Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Wielka Brytania

Brytyjska flaga jest niebieska z czerwonym Krzyżem św. Jerzego (patrona Anglii) w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka (patrona Irlandii) i biały św. Andrzeja (patrona Szkocji)
Państwo: Wielka Brytania
Ludność 2012 (mln): 63,0
Język urzędowy: angielski, szkocki, walijski, irlandzki
Domena internetowa: .uk i .gb
Kod telefoniczny: +44
Kod kraju: UK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 78,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 15,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 80,4

JEDNOCZONE KRÓLESTWO - ANGLIA

a) Rodzaje kształcenia


Secondary school (szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 16-18+ lat

Further education (kształcenie osób, które przekroczyły wiek obowiązkowej nauki, z wyjątkiem instytucji szkolnictwa wyższego) w następujących placówkach:

  • sixth form college

  • further education college

  • tertiary college

Wiek: 16-18+ lat


Szkoły średnie i
sixth form collegesprowadzą kształcenie ogólne, oferując również przedmioty zawodowe; further education collegesprowadzą głównie kształcenie zawodowe, choć wiele z nich prowadzi także kształcenie ogólne, a w tertiary collegesprowadzi się zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe.

b)Kryteria przyjęć

Warunki przyjęć są ustalane przez poszczególne szkoły i colleges.Uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do każdej instytucji. Kształcenie ponadobowiązkowe jest bezpłatne do ukończenia 19 roku życia.

c)Programy i treści nauczania

Na tym poziomie nie ma treści obowiązkowych. Uczniowie/słuchacze wybierają cykl kształcenia z oferty szkoły lub placówki further educationzależnie od kwalifikacji, jakie zamierzają uzyskać. Nauczyciele samodzielnie wybierają odpowiednie metody kształcenia i materiały dydaktyczne.

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Sprawy związane z kwalifikacjami zewnętrznymi oferowanymi w szkołach i kolegiach są regulowane przez Urząd ds. Kwalifikacji i Programów Nauczania. Organy przyznające kwalifikacje oferują szeroki wybór kwalifikacji państwowych. Najczęściej przyznaje się General Certificate of Education Advanced level (GCE A Levels).Systemy oceny A Levelsw przypadku przedmiotów ogólnych, jak i praktycznych, są różne, ale zawsze obejmują egzaminy czy sprawdziany przeprowadzone i oceniane przez instytucję zewnętrzną. Mogą również obejmować ocenianie wewnętrzne przez szkołę i weryfikowane przez inną instytucję pod kątem jednolitego stosowania zasad oceny, zaś treść kursów lub praktyczne egzaminy mogą być stosowane w przypadku niektórych przedmiotów, jeżeli jest to niezbędne do oceny konkretnych umiejętności.

Dostępny jest również szeroki zakres kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacje uzyskane na tym poziomie mogą prowadzić do dalszego kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego, dalszego specjalistycznego szkolenia lub pracy.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO - SZKOCJA

a
) Rodzaje kształcenia

Szkoły średnie II stopnia (S5-S6) - ogólnokształcące (ISCED 3)

16 -18 lat

Further Education College - kształcenie ogólnokształcące i zawodowe na poziomie szkoły średniej II stopnia a także policealne (ISCED 3 i ISCED 4)

16+ latKształcenie na tym poziomie prowadzi się w szkołach średnich II stopnia i 42 further education colleges.Kształcenie zawodowe prowadzą również niezależne ośrodki szkoleniowe oraz pracodawcy w zakładach pracy. Uczniowie, którzy nie kończą edukacji wraz z ukończeniem kształcenia obowiązkowego (po klasie S4, koniec ISCED 2) mogą kontynuować kształcenie w szkole średniej II stopnia, zazwyczaj w ramach tej samej placówki, lub przenieść się do jednego z further education colleges,gdzie mogą podjąć kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji państwowych (National Qualifications)na poziomie ISCED 3 i 4 lub szkockich kwalifikacji zawodowych (Scottish Vocational Qualifications).Władze lokalne we współpracy z further education collegesorganizują dla uczniów w szkołach jak i collegeskursy o profilu zawodowym (często w niepełnym wymiarze godzin lub częściowo odbywające się w szkole, a częściowo w miejscu pracy). Jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa jest promowanie tego rodzaju partnerskiej współpracy między

przedsiębiorstwami a placówkami edukacyjnymi.

b)Kryteria przyjęć

Na poziomie szkolnictwa średniego II stopnia (ISCED 3), po ukończeniu obowiązku szkolnego, nie wymaga się od kandydatów posiadania formalnych kwalifikacji, ale szkoły i placówki prowadzące further educationmogą określać specjalne warunki przyjęć dotyczące poszczególnych cykli lub dziedzin kształcenia.

c)programy i treści nauczania

Z oferty dydaktycznej szkoły lub placówki further educationuczniowie/słuchacze wybierają cykl kształcenia kończący się uzyskaniem oficjalnie uznawanych kwalifikacji państwowych (National Qualifications).Szkoły i władze lokalne decydują o treściach i metodach nauczania, tak jak dzieje się

to na poziomie szkół średnich I stopnia. Further education collegesmają całkowitą swobodę wyboru treści nauczania.

d) ocena, promocja i kwalifikacje

W sierpniu 1999r. do szkół, further education collegesi innych placówek wprowadzono program kwalifikacji państwowych przewidzianych dla wszystkich uczniów/słuchaczy, których kształcenie wykracza poza poziom standardowy (Standard Grade).Są one administrowane przez Scottish Qualifications Authority,a świadectwo kwalifikacji zawiera oceny z wybranych przedmiotów i podstawowych umiejętności.

Formy oceny zależą od kwalifikacji, ale mogą obejmować jeden lub kilka egzaminów pisemnych, ustnych i praktycznych lub ocenę ciągłą. Szkockich kwalifikacji zawodowych (Scottish Vocational Qualifications)nie przyznaje się na podstawie egzaminów, natomiast kandydaci muszą wykazać się kompetencją w wykonywaniu określonych zadań. Przyznaje się następujące rodzaje kwalifikacji: Scottish Qualification Certificate at Higher Grade (Highers)- szkockie świadectwo kwalifikacji na wyższym poziomie, Scottish Qualifications Certificate at Advanced Higher Grade- szkockie świadectwo kwalifikacji na wyższym zaawansowanym poziomie, oraz Scottish Vocational Qualifications (SVQs)- szkockie kwalifikacje zawodowe. Od czerwca do października 2008 odbyły się konsultacje społeczne na temat przyszłości kwalifikacji państwowych w ramach reformy Program dla Doskonałości.

źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności