Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Włochy

Włoska flaga to prostokąt podzielony na 3 pionowe pasy: zielony, biały, czerwony. Nawiązuja one do rewolucji francuskiej.
Państwo: Włochy
Ludność 2012 (mln): 60,8
Język urzędowy: włoski
Domena internetowa: .it
Kod telefoniczny: +39
Kod kraju: IT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,0
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,1
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 18,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 76,3

a) Etapy


Primo ciclo di 'istruzione (pierwszy cykl systemu edukacji)


Scuola primaria (szkoła podstawowa)

Wiek: 6-11 lat

Scuola secondaria di I grado (szkoła średnia I stopnia)

Wiek: 11-14 lat

Secondo ciclo di istruzione (druki cykl systemu edukacji) Poszczególne programy omówione bardziej szczegółowo w punkcie 5.

Wiek: 14-16


Kształcenie jest obowiązkowe od 6 do 16 roku życia. Obowiązek i prawo do nauki przez minimum 12 lat realizuje się w systemie edukacji lub do czasu uzyskania 3-letnich kwalifikacji zawodowych (w szkole bądź w systemie kształcenia zawodowego) przed 18 rokiem życia.

Kształcenie obowiązkowe obejmuje pierwszy cykl systemu edukacji (8 lat) i pierwsze dwa lata drugiego cyklu systemu edukacji (szkoły średnie II stopnia).

b)Kryteria przyjęć

Do szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, które osiągnęły wiek 6 lat do 31 grudnia w danym roku szkolnym lub wcześniej do 31 kwietnia danego roku szkolnego. Do Scuola secondaria di primo grado obowiązkowo uczęszczają, które ukończyły szkołę podstawową. Kształcenie obowiązkowe jest bezpłatne. Rodzice mogą wybrać szkołę dla swojego dziecka w ramach dostępnych miejsc.

c)Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny trwa co najmniej 200 dni od początku września do końca czerwca. Szkoły są czynne pięć lub sześć dni w tygodniu. Roczny obowiązkowy wymiar zajęć w szkole podstawowej wynosi 891 godzin a w średniej I stopnia - 957 godzin; ta łączna liczba jest podzielona na 33 tygodnie nauki, a na tydzień przypada średnio 27 lub 29 godzin odpowiednio w szkole podstawowej i średniej I stopnia. W ramach autonomii szkolnej każda placówka samodzielnie decyduje o organizacji czasu przeznaczonego na zajęcia w ciągu roku. W szkołach podstawowych tygodniowy czas nauki wynosi często średnio na ogół 30 do 40 godzin.

W pierwszym roku szkoły podstawowej obowiązuje plan tygodniowy nie przekraczający 24 godzin. Na poziomie szkoły średniej I stopnia, liczba godzin obowiązkowych rocznie wynosi 990 (30 godzin tygodniowo).

d)Wielkość klas/podział uczniów na klasy

Uczniowie są grupowani w klasy według wieku. W ramach swojej autonomii, szkoły mogą organizować klasy składające się z uczniów w różnym wieku. Klasy liczą od 15 do 26 uczniów w szkole podstawowej oraz od 18 do 27 uczniów w pierwszych klasach szkoły średniej I stopnia. Na poziomie szkoły podstawowej uczą nauczyciele przedmiotów zintegrowanych. Na poziomie szkoły średniej I stopnia nauczyciele przedmiotu lub kilku przedmiotów.

e)Programy i treści nauczania

Szkoły prowadzące pierwszy cykl nauki (szkoły podstawowe i średnie I stopnia) powinny realizować "Ogólnokrajowe wytyczne dotyczące zindywidualizowanych planów kształcenia" (Indicazioni Nazionali per i piani personalizzati delle attivita educative) z 2004 r. oraz wytyczne dotyczące programów nauczania (Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per primo cicho di istruzione) wydane w 2007 r. i wprowadzone eksperymentalnie w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09. W trakcie kolejnych trzech lat szkolnych (do 2011/12) działania szkół będą monitorowane. Rezultaty procesu monitorowania mają posłużyć ulepszeniu wytycznych. W wytycznych określono docelowy poziom, jaki powinni osiągnąć uczniowie w każdej szkole. Indicazioni(wytyczne) opracowuje się na szczeblu krajowym, a każda szkoła dostosowuje je do potrzeb lokalnych w ramach swej autonomii. Dla każdego przedmiotu określono zasób wiedzy i umiejętności; szkoła ma ułatwić uczniom przekształcenie ich w indywidualne kompetencje.

Szczegółowe cele kształcenia w szkole podstawowej zdefiniowano dla następujących przedmiotów: religia katolicka, język włoski, język angielski, historia, geografia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, wychowanie techniczne i informatyka, muzyka, plastyka, zajęcia sportowe i motoryczne.

Szczegółowe cele kształcenia w szkole średniej I stopnia zdefiniowano dla następujących przedmiotów: religia katolicka, język włoski, język angielski, drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, technika, informatyka, muzyka, plastyka, zajęcia sportowe i motoryczne.

Nauczyciele mają prawo wybrać podręczniki i metody dydaktyczne. Od roku 2012 wszystkie podręczniki będą udostępniane w Internecie.

f)Ocena, promocja i kwalifikacje

Na obydwu poziomach kształcenia nauczyciele dokonują okresowej i rocznej oceny postępów w nauce i zachowania uczniów przyznając stopnie/oceny od 0 do 10. Na poziomie szkoły podstawowej oprócz stopnia, uczeń otrzymuje również ocenę opisową uzasadniającą stopień. Pozostawienie ucznia na drugi rok w jednej z "pośrednich" klas szkoły podstawowej ma miejsce jedynie "w wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach", decyzję o pozostawieniu ucznia podejmują/musza podjąć jednogłośnie wszyscy nauczyciele.

Przejście ze szkoły podstawowej do szkoły średniej I stopnia odbywa się na podstawie pozytywnej oceny osiągnięć ucznia na zakończenie szkoły podstawowej.

Na poziomie szkoły średniej I stopnia, uczniowie przechodzą do następnej klasy pod warunkiem otrzymania minimum oceny 6 z każdego przedmiotu. Uczniowie są również oceniani z zachowania w skali od 0 do 10. Uczeń otrzymujący ocenę poniżej 6, przyznaną przez wszystkich nauczycieli, nie może otrzymać promocji do następnej klasy ani być dopuszczony do końcowego egzaminu państwowego.

Po ukończeniu pierwszego cyklu nauki szkolnej uczniowie przystępują do egzaminu państwowego, który warunkuje przyjęcie do szkoły średniej II stopnia. Minimalna ocena warunkująca otrzymanie świadectwa ukończenia pierwszego cyklu nauki szkolnej to 6.
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności