Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 banki zebrały 5.320 wniosków kredytowych, z których 5.128, czyli 96,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.

Do dnia 31 marca 2016 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 3.869 umów kredytowych (75,4% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych z banków, 984 wnioskodawców nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 275 wnioskujących o kredyt nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty.

Liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku akademickim 2015/2016 wyniosła 1.200 (31% udzielonych kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80% lub 100% poręczeniem 54 umowy kredytowe studentom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 78,8% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 17,0% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 2,6%, zaś SGB-Bank S.A. – 1,6%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2015 r. skorzystało 17,9 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2016 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 265 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta blisko 126 tysiąca osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 94 tysiące. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany ok. 2,3% studentów i doktorantów.


data ostatniej modyfikacji: 2016-08-22 10:01:04

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności