Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne w Europie

Państwo

Niemcy

Niemiecka flaga jest podzielona na 3 jednakowe poziome pasy w kolorach: czarny, czerwony i złoty
Państwo: Niemcy
Ludność 2012 (mln): 81,8
Język urzędowy: niemiecki
Domena internetowa: .de
Kod telefoniczny: +49
Kod kraju: DE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 92,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 7,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 20,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 74,4

a) Rodzaje kształcenia

Kształcenie ogólne

na poziomie średnim II stopnia (Gymnasiale Oberstufe):

w następujących typach szkół: Gymnasium/Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium/ Gesamtschule

15/16-18/19 lat

Kształcenie zawodowe:

Berufsfachschule (szkoła zawodowa prowadząca kształcenie w pełnym wymiarze)

15/16-18 lat

Fachoberschule (szkoła zawodowa prowadząca kształcenie w pełnym wymiarze)

16-18 lat

Duales System - Berufsoberschule + Betrieb (System dualny: kształcenie w szkole zawodowej w niepełnym wymiarze i kształcenie w zakładzie pracy w niepełnym wymiarze)

15/16-18/19 lat

Kształcenie policealne


Berufsfachschule

19-22 lata

Fachoberschule

18-19 lat

Abendgymnasium/Kolleg

20-35 lat

Duales System - Berufsoberschule + Betrieb (System dualny: kształcenie w szkole zawodowej w niepełnym wymiarze i kształcenie w zakładzie pracy w niepełnym wymiarze)

19-22 lata


b) Kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia do gymnasiale Oberstufe (II stopień Gymnasium) jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej I stopnia z zadawalającymi ocenami. Warunki przyjęć do szkół zawodowych kształcących w pełnym wymiarze zależą od rodzaju wybranej szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia kształcenia zawodowego w szkole średniej II stopnia są zdobyte kwalifikacje oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej I stopnia. Zależnie od celów kształcenia, w procesie rekrutacji do Berufsfachschulen od uczniów wymaga się świadectwa Hauptschulabschluss albo Mittlerer Schulabschluss, podczas gdy w przypadku Fachoberschule wymagane jest posiadanie Mittlerer Schulabschluss. Szkoły Berufliches Gymnasium or Fachgymnasium wymagają świadectwa Mittlerer Schulabschluss lub jego ekwiwalentu z ocenami spełniającymi warunki przyjęć do gymnasiale Oberstufe. Przed rozpoczęciem kształcenia zawodowego należy zakończyć kształcenie obowiązkowe. W przypadku systemu dualnego nie istnieją żadne dodatkowe wymogi formalne - jest on otwarty dla wszystkich absolwentów szkół średnich I stopnia, niezależnie od wyników w nauce.

c) Programy i treści nauczania

Programy nauczania, określane przez ministerstwa poszczególnych landów, są zróżnicowane i zależne od rodzaju kształcenia na poziomie średnim II stopnia. Uczniowie gymnasiale Oberstufe obowiązkowo uczą się przedmiotów z następujących trzech grup: języki/literatura/przedmioty humanistyczne; przedmioty społeczne; matematyka/przedmioty przyrodnicze/technika.

Programy kształcenia zawodowego w Berufsfachschulen obejmują język niemiecki, przedmioty w zakresie nauk społecznych, matematykę, przedmioty przyrodnicze, język obcy i wychowanie fizyczne oraz przedmioty zawodowe. Nauka w Fachoberschule jest podzielona na takie obszary nauczania jak: biznes i administracja, technika, zdrowie i praca socjalna, projektowanie, żywienie i gospodarstwo domowe oraz rolnictwo. Kształcenie obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, na które składają się: język niemiecki, język obcy, matematyka, przedmioty przyrodnicze, ekonomia i społeczeństwo oraz przedmiot zawodowy. Poza przedmiotami nauczanymi w Gymnasium, Fachgymnasium/Technisches Gymnasium oferuje przedmioty zorientowane na karierę zawodową, takie jak: biznes, technika, żywienie i gospodarstwo domowe oraz agronomia, a także zdrowie i nauki społeczne, które mogą zostać wybrane zamiast przedmiotów ogólnych w formie programu realizowanego w trybie intensywnym, kończącego się egzaminem Abitur.

Kształcenie zawodowe w duales System przygotowuje do pracy w 350 zawodach we wszystkich dziedzinach gospodarki, zgodnie z ustalanymi na szczeblu krajowym zasadami szkolenia (komponent w zakładzie pracy) i według programów nauczania ustalonych przez landy (zajęcia w szkole).

d) Ocena, promocja i kwalifikacje

Szczegóły dotyczące kryteriów oceniania na poziomie szkoły średniej II stopnia oraz policealnej zawarto w opisie dotyczącym oceniania, postępów oraz kwalifikacji na poziomie szkoły średniej I stopnia.

Uczniowie, którzy zdali maturę (Abiturprufung), otrzymują Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife - świadectwo uprawniające do podjęcia studiów wyższych. Szkoły zawodowe w pełnym wymiarze przygotowują uczniów do wykonywania określonego zawodu lub podjęcia studiów (Zuegnis der Fachgebundenen Hochschulreife i Fachhochschulreife, świadectwa otrzymywane w wyniku zdania egzaminu zawodowego, do którego przystępuje się na koniec szkoły średniej II stopnia i po ukończeniu dwunastego roku nauki, głównie w Fachoberschule). Kandydaci z duales System zdają egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną, złożoną z przedstawicieli właściwych organów (izb rzemieślniczych, izb przemysłu i handlu, izb wolnych zawodów lub innych izb gospodarczych i handlowych) i otrzymują świadectwo końcowe od właściwego organu. Równolegle Berufsschule wydaje świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli uczeń/praktykant uzyskał oceny co najmniej dostateczne ze wszystkich przedmiotów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności