Umorzenie kredytu studenckiego

Kredyt studencki może być umorzony częściowo w przypadku dobrego wyniku ukończenia studiów albo trudnej sytuacji życiowej. Może też być umorzony w całości w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy lub śmierci kredytobiorcy.

Wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez instytucję kredytującą:
  • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
  • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
  • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

Dotyczy to najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim. Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwej instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora instytutu badawczego, instytutu PAN, instytutu międzynarodowego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego albo prezydenta federacji, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień złożenia w instytucji kredytującej wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia w szkole doktorskiej.


Zasady umarzania kredytów studenckich określa art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468).

Więcej informacji:

data ostatniej modyfikacji: 2019-04-16 08:03:22

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności