Kształcenie obowiązkowe w Europie

Państwo

Austria

Flaga Austrii  jest podzielona na 3 poziome pasy: czerwony, biały, czerwony
Państwo: Austria
Ludność 2012 (mln): 8,4
Język urzędowy: niemiecki
Domena internetowa: .at
Kod telefoniczny: +43
Kod kraju: AT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 21,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 85,6

a) Etapy

(Volksschule lub Grundschule) - szkoła podstawowa

Wiek: 6-10 lat

Szkoła średnia I stopnia

Volksschule (szkoła podstawowa - poziom wyższy)

Hauptschule (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia)

Allgemein bildende hóhere Schule (ogólnokształcąca szkoła średnia o profilu akademickim - I stopień)

Wiek: 10-14 lat

Klasa I szkoły średniej II stopnia

Wiek: 14 -15 lat

b) Kryteria przyjęć

Dzieci, które do 1 września danego roku ukończyły 6 lat muszą w tym samym roku rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Dzieci urodzone pomiędzy 1 września a 1 marca następnego roku mogą rozpocząć naukę wcześniej, jeżeli są na to gotowe społecznie i intelektualnie.

Przejście do szkoły średniej I stopnia wymaga ukończenia z pozytywnymi ocenami IV klasy szkoły podstawowej. Do allgemein bildende hóhere Schule przyjmuje się na podstawie wyników w nauce lub wyników sprawdzianu wstępnego.

Dzieci w wieku objętym obowiązkiem szkolnym mieszkające w rejonie danej szkoły muszą być do niej przyjęte. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły spoza rejonu może zostać odrzucony.

c) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Rok szkolny obejmuje 180 dni (w przypadku 5-dniowego tygodnia zajęć) i trwa - zależnie od landu - od pierwszego lub drugiego poniedziałku września, odpowiednio do soboty pomiędzy 28 czerwca a 4 lipca lub pomiędzy 5 a 11 lipca. Szkoły są czynne przez pięć lub sześć dni w tygodniu.

Tygodniowy wymiar zajęć wynosi od 20 godzin lekcyjnych (w szkole podstawowej) do 35 (w kolegiach techniczno-zawodowych). Lekcja trwa 50 minut. Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi około 630 godzin dla dzieci w wieku 7 lat, 750 godzin - dla dzieci w wieku 10 lat, 870 - w szkole średniej I stopnia i 960 - w szkole średniej II stopnia.

d) Wielkość klas/podział uczniów na klasy

Od roku szkolnego 2007/08 maksymalna liczba uczniów w klasie została zredukowana we wszystkich rodzajach szkół. W niemal 90 % klas pierwszych maksymalna liczba uczniów wynosi 25. W ogólnokształcącej szkole średniej o profilu akademickim (Allgemein bildende hóhere Schule) dopuszczalne jest zwiększenie tej liczby o 20 % (do 30 uczniów w klasie), ze względu na przyjętą zasadę, że żadne dziecko kwalifikujące się do tej szkoły nie może zostać odrzucone ze względu na brak miejsc. Minimalnie klasy mogą liczyć 10 uczniów w szkole podstawowej oraz 20 w

ogólnokształcącej szkole średniej. Uczniów dzieli się na klasy według wieku, ale w przypadku języka niemieckiego, matematyki i nowożytnych języków obcych na poziomie średnim (w ogólnokształcącej szkole średniej i szkole politechnicznej (przedzawodowej)) kryterium podziału może stanowić również poziom umiejętności. Szkoły politechniczne (przedzawodowe) dzielą też uczniów w przypadku wyżej wymienionych przedmiotów według zainteresowań (lub profilu/dziedziny kształcenia). W szkołach podstawowych wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem religii i prac ręcznych, uczy na ogół jeden nauczyciel, a lekcje w szkołach średnich prowadzą nauczyciele przedmiotu.

e) Programy i treści nauczania

Na podstawie projektów opracowywanych przez grupy robocze ds. programów nauczania Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sztuki przygotowuje ramowy program nauczania, który następnie konsultuje z organami edukacyjnymi na szczeblu landów i okręgów, oraz organizacjami reprezentującymi nauczycieli.

Ministerstwo zatwierdza również podręczniki. Szkoły same wybierają podręczniki i mogą w pewnym zakresie dostosowywać program nauczania do lokalnego kontekstu. Przedmiotami obowiązkowymi w szkole podstawowej są: religia, geografia regionu/historia/biologia , język niemiecki, czytanie, pisanie, matematyka, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne, prace ręczne i techniczne, wychowanie fizyczne, nowożytny język obcy i bezpieczeństwo drogowe (bez ocen).

Począwszy od roku szkolnego 2003/04, we wszystkich szkołach podstawowych obowiązkowo uczy się nowożytnego języka obcego już od I klasy. W szkołach podstawowych (a od 2008/09 również w ogólnokształcących szkołach średnich i szkołach politechnicznych(przedzawodowych)) prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla przybyłych do Austrii dzieci niemówiących jeszcze po niemiecku. Zajęcia prowadzi się w oparciu o programy nauczania niemieckiego jako drugiego języka (GSL).

W szkole średniej I stopnia uczniowie kontynuują naukę wyżej wymienionych przedmiotów, a dodatkowo uczą się przedmiotów ścisłych i technicznych.

W sprawach określonych w przepisach prawnych funkcje doradcze i decyzyjne sprawuje specjalny komitet złożony z nauczycieli i rodziców (a w szkole średniej I i II stopnia - również z uczniów).

f) Ocena, promocja i kwalifikacje

W ramach kształcenia obowiązkowego nie przeprowadza się żadnych formalnych egzaminów zewnętrznych. Ocena dokonywana przez nauczycieli opiera się na udziale uczniów w zajęciach klasowych oraz prezentacjach ustnych, pracach pisemnych, praktycznych i graficznych. Uczniowie szkół podstawowych obowiązkowo przystępują do testów pisemnych (sprawdzianów szkolnych) z języka niemieckiego i matematyki w klasie IV. Uczniowie otrzymują wykaz otrzymanych ocen na zakończenie każdego semestru i roku szkolnego.

Promocja do następnej klasy zależy na ogół od wyników ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem promocji w szkole podstawowej lub sytuacji, gdy uczeń uzyskał niedostateczną ocenę z jednego tylko przedmiotu). Uczniowie mogą uczęszczać na lekcje języka niemieckiego i matematyki w niższej lub wyższej klasie, jeżeli takie rozwiązanie jest bardziej odpowiednie z punktu widzenia poziomu ich wiedzy i umiejętności.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności