Reklama to bardzo osobliwe zjawisko

Reklama to bardzo osobliwe zjawisko. Jej najżarliwsi zwolennicy utrzymują, że ma ona niezwykłą moc, a jej skrajni prze­ciwnicy całkowicie w to wierzą. Ale i jed­ni, i drudzy są w błędzie. Owszem rekla­ma często jest skuteczna, ale ani nie ma ona aż tak wielkiego wpływu, jak myślą niektórzy, ani też my nie mamy żadnych dowodów na to, jakoby działała dzięki ja­kiejś silnej formie perswazji czy manipu­lacji.

 

Jak się wydaje, wyjaśnienie zjawiska re­klamy tkwi w sekwencji: świadomość - próbny zakup - wzmocnienie. Konsumen­ci najpierw dowiadują się o istnieniu pro­duktu lub zaczynają się nim interesować, następnie mogą dokonać próbnego zaku­pu. I w końcu może się wytworzyć i wzmocnić nawyk powtarzania zakupu, o ile ten poprzedni był satysfakcjonujący.

 

Reklama odgrywa ważną rolę na wszystkich trzech etapach. Jednak jeśli chodzi o często kupowane produkty, głów­ną determinantą wielkości sprzedaży jest powtarzanie zakupu, a w tym celu reklama powinna raczej mieć charakter wzmacnia­jący, a nie perswazyjny.

 

Wnioski te opierają się w dużej mierze na badaniach zachowań i postaw konsu­menckich, które to badania mają duże zna­czenie zarówno dla zrozumienia społecznej roli reklamy, jak i dla opracowywania oraz oceny reklam jako narzędzi marketingu.

 

 

Fragmenty z książki "Jak działa reklama".

Autorzy: redakcja, John Philip Jones.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności