Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Austria

Flaga Austrii  jest podzielona na 3 poziome pasy: czerwony, biały, czerwony
Państwo: Austria
Ludność 2012 (mln): 8,4
Język urzędowy: niemiecki
Domena internetowa: .at
Kod telefoniczny: +43
Kod kraju: AT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 21,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 85,6

W roku szkolnym 2007/08 do państwowych placówek edukacyjnych uczęszczało ok. 91% uczniów i studentów, a do placówek prywatnych - pozostałe 9%. Nie pobiera się opłat za naukę, nie dotyczy to jednak szkół prywatnych, z których większość to szkoły wyznaniowe prowadzone przez Kościół Katolicki.

Odpowiedzialność za uchwalanie i wdrażanie przepisów prawnych jest podzielona między federację (Bund) i kraje związkowe - landy, w których zadania te są realizowane przez Parlamenty Landów i Amter der Landesregierungen (organy administracyjne dziewięciu landów). W określonych sprawach, wymienionych w Konstytucji, szczebel federalny i landy wspólnie sprawują funkcję prawodawczą. Szczebel federalny wyznacza ogólne ramy, natomiast wdrażaniem szczegółowych przepisów zajmują się Parlamenty Landów. Szczebel federalny odpowiada całościowo za system edukacji, a w tym m.in. w zasadzie za wszystkie aspekty organizacji szkół, organizację kształcenia w szkołach, szkoły prywatne oraz wynagrodzenia i uprawnienia emerytalne kadry edukacyjnej. Wszystkie te aspekty ujęte są w legislacji uchwalanej na szczeblu federalnym.

Jeśli chodzi o nadzór administracyjny, za szkolnictwo podstawowe, średnie oraz kolegia nauczycielskie odpowiada Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sztuki, za szkolnictwo wyższe - Ministerstwo Nauki i Badań, natomiast za przyuczenie do zawodu w zakładach pracy - Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Landy odpowiadają głównie za zapewnienie kadry nauczycielskiej w obowiązkowym szkolnictwie publicznym. Wspierają ponadto gminy w tworzeniu i prowadzeniu szkół na tym poziomie, przekazując fundusze na budowę szkół, którymi zarządzają. Landy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za żłobki i przedszkola.

Szkoły mają pewną autonomię w zakresie zarządzania budżetem i mogą w pewnej mierze dostosowywać program nauczania do potrzeb lokalnych. Inspekcje przeprowadzają inspektorzy szkolni działający na szczeblu landów (wspomagani przez okręgowych inspektorów szkolnych - w przypadku szkół prowadzących kształcenie obowiązkowe i inspektorów specjalizujących się w poszczególnych przedmiotach - w przypadku szkół kształcących na poziomie średnim II stopnia).

Na mocy Ustawy o uniwersytetach (Universitatengesetz) z 2002 r., uniwersytety zostały przekształcone z instytucji federalnych w podmioty prawa publicznego, które nie podlegają już administracji federalnej. Fundusze federalne przyznaje się w formie trzyletnich globalnych budżetów, opartych na umowach wykonawczych; dzięki pełnej zdolności do czynności prawnych uczelnie mają prawo korzystać również z innych źródeł finansowania. Fachhochschulen mogą być prowadzone przez jednostki terytorialne i prywatne podmioty prawne. Obecnie studia w Fachhochschulen są finansowane głównie przez rząd federalny na podstawie zatwierdzonej liczby miejsc.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności