i tytuły: świadectwa ukończenia studiów (higher education certificates)i dyplomy ukończenia studiów (higher education diplomas),tytuły ukończenia studiów w kolegiach przygotowujących do dłuższych lub bardziej zaawansowanych studiów (foundation degrees),tytuły licencjata (bachelor's degree)i licencjata z wyróżnieniem (bachelor's degrees with honours),a po ukończeniu studiów wyższego stopnia - tytuły magisterskie (master's degrees)i doktoraty (doctorates).Największą grupę programów stanowią studia I stopnia prowadzące do bachelor's degrees with honours,określanych często jako honours degrees.Studia prowadzące do tych tytułów trwają na ogół trzy lata (w przypadku studentów studiów dziennych), choć niektóre są dłuższe.

W Anglii, Walii i Irlandii Północnej opracowano pięciopoziomową strukturę ramową, która ma przedstawiać w sposób bardziej przejrzysty klasyfikację kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym i przyczynić się do spójnego używania nazw kwalifikacji.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO - SZKOCJA

a)Rodzaje uczelni

W Szkocji istnieje 20 uczelni: 14 uniwersytetów i 6 innych szkół wyższych, które prowadzą studia akademickie i zawodowe (kończące się uzyskaniem pełnych tytułów, degrees, i "tytułów cząstkowych", sub-degrees).Kształcenie na poziomie wyższym (kończące się przeważnie uzyskaniem świadectwa Higher National Certificatelub dyplomu Higher National Diplomabądź obydwu tych kwalifikacji) prowadzą również wszystkie further education colleges,a sektory szkolnictwa wyższego i further educationściśle ze sobą współpracują.

b)warunki wstępu

Wszystkie uczelnie są instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Na ogół wymaga się uzyskania kwalifikacji na poziomie ISCED 3 aczkolwiek istnieją również inne ścieżki utworzone głównie z myślą o kandydatach chcących podjąć studia po przerwie. Dla nich, zwłaszcza w ostatnich latach, rozszerzyła się oferta programów przygotowawczych gwarantujących miejsca na studiach uczestnikom, którzy ukończą program.

Jesienią 2000 r. zniesiono czesne dla studentów zamieszkałych w Szkocji oraz studentów UE, którzy podejmują studia I stopnia w pełnym wymiarze. Uczelnie mogą także odstąpić od pobierania czesnego w przypadku studentów podejmujących studia w niepełnym wymiarze, którzy otrzymują stypendia państwowe. Dodatkowo, od jesieni 2008 r., wprowadzono specjalny grant w wysokości 500 funtów dla studentów studiów w niepełnym wymiarze. Osoby, których dochód własny nie przekracza 18 tys. funtów i studiują w wymiarze 50% (lub więcej) pełnego wymiaru godzin dla studiów kończących się uzyskaniem HNC/HND lub innego tytułu/dyplomu (co odpowiada poziomom 7,8,9 i 10 wg Szkockich ram kwalifikacji i punktów - Scottish Credit and Qualifications Framework)są uprawnione do ubiegania się o taki grant. Grant ma zastąpić obowiązującą obecnie pożyczkę na studia w niepełnym wymiarze i będzie przydzielany poprzez osobiste konta studenckie - Individual Learning Accounts.

Od jesieni 2007, dzieci z rodzin uchodźców, oraz młodzi uchodźcy posiadają taki sam dostęp do szkolnictwa wyższego w pełnym wymiarze, co inni kandydaci pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów m.in. ukończenia odpowiedniego wieku i posiadania statusu czasowego rezydenta w Szkocji, jak to jest określone w przepisach (Amendment of the Students' Allowances (Scotland) Regulations 2007)

c)Kwalifikacje

W ramach trójstopniowych studiów, studenci mogą wybierać spośród wielu programów m.in.: rocznego programu kończącego się przyznaniem świadectwa Higher National Certificate (HNC); dwuletniego programu kończącego się przyznaniem dyplomu Higher National Diploma (HND), trzyletniego programu kończącego się uzyskaniem ordinary degree(tytułu niższej rangi, bez wyróżnienia); czteroletniego programu kończącego się przyznaniem honours degree(tytułu z wyróżnieniem). Wybór programów zależy od przedmiotu i instytucji. Szkockie ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego zostały dostosowane do europejskich ram dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Higher National Qualificationstj HNCi HNDsą administrowane i przyznawane przez Scottish Qualifications Authority.

Inne tytuły są przyznawane przez uprawnione do tego uniwersytety.

We wrześniu 2007 opublikowano nową strategię uczenia się przez całe życie "Umiejętności dla Szkocji" (Skills for Scotland)http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/09/06091114/0). Strategia ma na celu powołanie do życia spójnego systemu działań, który wspierałby rozwój umiejętności przez całe życie, był ukierunkowany na indywidualne potrzeby osoby uczącej się oraz odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy. Strategia zakłada wykorzystywanie i rozwój umiejętności na wszystkich etapach życia, począwszy od jak najwcześniejszych okresów łącznie z edukacją przedszkolną, etapem kształcenia w szkole i na uczelni, a także uczeniem się w kontekstach pozaszkolnych np. w ramach działań edukacyjnych podejmowanych przez społeczności lokalne czy w trakcie rozwoju zawodowego. Strategia jest obecnie w fazie wdrażania.

1 Informacje na temat czesnego i opłat są dostępne na portalu finansowym dla studentów Directgov: http://www.direct.gov.uk/studentfinanceźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności