Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2016/2017

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w latach 1998-2016 banki udzieliły kredytu ponad 394 tysiącom studentów i doktorantów. Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2016/2017 do banków wpłynęło 4.456 wniosków kredytowych, z których 4.444, czyli 99,7%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.

W roku akademickim 2016/2017 banki zawarły ze studentami i doktorantami 3.603 umów kredytowych (81,1% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu). Według danych banków, 841 wnioskodawców nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty. Umowy kredytu były podpisywane do 31 grudnia 2016 r.

Najwięcej osób (ok. 40%) uzyskało kredyt z wysokością miesięcznej transzy 1.000 zł.  Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 25% kredytobiorców, 600 zł – 32% kredytobiorców, a 400 zł – 3% kredytobiorców.

Liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku akademickim 2016/2017 wyniosła 1.003 (27,8% udzielonych kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80% lub 100% poręczeniem 69 umów kredytowych studentom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało ok. 77% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 19,0% nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i  SGB-Bank S.A. – po ok. 2%.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2016 r. skorzystało 459 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ok. 18,3 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2016 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 275 tysięcy. Z systemu nadal korzysta ok. 119 tys. osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 89 tysięcy, a w trakcie wypłat – ok. 30 tysięcy.


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-08 12:07:31

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności