Zasady umorzenia kredytów studenckich

Ponieważ życie nie jest czarno-białe, wszyscy, którzy wzięli tzw. kredyt studencki lub planują zawarcie umowy, powinni wiedzieć o szczególnych przypadkach, kiedy to kredyt może zostać umorzony częściowo lub w całości. Można wyróżnić cztery takie przypadki.

Przypadek pierwszy - najprzyjemniejszy

Kiedy okaże się, że jesteś w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, musisz jak najszybciej złożyć wniosek. I masz na to tylko i aż 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia Wniosek musisz złożyć w banku, w którym wziąłeś kredyt. Niestety wciąż fakt, że jesteś jednym z najlepszych jest traktowane na równi z terminem 30 dni. Ach ta nasza administracja, tak jakby nie można było dać terminu, np. rocznego.

Ale do rzeczy, w tym przypadku możesz uzyskać umorzenie kredytu w wysokości 20%.

Przypadek drugi - mało przyjemny

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji socjalnej lub zdrowotnej, możesz złożyć wniosek o częściowe umorzenie kredytu. Mogą to być sytuacje, np.: z powodu choroby ty albo ktoś z twojej rodziny częściowo nie może wykonywać zawodu, musisz sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny, zostałeś poszkodowany przez powódź czy pożar, itp.

Przypadek trzeci - bardzo nieprzyjemny

Kredyt może być umorzony w całości (100%) w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli tylko udokumentujesz trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną.

Przypadek czwarty - dla ciebie to już nie ma znaczenia

Jeżeli cię już nie ma wśród żywych na Ziemi, to bank może umorzyć pożyczkę lub kredyt w całości. Bank powinien dokonać umorzenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia (akt zgonu).


Poniżej dokładne zasady, które pojawiły się na stronie ministerstwa.

Zasady umarzania kredytów studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.)

 1. Zgodnie z § 17 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kredyt, na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, może być umorzony w całości (100%) w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną. Podstawą umorzenia jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).

 2. Zgodnie z § 17 ust. 11 rozporządzenia kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę (§ 17 ust. 13).

 3. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia kredyt może być umorzony w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim oraz złożył odpowiedni wniosek. Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku, w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w tej grupie. Umorzenia kredytu dokonuje bank, na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.

 4. Zgodnie z przepisem § 17 ust. 8 rozporządzenia bank może umorzyć pożyczkę lub kredyt częściowo albo w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy. Zgodnie z przepisem § 17 ust. 10 rozporządzenia bank powinien dokonać umorzenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia (akt zgonu).

 5. O całkowitym i częściowym umorzeniu kredytu (dotyczy pkt 1 i 2) rozstrzyga Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze decyzji administracyjnej.

 6. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem przekazanym kredytobiorcy przez oddział banku kredytującego.

 7. Decyzje o umorzeniu, bądź braku umorzenia kredytu studenckiego podejmowane są na podstawie wniosku kredytobiorcy i aktualnych dokumentów potwierdzających jego sytuację życiową.

 8. Kredytobiorcy ubiegający się o kredyt studencki składają wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. opis sytuacji życiowej/uzasadnienie wniosku,
  2. kopię umowy o kredyt studencki,
  3. zaświadczenie z banku potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku lub kopię harmonogramu spłaty kredytu,
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. dokumenty potwierdzające sytuację materialną kredytobiorcy, członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub innych osób na których utrzymaniu znajduje się kredytobiorca, w szczególności:
   1. zaświadczenia z miejsca zatrudnienia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie,
   2. w przypadku osób bezrobotnych: kopia decyzji właściwego urzędu pracy o uznaniu kredytobiorcy lub członka jego rodziny za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku lub aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
   3. kopie aktualnych decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
   4. zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy społecznej o spełnianiu przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
   5. informacje o innych uzyskiwanych dochodach (np. renty socjalne, rodzinne, z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, alimenty, zaświadczenia o wysokości stypendiów, inne pobierane świadczenia),
  6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niezdolności do pracy kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
  7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
  8. oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 9. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Budżetu i Finansów ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Wzór wniosku o umorzenie spłaty kredytu studenckiego do pobrania na stronie ministerstwa: przejdź »


data ostatniej modyfikacji: 2017-05-14 15:52:39

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności