Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Włochy

Włoska flaga to prostokąt podzielony na 3 pionowe pasy: zielony, biały, czerwony. Nawiązuja one do rewolucji francuskiej.
Państwo: Włochy
Ludność 2012 (mln): 60,8
Język urzędowy: włoski
Domena internetowa: .it
Kod telefoniczny: +39
Kod kraju: IT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,0
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,1
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 18,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 76,3

a) Rodzaje kształcenia


Secondo ciclo di istruzione
(drugi cykl systemu edukacji) - kształcenie ponadobowiązkowe


Liceo classico (szkoła średnia II stopnia o profilu klasycznym)

Liceo scientifico (szkoła średnia II stopnia o profilu ścisłym)

Liceo linguistico (szkoła średnia II stopnia o profilu językowym)

Liceo socio-psico-pedagogico (szkoła średnia II stopnia o profilu socjologiczno- psychologiczno-pedagogicznym)

Liceo artistico (szkoła średnia II stopnia o profilu artystycznym)

Wiek: 14-19 lat

Istituto tecnico (szkoła techniczna)

Wiek: 14-19 lat

Istituto professionale (szkoła zawodowa)/ Istituti d'arte (szkoły artystyczne)

Wiek: 14-17/19 lat

Formazione professionale di base (kształcenie zawodowe)

Wiek: 14-17

Istruzione e formazione tecnica superiore (kształcenie policealne techniczne)

Wiek: 19-21Kształcenie na poziomie szkoły średniej II stopnia nazywane jest drugim cyklem systemu edukacji i składa się ze szkoły średniej II stopnia (scuola secondaria di secondo grado)podlegającej państwu oferowanej przez system licei,szkoły techniczne i zawodowe, system kształcenia zawodowego podlegający regionom i oferowany przez działające na poziomie krajowym placówki edukacyjne.

Oferta policealnego kształcenia technicznego została zreorganizowana w 2008r. Po tej reorganizacji kształcenie obejmuje: kursy oferowane przez policealne szkoły techniczne (Istituti Tecnici Superiori - ITS)i ścieżki w ramach policealnego kształcenia i szkolenia technicznego.

Kryteria przyjęć

Do szkoły średniej II stopnia przyjmuje się osoby posiadające świadectwo ukończenia pierwszego cyklu systemu edukacji. Na poziomie tym pobiera się czesne, które stanowi niewielką sumę, o stałej, ustalanej centralnie, wysokości. Uczniowie szkół publicznych pierwszego, drugiego i trzeciego roku w drugim cyklu systemu edukacji są zwolnieni z opłat w ramach wypełniania obowiązku i prawa do nauki. Uczniowie wybierają szkołę, do której będą uczęszczać, w ramach dostępnych miejsc.

Trzyletnie kursy kształcenia zawodowego (initial vocational training) są oferowane przez Regiony. Kształcenie obowiązkowe może być również realizowane w ramach ścieżki zawodowej.

Osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej II stopnia mogą kontynuować naukę w szkołach technicznych i w ramach ścieżek kształcenia technicznego i zawodowego. Do tych ostatnich przyjmowane są również osoby posiadające dyplom ukończenia trzyletniego kursu zawodowego, kandydaci przyjęci do piątej klasy liceooraz osoby nieposiadające żadnego świadectwa na średnim szczeblu kształcenia. Od tych ostatnich wymaga się potwierdzonych kompetencji uzyskanych w trakcie szkolenia bądź w trakcie pracy, podejmowanych po ukończeniu obowiązkowego kształcenia.

b) Programy i treści nauczania

Władze centralne opracowują podstawę programową dla każdego nurtu kształcenia w szkołach średnich II stopnia oraz wytyczne dotyczące metod nauczania. Przedmiotami oferowanymi we wszystkich rodzajach szkół są: język włoski, historia, nowożytny język obcy, matematyka i wychowanie fizyczne.

System kształcenia i szkolenia zawodowego oferuje kursy i ścieżki przygotowujące do specjalizacji w danym zawodzie na poziomie policealnym, zgodne z wymaganiami rynku pracy, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym.

c) Ocena, promocja i kwalifikacje

Oceny okresowe i roczne w skali 0 - 10 obejmujące naukę i zachowanie wystawiają nauczyciele. Aby otrzymać promocję do kolejnej klasy uczeń musi otrzymać minimum ocenę 6 z każdego z przedmiotów oraz z zachowania. W przypadku otrzymania oceny niższej niż 6, promocja jest wstrzymana, a uczeń powinien nadrobić zaległości na początku kolejnego roku szkolnego. Wyniki ucznia są oceniane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Uczniowie, którzy uzyskają wtedy co najmniej ocenę 6 są przyjmowani do następnej klasy. Na zakończenie nauki w szkole średniej II stopnia przeprowadza się egzamin państwowy. Ci którzy otrzymają pozytywny wynik z egzaminu otrzymują dyplom ukończenia szkoły średniej, który pozwala na kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Kursy oferowane przez szkoły techniczne kończą się oceną zdobytych przez ucznia kwalifikacji. Również ścieżki szkolenia zawodowego kończą się oceną kwalifikacji i uzyskaniem świadectw wydawanych przez władze regionalne. Kursy oferowane przez szkoły techniczne prowadzą do uzyskania dyplomu technika, ścieżki szkolenia zawodowego prowadzą do uzyskania świadectwa ukończenia specjalizacji wyższej technicznej. Posiadacze obu kwalifikacji mogą brać udział w otwartych konkursach.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności